Z dniem 01-07-2000 funkcję dyrektora obejmuje mgr Dariusz Kaczmarek

Od 01-09-2000 szkoła zmienia nie tylko nazwę, ale i swój charakter. W miejsce Zespołu Szkół Rolniczych powołany zostaje Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. Szkoła wychodzi z nową ofertą kształcenia, która skierowana jest nie tylko do rolników. Powstają nowe typy szkół. W ramach technikum i szkoły policealnej wzrasta liczba kierunków w szkole dla dorosłych.

Kłopotliwym problemem staje się zadłużone gospodarstwo pomocnicze, którego właścicielem jest skarb państwa. Przełom następuje w roku 2001, kiedy to w miejsce zlikwidowanego gospodarstwa o starej strukturze organizacyjnej, bez niezbędnych praw własności, udaje się powołać nowe gospodarstwo przy jednoczesnym przejęciu prawa własności gruntów i nieruchomości przez Powiat Ostrowski.

Wprowadzona w 2002 roku reforma szkolnictwa ponadgimnazjalnego, wymusza powstanie nowych kierunków kształcenia. Otwarcie w tym roku liceum ogólnokształcącego nowego typu, policealnego studium obsługi ruchu turystycznego oraz rozpoczęcie działalności kursowej pociągnęło za sobą zmianę nazwy placówki.

Z dniem 1 września 2002 r. szkoła zmienia swój wizerunek, przyjmuje nazwę Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego. Ta forma uprawomocnia szkołę nie tylko do edukacji młodzieży, ale do szerokiego kształcenia i doskonalenia dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych.

Pomimo powstawania nowych typów szkół, placówka realizuje swoje aspiracje bycia centrum edukacji rolniczej. Udaje się przy szkole utworzyć Państwową Komisję Egzaminacyjną do nadawania tytułów kwalifikacyjnych w zawodach rolniczych. Rok 2002 to początek funkcjonowania Technikum Rolniczego w trybie eksternistycznym.

Koniecznością stała się odpowiedź na pytanie, czy w zmieniającej się sytuacji społecznej w kraju, szkolnictwo o charakterze rolniczym jest potrzebne naszej gminie i regionowi?

Uwzględniając dane statystyczne gminy i powiatu, trzeba było dostrzec widoczną dominację drobnych gospodarstw skupiających około 5ha. Należało także wziąć pod uwagę niski wskaźnik bonitacji gleb na tym terenie oraz świadomość trudności w zbycie produktów rolnych w najbliższych latach.

Właściwym kierunkiem wydawał się więc rozwój sektora przetwórczego w dziale rolno – spożywczym i poprawa konkurencyjności rozdrobnionych gospodarstw. Jednym z warunków osiągnięcia tego założenia powinien być wzrost umiejętności i wykształcenia właścicieli gospodarstw rolnych. W celu uzyskania pełnej wiedzy o przyszłości oświaty rolniczej należało jeszcze przyjrzeć się strukturze właścicieli gospodarstw rolnych według poziomu wykształcenia.

Z danych statystycznych, wyraźnie wynikało, że tylko połowa ich ma jakiekolwiek wykształcenie rolnicze. To najlepiej wskazywało jak powinno kształtować się szkolnictwo rolnicze w najbliższych latach i jak bardzo potrzebne jest umożliwienie uzyskania kwalifikacji rolniczych czynnym rolnikom naszej gminy i powiatu. Dlatego też powstałe Centrum Kształcenia Ustawicznego z roku na rok rozszerza ofertę szkoleń kursowych. O zakresie działania świadczy fakt, że w latach 2002-2005 ze szkoleń kursowych skorzystało 1047 osób. Dyrekcja szkoły opracowała strategię naboru opartą na trafnym rozpoznaniu potrzeb rynku. Szkoła zaproponowała atrakcyjną ofertę edukacyjną, by uczniowie mieli możliwość właściwego wyboru.

O wzrastającej popularności szkoły świadczy systematyczny wzrost naboru.

Warto poinformować, że w szkole funkcjonował Ośrodek Kształcenia Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego z Wrocławia, gdzie można podjąć studia wyższe w systemie zaocznym.

Trzeba na koniec w tym miejscu stwierdzić, że w Przygodzicach jest tłoczno, szkoła tętni życiem, a zajęcia odbywają się także w weekendy. Jest też młoda, ale wykwalifikowana kadra nauczycieli i dobra atmosfera pracy. Jest wzajemne zrozumienie Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. To spory potencjał ludzkich planów, nadziei i oczekiwań.