Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych proponuje bogatą ofertę edukacyjną, a ponadto możliwość odbycia dodatkowych szkoleń w ośrodku kursowym (kombajnisty, obsługi wózka widłowego, kurs ochrony roślin) i szkoleń e-learningowym w Centrum Kształcenia na Odległość (np.: kurs ekoturystyki, komputerowej rachunkowości i zarządzania firmą, Adobe Photoshop, agent ubezpieczeniowy, asystent bankowości, Broker ubezpieczeniowy i grafik komputerowy, handlowiec, opiekun osób starszych, organizator agrobiznesu, pracownik administracyjny, przedstawiciel handlowy, sprzedawca i telemarketer). Szkoła posiada również laboratorium ECDL, gdzie uczniowie, po zdaniu egzaminu mogą uzyskać międzynarodowy certyfikat. Ponadto proponuje realizację projektów wymiany międzynarodowej uczniów. W ramach profesjonalnego kształcenia placówka zapewnia lekcje w nowoczesnej pracowni fizycznej i laboratorium chemicznym.   Oferuje bogaty wachlarz zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, w ramach których uczniowie mają możliwość poszerzania swoich zainteresowań i pasji. Są to m. in.: szkolna grupa rekonstrukcji historycznych, kółko teatralne, kółko j. niemieckiego, j. angielskiego, kółko dziennikarskie, kółko hodowlane, kółko kabaretowe, zajęcia sportowe z piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, kółko sportów obronnych, zajęcia z musztry i terenoznawstwa, zajęcia strzeleckie, kółko chemiczne, kółko plastyczno-wokalne, kółko ekonomiczne, sekcja MOTO, warsztaty filmowe, zajęcia z tańca towarzyskiego, aerobic, warsztaty „Start w dorosłość”, nauka podstaw tenisa zimnego, Szkolny Klub Wolontariusza.

Szkoła zapewnia również pomoc materialną dla uczniów potrzebujących i szczególnie uzdolnionych oraz możliwość zakwaterowania w internacie ZSP CKU i stołówce szkolnej.

 

Oferta Szkoły obejmuje:

 

Klasy liceum ogólnokształcącego:

3-letnie liceum zarządzania kryzysowego przygotowuje do pracy w jednostkach paramilitarnych, Policji, straży pożarnej i innych służbach mundurowych np. ochrony mienia. Każdy z uczniów ma możliwość skorzystania ze skróconego, podstawowego szkolenia zawodowego dla kandydatów do pracy w Policji. Uczeń klasy zarządzania kryzysowego nosi czarne umundurowanie.

3-letnie liceum wojskowe umożliwia młodzieży kontynuowanie nauki na uczelniach wojskowych. Uczniowie pogłębiają umiejętności językowe poprzez zwiększoną liczbę godzin języków obcych wzbogaconych o terminologię wojskową. W programie przewidziano przysposobienie wojskowe jako dodatkowy przedmiot. Uczeń klasy wojskowej nosi zielone umundurowanie.

W/w klasy objęte są patronatem:

– Wojewódzkiego Komendanta Policji,

– Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu.

3-letnie liceum Projektant gier i aplikacji multimedialnych

Przygotowuje do:

  • pracy w charakterze projektanta aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych,
  • studiów na kierunkach informatycznych.

3-letnie liceum Komunikacja społeczna z psychologią

Przygotowuje do:

  • studiów o kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, psychologia, socjologia, pedagogika, zarządzanie,
  • do pracy związanej z reklamą, massmediami, negocjacjami społecznymi, public relations.

Zajęcia sportowe odbywają się na bazie doskonale wyposażonej siłowni i nowoczesnego kompleksu sportowego. Uczniów obejmują zajęcia z pływania i nurkowania, samoobrony, możliwość korzystania z własnej strzelnicy, broni pneumatycznej, zajęć sekcji paintball-a

Szczególnym uznaniem cieszą się obozy dla klas mundurowych w takie jak:

  • Piaski-Szczygliczka: integracyjno-edukacyjny,
  • Kiekrz k/Poznania: szkoleniowo-edukacyjny,
  • Gdynia: warsztaty edukacyjne,
  • Jarocin: warsztaty wojskowe,
  • Szczypiorno: wizyta w ośrodku szkolenia służb więziennych,

Zajęcia wzbogacają: współpraca z Fundacją Byłych Żołnierzy Grom, porozumienie o współpracy z Zarządem Rejonowym Ligii Obrony Kraju w Ostrowie Wlkp.

 

Klasy technikum:

4-letnie technikum agrobiznesu, którego program łączy cztery podstawowe zagadnienia rolnictwa, jakimi obecnie są: produkcja, zagadnienia ekonomiczno-prawne, ekologia, fundusze unijne. Kierunek ten daje umożliwia pracę w: rolnych gospodarstwach produkcyjnych, urzędach terenowych, urzędach gminy, biurach rachunkowych, bankach spółdzielczych, przedsiębiorstwach związanych z produkcją i handlem (działy marketingu), agendach zajmujących się dystrybucją funduszy unijnych (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), pozwala na prowadzenie biura, sekretariatu, giełdy rolno-ogrodniczej oraz własnego gospodarstwa agroturystycznego.

4-letnie technikum inżynierii środowiska i melioracji. Absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, ma możliwość zdania egzaminu dojrzałości, jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach związanych z nadzorowaniem, wykonywaniem i eksploatacją sieci melioracyjnych, obiektów przeciwpowodziowych, sieci wewnętrznych instalacji sanitarnych takich jak: stacje uzdatniania wody, spółki wodne, instytucje związane z sanitacją, melioracją, inżynierią środowiska i geodezją. 

 

4-letnie technikum rolnicze. W trakcie nauki poznają technologię produkcji, nowoczesne ciągniki i maszyny rolnicze, zasady racjonalnego gospodarowania i organizowania rynku rolnego. W drugiej klasie rozpoczynają kurs na prawo jazdy kategorii T (za darmo). Mogą zdobyć uprawnienia operatora kombajnów zbożowych i sieczkarni oraz wózków widłowych. Korzystają z sali informatycznych gdzie nabywają umiejętności z AutoCada .Praktyki zawodowe odbywają w szkolnych warsztatach i w indywidualnych gospodarstwach rolniczych. Uczniowie szkolą się na najnowocześniejszym sprzęcie, który otrzymujemy w ramach projektu ALBATROS od takich firm jak Case, Kvernelad, Weidemann.

Absolwent każdego typu technikum otrzymuje dyplom technika niezbędny do prowadzenia gospodarstwa zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, co daje mu możliwość przejęcia gospodarstwa i uzyskiwania środków pomocowych.

3-letnie klasy zasadniczej szkoły zawodowej:

Mechanik Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych to kierunek dla osób zainteresowanych pracą w rolnictwie, maszynami i urządzeniami rolniczymi, ich użytkowaniem oraz naprawą. Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej;
2) obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
3) oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;
4) prowadzenia samochodów osobowych oraz ciągników rolniczych. Uczniowie zdobywają prawo jazdy kategorii B i T oraz uprawnienia operatora kombajnów zbożowych i sieczkarni oraz wózków widłowych.

Rolnik to kierunek dla osób zainteresowanych zagadnieniami rolnictwa, prowadzeniem własnego gospodarstwa opartego na ekologicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
2) prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
3) prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;
4) obliczania opłacalności produkcji rolniczej. Uczniowie zdobywają prawo jazdy kategorii T oraz uprawnienia operatora kombajnów zbożowych i sieczkarni oraz wózków widłowych.

Praktyki zawodowe odbywają w szkolnych warsztatach i w indywidualnych gospodarstwach rolniczych oraz w zakładach naprawczych i firmach serwisowych.