Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe są nową , bezpłatną formą kształcenia zawodowego dorosłych . Kursy te są szansą na szybkie przekwalifikowanie się i dostosowanie się do zmieniających się oczekiwań rynku pracy. Ta nowa forma kształcenia umożliwia osobom dorosłym dalsze kształcenie oraz doskonalenie zawodowe już w trakcie aktywności zawodowej.

Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych wprowadza z dniem 01 września 2012 roku do systemu oświaty Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe skierowane do osób dorosłych by mogły przekwalifikować się, uzupełnić lub zdobyć nowe kwalifikacje oraz uzyskać dyplom technika w danym zawodzie.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to bardzo atrakcyjna forma kształcenia.
Dzięki podziałowi zawodów na kwalifikacje można bardzo szybko przekwalifikować się i zdobyć nowe umiejętności zawodowe.

Słuchaczem kwalifikacyjnych kursów zawodowych może być osoba pełnoletnia bez względu na posiadane wykształcenie .

Czas trwania wszystkich kursów odpowiada minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodzie dla danej kwalifikacji.

Absolwent kursu w zakresie danej kwalifikacji otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Każdy słuchacz który ukończy kurs i zda egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Zdobycie wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie (jednej, dwóch lub trzech – K1,K2 , K3)
oraz potwierdzenie posiadania wykształcenia średniego oznacza uzyskanie dyplomu technika w danym zawodzie.

Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych ,którzy dotąd uzupełniali swoje kwalifikacje w technikach uzupełniających teraz będą mogli to zrobić w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Nie będą musieli powtarzać zakresu kształcenia odbytego w zasadniczej szkole co znacznie skróci czas edukacji.

Osoba, która posiada tylko wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe, będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji.

W obrębie zawodów pokrewnych często wymagane są te same kwalifikacje. Oznacza to że w trakcie nauki szkolnej można zdobyć kilka pokrewnych kwalifikacji i będzie można wykonywać więcej niż jeden zawód.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe pozwalają wybrać określoną kwalifikację w danym zawodzie a nie uczyć się całego programu technika. Można zdobyć określone umiejętności z danej kwalifikacji.