Strona główna
Oferta edukacyjna
Informacje dla uczniów
Wydarzenia szkolne
Historia szkoły
Grono pedagogiczne
Projekty europejskie
Absolwenci
Sukcesy uczniów
Kierunki rozwoju szkoły
Gazetka szkolna
Dokumenty szkolne
Szkolenie praktyczne
SzOK
Foto
BIP
Kontakt

Informacje dla uczniów


 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY

druk podania do szkoły 

druk podanie do internatu

podręczniki

poradnik gimnazjalisty w pdf do pobraniai

 


link do strony internatu

 

INFORMACJE DLA UCZNIÓW ZSP CKU W PRZYGODZICACH

druk podanie do internatu

Statut szkoły od 2011r.

Zasady wykorzystania zapisów monitoringu

 

warunki rekrutacji  do szkół wojskowych  instrukcja przygotowanie do matury

 

 

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach

 stosownie do postanowień § 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05 października 2010 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

ustala w roku szkolnym 2010/2011 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych.

 Na podstawie  §5 ust.1 i 2  rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego / Dz. U nr 46, poz432 z 2002 r. z późniejszymi zmianami/ ustala się następujące  dni wolne od zajęć dydaktycznych:

Podstawa ustalenia dnia wolnego

W liceum ogólnokształcącym, technikum dla młodzieży, liceum uzupełniającym i technikum uzupełniającym

W zasadniczej szkole zawodowej, szkole policealnej dla dorosłych

Z uwagi na prowadzone w szkole egzaminy maturalne

04 maja 2011

05 maja 2011

06 maja 2011

11 maja 2011

05 maja 2011

06 maja 2011

Z uwagi na trwające w szkole egzaminy zawodowe

Dzień egzaminu praktycznego technikum / w zawodzie technik rolnik/ ustalony przez dyrektora CKE

Dzień egzaminu praktycznego technikum / w zawodzie technik rolnik/ ustalony przez dyrektora CKE

Inne dni uzasadnione organizacja pracy zespołu uwzględniającą dojazdy uczniów szkół młodzieżowych do internatu  szkolnego i bursy szkolnej

/ ¼ uczniów mieszka w bursie i internacie/

12 listopada 2010

07 stycznia 2011

02 maja 2011

12 listopada 2010

07 stycznia 2011

02 maja 2011

łącznie

8 dni

6 dni

 

Opinia Rady Pedagogicznej z dnia 13-10-2010

Opinia samorządu Uczniowskiego z dnia 04-11-2010

Opinia Rady Rodziców z dnia  21-10-2010

 

 

 Ustalone dni są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Proszę wychowawców o poinformowanie uczniów i za ich pośrednictwem rodziców o treści komunikatu i dniach wolnych. Jednocześnie proszę aby wychowawcy w terminie  dwóch tygodni przed każdym dniem wolnym na piśmie / do sekretariatu/ zgłaszali uczniów, dla których rodzice zgłosili konieczność zorganizowania zajęć opiekuńczych.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych nie oznacza dnia wolnego dla nauczyciela. Nauczyciel pozostaje w dyspozycji dyrektora szkoły.

 Informuje jednocześnie ,że dzień 12 listopada jest dla nauczycieli dniem wolnym w zamian za  prowadzoną z uczniami wycieczkę do kina po zajęciach lekcyjnych w dniu 12-10-2010.

O  organizacji pracy nauczycieli w kolejnych dniach wolnych wskazanych w komunikacie będę informował nauczycieli na bieżąco. 

 

 

 

 

 

 

WARUNKI rekrutacji do szkół wojskowych

 

I.Przeprowadza się rekrutację do następujących wyższych szkół wojskowych:

 

    1) Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie;

    2) Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni;

    3) Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu;

    4) Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dębinie.

 

II. Trwa nabór następujących podoficerskich szkół wojskowych:

 

   1) Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu;

   2) Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu;

   3) Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Toruniu;

   4) Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zabrzu;

   5) Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dębinie;

   6) Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Koszalinie;

   7) Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce;

   8) Szkoła Podoficerska Służb Medycznych w Łodzi.

 

III.  Do szkoły wojskowej może się ubiegać osoba:

 -   nie karana sądownie;

 -   posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie;

 -   posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej;

 -   mająca ukończone 18 lat

 -   posiadająca świadectwo dojrzałości (okazac najpóźniej w dniu stawienia sie na egzamin).

 

IV.  Osoba ubiegająca się o powołania do służby kandydackiej skłasa w terminie do dnia

 31 marca wniosek bezpośrednio do komendanta szkoły wojskowej wraz ze        skróconym aktem urodzenia , życiorysem, odpisem skróconym aktu urodzenia, świadectwem dojrzałości(maturzyści mający zdawac maturę dostarczają śiawdectwo dojrzałości w dniu stawiennictwa na egzanim), wraz ze świadectwem o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, zdjęcia legitymacyjne oraz inne dodatkowe domumenty.

 

V.   Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w stosunku do kandydata ze środowiska cywilnego ubiegającego się o powołanie  do szkoły wojskowej:

-    kieruje do wojskowej komisji lekarskiej i wokskowej pracowni psychologicznej

-    przesyła do komendanta szkoły orzeczenie z wojskowej komisji lekarskiej i wojskowej pracowni psychologicznej, wraz z posiadanymi dokumentami ewidencyjnymi osoby.

 

VI.  Postępownie rekrutacyjne

1.   Podstawą decyzji o przyjęciu kandydata na studia są:

-     pozytywne wyniku testu sprawności fizycznej

-     pozytywne wyniki rozmowy kwalifikacyjnej;

-     liczba punktów rankingowych będących wynikiem kursu świadectw dojrzałości polegających na określeniu "punktów wniesionych" z przedmiotów objętych egzaminem maturalnym.

2.   W zależności os statutu uczelni "punkty wniesione" będą naliczone:

-    dla WSO WLąd Wrocław - z matematyki( lub fizyki, lub informatyki, lub chemii)                                 i języka angielskiego;

-    dla WAT Warszawa - z matematyki, fizyki, (chemii) języka angielskiego i języka polskiego;

-    dla AMW Gdynia - z matematyki i języka angielskiego;

-    dla WSO SP Dęblin - z matematyki, fizyki języka angielskiego.

 

 

 


 

 • Wewnątrzszkolna instrukcja

 przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego

 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego

w Przygodzicach

 

 

 

Podstawa prawna:

                  1.  Na podstawie § 64 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

                       2010 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i

                       słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.

                       U. Nr 83, poz. 562) z późniejszymi zmianami

     2.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie

                        szczegółowych zasad działalności publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych,

                        w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z d 2003r. Nr 5, poz. 46).

                  3.  Ustawa z dnia 14.07.1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum (Dz. U. Nr 38,

                       poz. 173) z późniejszymi zmianami

 

 

 

PRZYGODZICE

GRUDZIEŃ 2010 

I.                    Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi . . . . str. 3

II.                 Zasady obiegu informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 5

III.               Przygotowanie i organizacja egzaminu w części ustnej . . . . . . .  str. 8

IV.              Przygotowanie i organizacja egzaminu w części pisemnej . . . . . str. 11

V.                 Procedury awaryjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 17

VI.              Ogłoszenie wyników egzaminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  str. 17

VII.            Harmonogram zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   str. 18

 

 

   

 

W instrukcji zastosowano następujące skróty :

 SZE –  Szkolny Zespół Egzaminacyjny

 PZE –  Przedmiotowy Zespół Egzaminacyjny

   ZN –  Zespół Nadzorujący

OKE –  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

CKE –  Centralna Komisja Egzaminacyjna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

 

1.             Niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi są zbiory zestawów zadań do części ustnej egzaminu maturalnego oraz przesyłki zawierające pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi i  innymi materiałami egzaminacyjnymi do części pisemnej egzaminu maturalnego oraz bibliografie i ramowe plany prezentacji do części ustnej egzaminu z języka polskiego.

 

2.             Przewodniczący SZE w terminie do dnia 31 marca szkoli i przygotowuje do przeprowadzenia egzaminu nauczycieli swojej szkoły, w tym nauczycieli oddelegowanych do innych szkół. Zakres szkolenia obejmuje w szczególności postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. Nauczycieli z innej szkoły ( członków komisji egzaminacyjnej i zespołów nadzorujących)  zapoznaje z procedurami przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego dyrektor szkoły macierzystej .

 

3.             Przewodniczący SZE odbiera od członków SZE i innych osób biorących udział w egzaminie maturalnym pisemne oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem.

 

4.             Bibliografie i ramowe plany prezentacji na ustny egzamin z języka polskiego są udostępniane członkom właściwych PZE w sposób określony w punkcie I 22. Zestawy zadań i kryteria oceniania na część ustną egzaminu z języka obcego nowożytnego są udostępniane członkom właściwych PZE w sposób określony w punkcie  III 15.

 

5.             Przewodniczący SZE odbiera i wspólnie z zastępcą przewodniczącego SZE lub z wyznaczonym przez siebie członkiem SZE sprawdza nienaruszalność przesyłek zawierających pakiety z materiałami egzaminacyjnymi. Niejawne materiały egzaminacyjne przechowywane są do dnia przeprowadzenia odpowiedniej części egzaminu w szafie pancernej, w pomieszczeniu  wyposażonym w  system alarmowy.

 

6.             Klucze do szafy pancernej, w której przechowywane są niejawne materiały egzaminacyjne posiada w okresie ich przechowywania, z zastrzeżeniem pkt. 17, tylko przewodniczący SZE.

 

7.             Przewodniczący SZE sprawdza w każdym dniu egzaminu, przed jego rozpoczęciem, czy pakiety zawierające arkusze i materiały egzaminacyjne są nienaruszone, a w przypadku ich naruszenia niezwłocznie zawiadamia dyrektora OKE.

8.             W dniu egzaminu przewodniczący PZE lub ZN w obecności przedstawiciela zdających w danej sali odbiera od przewodniczącego SZE pakiet materiałów egzaminacyjnych i niezwłocznie przenosi go do sali egzaminacyjnej.

 

9.             Do czasu rozdania arkuszy zdającym nikt nie może mieć wglądu do ich treści.

 

10.        Przewodniczący ZN wymienia w razie potrzeby zestawy egzaminacyjne na kompletne lub informuje przewodniczącego SZE o konieczności wykonania kopii brakujących stron lub arkuszy.

 

11.        Po zakończeniu egzaminu członkowie ZN zbierają arkusze egzaminacyjne od zdających. Odebrane od zdających zestawy gromadzone są przez przewodniczącego ZN w jednym miejscu sali tak, aby nikt z obecnych na sali nie miał do nich wglądu.

 

12.        Przewodniczący ZN porządkuje, kompletuje, pakuje i zabezpiecza materiały egzaminacyjne, listy zdających, protokoły odbioru prac, deklaracje przystąpienia do poziomu rozszerzonego i zestawy (także nagrane płyty CD-ROM ,oznaczone numerem PESEL zdającego, w przypadku egzaminu z informatyki) według zaleceń OKE oraz niezwłocznie dostarcza je wraz z wypełnionymi i podpisanymi protokołami z egzaminu przewodniczącemu SZE po zakończeniu każdej części egzaminu.

 

13.        Przewodniczący SZE po zakończeniu egzaminu przechowuje w szafie pancernej  materiały egzaminacyjne do czasu przekazania ich  przedstawicielowi OKE.

 

14.        Pozostała w szkole dokumentacja, dotycząca przygotowania i przebiegu egzaminu, zabezpieczana jest przez dyrektora szkoły przed nieuprawnionym ujawnieniem.

 

15.        W razie wystąpienia sytuacji szczególnej, nieuwzględnionej w przepisach prawa, przewodniczący PZE lub ZN niezwłocznie przekazuje niezbędne informacje przewodniczącemu SZE i postępuje zgodnie z podjętymi przez niego decyzjami.

 

16.        Jeżeli przewodniczący SZE z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn nie może pełnić swoich obowiązków, wszystkie jego zadania przejmuje zastępca przewodniczącego SZE.

 

17.        W przypadku stwierdzenia, że przesyłki zawierające zbiory zestawów zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego lub przesyłki zawierające pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi, kartami odpowiedzi i innymi materiałami egzaminacyjnymi do części pisemnej egzaminu maturalnego zostały naruszone lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu maturalnego Przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

 

18.        Uczniowie przekazują Przewodniczącemu Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego za pośrednictwem swojego nauczyciela polonisty po dwa egzemplarze:

- bibliografii do opracowywanych przez siebie tematów - najpóźniej na miesiąc 

  przed rozpoczęciem ustnych egzaminów maturalnych

- ramowego planu prezentacji - najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem  

  ustnych egzaminów maturalnych.

Fakt przekazania tych dokumentów nauczyciel polonista odnotowuje na zbiorczej liście danej klasy, a uczeń potwierdza przekazanie swoim podpisem.

Oba egzemplarze bibliografii i ramowego planu prezentacji muszą być podpisane przez ucznia, a po dostarczeniu opatrzone podpisem przez nauczyciela języka polskiego, przyjmującego te dokumenty. Bibliografie i ramowe plany prezentacji przechowuje się do czasu zakończenia  egzaminów ustnych w szafie pancernej, jak materiały egzaminacyjne niejawne.

19.        Członkowie Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego podpiszą bezpośrednio po

        przeszkoleniu oświadczenie o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia

         materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem.

20.        Przewodniczący przechowuje w dokumentacji egzaminu powołania członków

         Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego i ich oświadczenia o przestrzeganiu 

         ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed ich  

nieuprawnionym ujawnieniem, powołania Przedmiotowych Zespołów Egzaminacyjnych i Zespołów Nadzorujących a także kopie dokumentu nadającego kwalifikacje egzaminatora nauczycielowi pełniącemu funkcję Przewodniczących Przedmiotowych Zespołów Egzaminacyjnych.

22.    Przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego udostępnia na terenie szkoły do wglądu nauczycielom wchodzącym w skład Przedmiotowego Zespołu Egzaminacyjnego, przestrzegając zasady ochrony materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem:

bibliografię i ramowy plan prezentacji uczniów - na trzy dni przed ustnym egzaminem z języka polskiego,

zestawy zadań do części ustnej z języka obcego – na dzień przed rozpoczęciem egzaminu.

Arkusze egzaminacyjne i inne materiały do części pisemnej egzaminu maturalnego udostępniane są członkom Zespołu Nadzorującego zgodnie z procedurą egzaminu maturalnego.

II.  Zasady obiegu informacji

 

1.            Przewodniczący SZE w czasie posiedzenia rady pedagogicznej zapoznaje nauczycieli z zasadami organizacji, przebiegu, strukturą i formą egzaminu maturalnego na podstawie rozporządzenia MENiS, omawia procedury egzaminu, harmonogramy i instrukcje przekazane przez OKE, harmonogramy i instrukcje wewnątrzszkolne oraz zapewnia dostęp do dokumentów i materiałów  związanych z egzaminem.

 

2.            Przewodniczący SZE informuje uczniów o zasadach organizacji i przebiegu, strukturze i formie egzaminu, a w szczególności o:

 

1)     możliwości zgłoszenia propozycji tematów do realizacji w części ustnej egzaminu z języka polskiego,

2)     prawie przystąpienia do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych,

3)     prawie laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych do zwolnienia z egzaminu z danego przedmiotu, oraz o wykazie tych olimpiad,

4)     pomocach, z jakich mogą korzystać na poszczególnych egzaminach w części pisemnej,

5)     miejscu i terminie składania deklaracji do następnych sesji egzaminacyjnych,

6)     ustalonym sposobie postępowania członków zespołów nadzorujących w przypadku przerwania przez zdającego egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

 

3.            Przewodniczący SZE lub jego zastępca, w obecności wychowawców klas, odbywa w terminie do 30 maja zebranie z rodzicami uczniów klas II Liceum Ogólnokształcącego , Profilowanego  oraz klas III Technikum  i informuje ich o zasadach organizacji i przebiegu, strukturze i formie egzaminu maturalnego dla  danego cyklu nauczania .

 

4.            Wychowawcy klas zapoznają uczniów klas maturalnych ze strukturą, formą, zasadami organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego do 20 września każdego roku szkolnego i dokumentują to zapisem  w dzienniku lekcyjnym klasy.

 

5.            Nauczyciele przedmiotów maturalnych zapoznają uczniów z podstawą programową, standardami wymagań egzaminacyjnych, informatorami maturalnymi, zasadami przeprowadzania egzaminów w części ustnej i pisemnej z danego przedmiotu do 20 września każdego roku szkolnego i dokumentują to zapisem w dzienniku lekcyjnym klasy.

 

6.             Nauczyciele poszczególnych przedmiotów dostarczają do czytelni szkolnej wszelkiego rodzaju materiały o egzaminie, mogące służyć uczniom i innym nauczycielom jako materiał do ćwiczeń.

7.            Nauczyciele bibliotekarze gromadzą informatory maturalne oraz wszystkie materiały otrzymane od przewodniczącego SZE i nauczycieli i udostępniają je uczniom i absolwentom w czytelni.

 

8.            Komunikaty dotyczące egzaminu maturalnego przewodniczący SZE lub jego zastępca wywiesza na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim, a komunikaty, dotyczące uczniów i absolwentów – również w gablotach na korytarzu. Materiały przeznaczone dla nauczycieli przekazywane są przez sekretariat . Materiały przeznaczone dla uczniów i absolwentów wykładane są w wyznaczonym miejscu w bibliotece.

 

9.            Informacje o strukturze, formie, zasadach organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego Przewodniczący SZE lub jego zastępca umieszcza w gablocie na korytarzu szkolnym.

 

10.        Nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych organizują uczniom klas maturalnych zajęcia powtórzeniowe oraz konsultacje w ramach obowiązkowych lub dodatkowych zajęć.

 

11.        Decyzję o przystąpieniu uczniów szkoły do próbnego egzaminu maturalnego podejmuje przewodniczący SZE po konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów maturalnych .

 

12.        Zdający ma obowiązek zgłosić się na egzamin punktualnie z dowodem tożsamości z aktualnym zdjęciem. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych środków łączności.

 

13.        Ustala się następujące terminy i tryb zgłaszania przez zdających wniosków:

 

1)     zwolnienie z egzaminu na podstawie zaświadczenia laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej – zdający dostarcza wniosek  przewodniczącemu SZE najpóźniej dzień przed egzaminem,

2)     dostosowanie warunków i formy egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych – zdający dostarcza wniosek w trybie i terminie przewidzianym w harmonogramie zadań (punkt VII),

3)     dokonanie zmiany w deklaracji wyboru przedmiotów egzaminacyjnych – zdający dokonuje na  wniosku w terminie przewidzianym w harmonogramie zadań (punkt VII),

4)       dotyczący udziału w kolejnej sesji egzaminacyjnej – zdający dostarcza wniosek przewodniczącemu SZE w sesji wiosennej do 30 września,

14.        Najpóźniej do 10 września nauczyciele poloniści udostępniają uczniom klas maturalnych listy tematów do części ustnej egzaminu z języka polskiego.

15.        Najpóźniej do 10 września udostępnia się uczniom wykaz olimpiad przedmiotowych opublikowany przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

16.        Dyrektor szkoły zwraca się pisemnie do dyrektorów innych szkół w celu  pozyskania członków Przedmiotowych Zespołów Egzaminacyjnych i członków Zespołów Nadzorujących, będących pracownikami innych szkół. Fakt  oddelegowania nauczycieli z innych szkół jest udokumentowany w formie pisemnej.

17.        Najpóźniej na dwa miesiące przed terminem egzaminu maturalnego  Przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego powołuje zastępcę Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego i Szkolny Zespół Egzaminacyjny oraz Przedmiotowe Zespoły Egzaminacyjne. Członków SZE spoza szkoły przewodniczący SZE powołuje w porozumieniu z dyrektorami ich szkół macierzystych.

18.        W pierwszej połowie kwietnia dyrektor szkoły przeprowadza szkolenie członków Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego, będących pracownikami szkoły oraz nauczycieli oddelegowanych do Przedmiotowych Zespołów Egzaminacyjnych w innych szkołach. Nauczyciele spoza szkoły są zapoznawani z wewnątrzszkolną instrukcją przeprowadzania i organizacji egzaminu maturalnego, w sposób, który każdorazowo będzie ustalany z dyrektorem szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel.

19.        Szczegółową organizacje oraz harmonogram działań  określa pkt. VII

20.        Działania szkoły w zakresie informacji uczniów i ich rodziców są dokumentowane i przechowywane w dokumentacji egzaminu maturalnego danego rocznika lub dokumentacji przebiegu nauczania. Formą dokumentacji są zapisy w dziennikach lekcyjnych, notatki służbowe, zapisy w księdze zarządzeń oraz kopie ogłoszeń, harmonogramów, terminarzy.

21.        Informatory maturalne są udostępniane do wglądu w bibliotece szkolnej. Mogą one też być wypożyczane na lekcje.

 

III.  Przygotowanie i organizacja egzaminu w części ustnej

 

1.             Uczniowie mają prawo w roku szkolnym, poprzedzającym egzamin maturalny w sesji wiosennej, zgłaszać w terminie do 10 marca,  nauczycielowi języka polskiego swoje propozycje do szkolnej listy tematów. Nauczyciel języka polskiego przedstawia temat zaproponowany przez ucznia zespołowi nauczycieli języka polskiego. Członkowie zespołu omawiają propozycje uczniów i po ewentualnym właściwym zredagowaniu i zaaprobowaniu dołączają je do szkolnej listy tematów, przedstawianej przewodniczącemu SZE do 10 kwietnia dla sesji . Nauczyciel języka polskiego informuje zainteresowanego ucznia o decyzji zespołu. Tematy zaproponowane przez uczniów nie maja charakteru autorskiego i mogą być wybierane przez innych uczniów.

 

2.             W przypadku zalecenia przez dyrektora OKE poprawienia list tematów nauczyciele języka polskiego w ciągu trzech dni dokonują korekty tematów. Jeżeli dyrektor OKE nie zaakceptuje poprawionych list tematów, obowiązuje lista tematów, przygotowana przez OKE.

 

3.             Przewodniczący SZE ustala szczegółowy terminarz części ustnej egzaminu maturalnego i ogłasza go zdającym na dwa miesiące przed rozpoczęciem części pisemnej.

 

4.             Najpóźniej na miesiąc przed dniem rozpoczęcia egzaminów z języka polskiego w części ustnej każdy zdający przekazuje przewodniczącemu SZE za pośrednictwem nauczyciela języka polskiego bibliografię tematu oraz wykaz sprzętu niezbędnego do prezentacji.

 

5.             Najpóźniej na tydzień przed dniem rozpoczęcia egzaminów z języka polskiego w części ustnej każdy zdający przekazuje przewodniczącemu SZE za pośrednictwem nauczyciela języka polskiego ramowy plan prezentacji. Objętość planu nie może przekraczać jednej strony formatu A-4. Plan winien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem zdającego.

 

6.             Nauczyciel języka polskiego przekazane przez zdającego materiały przekazuje niezwłocznie w terminach określonych w pkt. I 19  przewodniczącemu SZE.

 

7.             Przewodniczący SZE otrzymane od nauczycieli języka polskiego materiały wkłada do koperty opisanej imieniem i nazwiskiem zdającego i zabezpiecza w szafie pancernej.

 

8.             W terminie od jednego do czterech dni przed rozpoczęciem egzaminów z języka polskiego w części ustnej przewodniczący SZE przekazuje przewodniczącemu właściwego PZE koperty zawierające bibliografie i ramowe plany prezentacji oraz uczestniczy w posiedzeniu PZE, na którym z tą dokumentacją zapoznawani są pozostali członkowie PZE. Dokumenty są udostępniane w obecności przewodniczącego  SZE lub jego zastępcy.

 

9.             Na trzy dni przed rozpoczęciem egzaminów ustnych z danego przedmiotu przewodniczący SZE przekazuje przewodniczącemu PZE szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowania i wystroju sali, w których będzie się odbywał egzamin oraz informacje o uczniach z dysfunkcjami, zdającymi  egzamin w odrębnej sali i o  warunkach, jakie powinny zostać im zapewnione.

 

10.        Za przygotowanie do egzaminu sal oraz pomocy, koniecznych do prezentacji, odpowiada przewodniczący PZE.

 

11.        Na jeden dzień przed rozpoczęciem egzaminów ustnych z języka obcego nowożytnego przewodniczący SZE udostępnia do wglądu nauczycielom, wchodzącym w skład właściwego PZE, zestawy zadań i kryteria oceniania z danego języka.

 

12.        Zdający przystępują do egzaminu w kolejności, ustalonej w szczegółowym harmonogramie części ustnej egzaminu.

 

13.        Szczegółowy harmonogram części ustnej egzaminu zawiera: nazwiska i imiona zdających, datę egzaminu, miejsce egzaminu, godzinę zdawania egzaminu przez zdającego.

 

14.        Szczegółowy harmonogram części ustnej egzaminu jest ogłoszony  w gablocie.

15.          Zdający obowiązani są stawić się na egzamin w takim czasie, aby przebiegał  on bez zbędnych przerw.

 

16.        PZE w dniu egzaminu rozpoczyna prace pół godziny przed terminem egzaminu pierwszego zdającego.

 

17.        Przewodniczący PZE w dniu egzaminu :

1)     pobiera od przewodniczącego SZE listę zdających w danym dniu, druki protokołów części ustnej egzaminu i zestawy zadań, potrzebne do przeprowadzenia egzaminu,

2)     sprawdza tożsamość zdających,

3)     wyznacza spośród członków PZE nauczyciela egzaminującego danego zdającego,

4)     kontroluje czas trwania egzaminu poszczególnych zdających,

5)     bierze udział w ustalaniu wyniku egzaminu,

6)     ogłasza zdającym wyniki części ustnej egzaminu bezpośrednio po zakończeniu egzaminu w danym dniu.

 

18.        Przedmiotowy Zespół Egzaminacyjny ustala wynik egzaminu dla każdego zdającego na poziomie podstawowym  bezpośrednio po jego wyjściu z sali egzaminacyjnej, a w przypadku egzaminu na poziomie rozszerzonym po przeegzaminowaniu trzech zdających.

 

19.        PZE  ustala liczbę punktów każdego zdającego i wypełnia protokół indywidualny części ustnej egzaminu, wpisując także pytania zadawane w czasie dyskusji po prezentacji. Wypełnione protokoły egzaminu podpisują wszyscy członkowie PZE, obserwatorzy  i eksperci.

 

20.        Po zakończonym egzaminie ustnym  i ogłoszeniu jego wyników przewodniczący PZE przekazuje przewodniczącemu SZE uporządkowane zestawy, podpisane protokoły indywidualne i zbiorcze, a w przypadku egzaminu z języka polskiego także koperty zawierające ramowe plany prezentacji i bibliografie zdających. Przewodniczący SZE rozlicza przewodniczących PZE ze wszystkich materiałów i dokumentacji egzaminacyjnej wykorzystując przygotowane w tym celu druki.

 

21.            Po zakończeniu egzaminu z języka polskiego w danym dniu wszystkie koperty z tego dnia zostaną umieszczone w dużej kopercie z napisem „Bibliografia i ramowe plany prezentacji z dnia .....” i będą przechowywane jako dokumentacja egzaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

IV.  Przygotowanie i organizacja egzaminu w części pisemnej

 

1.             Przewodniczący SZE, nie później niż na miesiąc przed terminem części pisemnej, powołuje spośród członków SZE zespoły nadzorujące (ZN).

 

2.             W dniu otrzymania przesyłki, zawierającej pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi i innymi materiałami egzaminacyjnymi, przewodniczący SZE w obecności swego zastępcy natychmiast po ich otrzymaniu sprawdza i przelicza zgodnie z instrukcją, czy liczba i rodzaj pakietów odpowiada zapotrzebowaniu. W przypadku stwierdzenia niezgodności niezwłocznie zawiadamia w ustalony sposób dystrybutora, a także zgłasza ten fakt do dyrektora OKE.

 

3.             Na czternaście dni przed egzaminem z informatyki przewodniczący SZE przekazuje administratorowi pracowni komputerowej informacje związane z przebiegiem drugiej części egzaminu, w tym:

1)     wykaz i liczbę konfiguracji środowiska komputerowego, języka programowania i programów użytkowych, wybranych przez zdających z listy ogłoszonej przez dyrektora CKE,

2)     wymaganą konfigurację komputera operacyjnego,

3)     zadania administratora.

 

4.             Na siedem dni przed rozpoczęciem egzaminów pisemnych z danego przedmiotu przewodniczący SZE przekazuje przewodniczącym ZN:

1)     szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowania i wystroju sal, w których będzie się odbywał egzamin,

2)     informacje o zdających z dysfunkcjami piszących egzamin w danej sali i warunkach, jakie powinny zostać im zapewnione,

3)     informacje o pomocach dydaktycznych przewidzianych przez dyrektora CKE do wykorzystania na egzaminach z poszczególnych przedmiotów.

 

5.             W dniu poprzedzającym egzamin pisemny z danego przedmiotu:

            1)             przewodniczący SZE wraz z zastępcą przewodniczącego SZE oraz właściwym przewodniczącym ZN sprawdzają przygotowanie sali egzaminacyjnej, uwzględniając potrzeby uczniów udokumentowane opinią, orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaleceniem lekarskim. W przypadku egzaminu z języka obcego sprawdzeniu podlega również sprawność sprzętu do odtwarzania płyt CD. Klucze do sal po ich sprawdzeniu przechowuje przewodniczący SZE lub jego zastępca,

            2)             zastępca przewodniczącego SZE zabezpiecza co najmniej dwa rezerwowe odtwarzacze płyt CD,

            3)              przewodniczący właściwych ZN gromadzą pomoce, z których będą mogli korzystać zdający.

 

6.             W dniu poprzedzającym egzamin z informatyki:

1)            o ustalonej godzinie wyznaczony przez przewodniczącego SZE członek ZN wraz z administratorem pracowni sprawdzają:

a)      prawidłowość działania sprzętu i oprogramowania oraz ich konfigurację,

b)     oznakowanie stanowisk, które powinno zawierać numer stanowiska, imię, nazwisko i PESEL zdającego na danym stanowisku oraz zainstalowane oprogramowanie,

c)     prawidłowość przygotowania stanowisk zapasowych,

d)     czy komputery przygotowane są w sposób uniemożliwiający dostęp do sieci,

e)     prawidłowość przygotowania komputera operacyjnego.

 

2)           bezpośrednio po zakończeniu czynności, o których mowa w podpunkcie 1), zdający w ciągu godziny mogą sprawdzić (w obecności administratora pracowni oraz członka ZN) poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin i wybranego przez siebie oprogramowania. Zdający nie mogą samodzielnie wymieniać elementów i podzespołów, wchodzących w skład zestawu komputerowego oraz przyłączać dodatkowych, nie mogą również żądać takiego dodatkowego przyłączenia lub wymiany przez administratora pracowni. Zdający nie mogą samodzielnie instalować, a także żądać zainstalowania przez administratora pracowni dodatkowego oprogramowania na komputerze, przydzielonym mu do egzaminu. Fakt sprawdzenia komputera i oprogramowania zdający potwierdza podpisem na stosownym oświadczeniu.

 

7.             Za przygotowanie do egzaminu sal oraz pomocy dydaktycznych przewidzianych przez dyrektora CKE odpowiadają przewodniczący ZN.

 

8.             W dniu egzaminu:

1)                         na 1 godz. przed jego rozpoczęciem:

a)      członkowie właściwych ZN zgłaszają się do pracy,

b)     w razie nieobecności członka ZN przewodniczący SZE wyjaśnia jej przyczyny i w razie potrzeby powołuje w skład ZN innego nauczyciela,

c)     przewodniczący SZE w obecności zastępcy przewodniczącego SZE i wyznaczonego przez siebie członka SZE sprawdza, czy pakiety zawierające arkusze i materiały egzaminacyjne są nienaruszone, a w przypadku ich naruszenia niezwłocznie zawiadamia dyrektora OKE,

d)     przewodniczący ZN odbierają klucze do sal egzaminacyjnych, listy zdających, protokoły przebiegu egzaminu i paski kodowe,

2)                          na 30 minut przed jego rozpoczęciem:

a)      przewodniczący ZN w obecności pozostałych członków ZN otwierają sale egzaminacyjne,

b)     wyznaczony członek ZE wpuszcza na salę zdających sprawdzając ich tożsamość,

c)     inny wyznaczony członek ZN poleca zdającemu wylosowanie miejsca, odnotowuje wynik losowania i poleca zdającemu zająć odpowiednie miejsce,

d)     przewodniczący ZN przypomina zdającym o zakazie wnoszenia środków łączności na salę egzaminacyjną.

3)                   na 15 minut przed jego rozpoczęciem:

a)      przewodniczący SZE w obecności zastępcy przewodniczącego SZE i dwóch członków SZE pełniących w danym dniu dyżur na korytarzu przenoszą pakiety z materiałami egzaminacyjnymi do pomieszczenia w którym będą wydawane materiały,

b)     przewodniczący ZN, wraz z jednym ze zdających w danej sali, według ustalonej kolejności udają się do wyznaczonego przez przewodniczącego SZE pomieszczenia, gdzie przewodniczący SZE otwiera pakiety z materiałami egzaminacyjnymi i przekazuje przewodniczącym ZN odpowiednią liczbę arkuszy do danej sali bezpośrednio przed każdą częścią egzaminu;

c)      przewodniczący ZN w towarzystwie przedstawiciela zdających niezwłocznie przenoszą materiały egzaminacyjne do właściwej sali,

4)                   po przeniesieniu materiałów do sali, punktualnie o godzinie określonej w komunikacie dyrektora CKE:

a)     członkowie ZN rozdają zdającym zabezpieczone arkusze egzaminacyjne I,

b)     po rozdaniu wszystkich arkuszy egzaminacyjnych, na polecenie przewodniczącego ZN, zdający otwierają je i sprawdzają, czy arkusze są kompletne, tzn. czy mają wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane. Zauważone braki zdający zgłasza przewodniczącemu ZN. Jeżeli przewodniczący ZN posiada kompletny arkusz przekazuje go zdającemu, który odbiór potwierdza podpisem w protokole przebiegu egzaminu. Jeżeli przewodniczący ZN nie posiada kompletnego arkusza egzaminacyjnego wyznacza jednego z członków ZN do natychmiastowego poinformowania, poprzez członka SZE dyżurującego na korytarzu, przewodniczącego SZE. Jeżeli przewodniczący SZE posiada kompletny arkusz egzaminacyjny, przekazuje go niezwłocznie do sali egzaminacyjnej. Jeżeli przewodniczący SZE nie posiada kompletnego arkusza egzaminacyjnego, podejmuje decyzję o skserowaniu brakujących stron lub całego arkusza. Kserokopiarka powinna znajdować się na piętrze na którym znajdują się sale egzaminacyjne. Po skserowaniu arkusz egzaminacyjny zostaje niezwłocznie przekazany do sali egzaminacyjnej zdającemu. Powyższe zostaje odnotowane w protokole egzaminu,

c)     przewodniczący ZN poleca zdającym zakodować arkusze egzaminacyjne przez:

·          wpisanie swojego numeru PESEL na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi,

·          przeniesienie numeru PESEL na matrycę znaków cyfrowych,

·          naklejenie pasków kodowych na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi w miejscach do tego przeznaczonych,

-           egzamin rozpoczyna się z chwilą zapisania przez przewodniczącego ZN na tablicy lub planszy godziny rozpoczęcia i zakończenia pierwszej części egzaminu. Zdający, zgłaszający się na egzamin po jego rozpoczęciu, nie są wpuszczani do sali egzaminacyjnej;

5)                         podczas trwania egzaminu:

a)      członkowie ZN nie mają prawa udzielać żadnych wyjaśnień, dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować,

b)     na sali egzaminacyjnej udostępnione zostaną pomoce dydaktyczne, przewidziane przez dyrektora CKE do wykorzystania na egzaminach z poszczególnych przedmiotów;

c)     w sytuacji, gdy liczba pomocy dydaktycznych jest mniejsza od liczby zdających, zostaną one złożone na oddzielnym stoliku; zdający sygnalizuje chęć skorzystania z pomocy przez podniesienie ręki; przewodniczący ZN gestem zezwala na korzystanie z pomocy; zdający podchodzi do stolika, siada i korzysta z pomocy dydaktycznych,

d)     zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej; przewodniczący ZN może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami. Zdający sygnalizuje potrzebę opuszczenia sali przez podniesienie ręki; przewodniczący ZN gestem przywołuje zdającego do siebie; zdający podchodzi do stolika ZN i z wyznaczonym przez przewodniczącego ZN członkiem ZN opuszcza salę, pozostawiając zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku. Fakt opuszczenia sali oraz czas nieobecności odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu,

e)     jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki, w której trzyma arkusz egzaminacyjny; przewodniczący lub członek ZN gestem przywołuje zdającego do siebie; zdający podchodzi do stolika ZN i oddaje pracę członkowi ZN; członek ZN odbiera pracę, sprawdza poprawność kodowania i zezwala zdającemu na opuszczenie sali,

6)                   po upływie czasu, przeznaczonego na pierwszą część egzaminu, przewodniczący ZN ogłasza przerwę :

a)      zdający odkładają prace na brzeg stołu i pozostają na miejscach, oczekując na odbiór prac; członkowie ZN gestem przywołują kolejnych zdających do siebie; zdający kolejno podchodzą  do stolika ZN i oddają prace członkowi ZN; członek ZN odbiera pracę, sprawdza poprawność kodowania i zezwala zdającemu na opuszczenie sali,

b)     członkowie ZN porządkują, kompletują, pakują i zabezpieczają materiały egzaminacyjne, zgodnie ze szczegółową instrukcją OKE,

c)     przewodniczący ZN niezwłocznie przekazuje wszystkie materiały egzaminacyjne z danej części egzaminu przewodniczącemu SZE,

7)                   po przerwie :

a)      zdający, którzy zdecydowali się na przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym, wchodzą do sali, składają na liście zdających podpis pod deklaracją przystąpienia do tej części egzaminu, odbierają arkusz egzaminacyjny II i zajmują swoje miejsca,

b)     zdający, którzy zdają egzamin z przedmiotu wybranego jako dodatkowy odbierają arkusz egzaminacyjny II i zajmują swoje miejsca,

c)     przewodniczący ZN poleca zdającym otworzyć arkusze i sprawdzić, czy są one kompletne tzn. czy mają wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane. Zauważone braki zdający zgłaszają przewodniczącemu ZN,

d)     przewodniczący ZN poleca zdającym zakodować arkusze egzaminacyjne przez:

·          wpisanie swojego numeru PESEL na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi,

·          przeniesienie numeru PESEL na matrycę znaków cyfrowych,

·          naklejenie pasków kodowych na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi w miejscach do tego przeznaczonych,

e)     egzamin rozpoczyna się z chwilą zapisania przez przewodniczącego ZN na tablicy lub planszy godziny rozpoczęcia i zakończenia drugiej części egzaminu. Zdający zgłaszający się na egzamin po jego rozpoczęciu, nie są wpuszczani do sali egzaminacyjnej,

f)      egzamin przebiega wg ustaleń opisanych w podpunktach 5), 6),

g)     druga część egzaminu z informatyki odbywa się wg zasad określonych w podpunkcie 10),

8)                   w przypadku egzaminu z języków obcych nowożytnych procedurę należy powtórzyć także w stosunku do arkusza egzaminacyjnego III,

9)                   po zakończeniu egzaminu:

a)      członkowie ZN porządkują, kompletują i zabezpieczają materiały egzaminacyjne, listy zdających egzamin – protokoły odbioru prac od zdających – deklaracje przystąpienia do poziomu rozszerzonego, zgodnie ze szczegółową instrukcją właściwej OKE i podpisują protokół przebiegu części pisemnej egzaminu,

b)     przewodniczący ZN niezwłocznie przekazuje wszystkie materiały egzaminacyjne i dokumenty egzaminu przewodniczącemu SZE,

10)                w przypadku egzaminu z informatyki, po przerwie ogłoszonej po części pierwszej:

a)      zdający zajmują wyznaczone miejsca w pracowni komputerowej,

b)     członkowie ZN rozdają każdemu zdającemu arkusz egzaminacyjny II i dwa zewnętrzne nośniki danych podpisane DANE oraz WYNIKI, przy czym nośnik DANE zawiera dane (pliki) do zadań drugiego arkusza egzaminacyjnego, a nośnik WYNIKI jest czysty (nie zawiera żadnych plików) i jest przeznaczony dla zdającego do nagrywania plików z rozwiązaniami,

c)     przewodniczący ZN poleca zdającym otworzyć arkusze i sprawdzić, czy są one kompletne tzn. czy mają wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane. Zauważone braki zdający zgłaszają przewodniczącemu ZN i otrzymują kompletne arkusze, których odbiór potwierdzają podpisem w protokole przebiegu egzaminu,

d)     przewodniczący ZN poleca zdającym zakodować arkusze egzaminacyjne przez:

·          wpisanie swojego numeru PESEL na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi,

·          przeniesienie numeru PESEL na matrycę znaków cyfrowych,

·          naklejenie pasków kodowych na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi w miejscach do tego przeznaczonych,

e)     egzamin rozpoczyna się z chwilą zapisania przez przewodniczącego ZN na tablicy lub planszy godziny rozpoczęcia i zakończenia drugiej części egzaminu. Zdający, zgłaszający się na egzamin po jego rozpoczęciu, nie są wpuszczani do sali egzaminacyjnej,

f)      zdający sam interpretuje treść otrzymanych zadań, a członkowie ZN nie mają prawa odpowiadać zdającym na pytania, dotyczące zadań ani sugerować interpretacji,

g)     zdający nie ma potrzeby sprawdzania poprawności danych w plikach do zadań egzaminacyjnych; są one poprawne,

h)     obowiązkiem zdającego jest zapisywanie efektów swojej pracy nie rzadziej niż co 10 minut w folderze EGZAMIN, a po zakończeniu każdego zadania na nośniku WYNIKI, aby w przypadku awarii sprzętu możliwe było kontynuowanie pracy na innym stanowisku,

i)       w przypadku awarii komputera, zdający natychmiast informuje o tym ZN. Jeśli próba usunięcia awarii nie powiedzie się w ciągu 5 minut, to zdający jest kierowany do zapasowego stanowiska komputerowego w sali egzaminacyjnej (wyposażonego w takie samo oprogramowanie). W sytuacji opisanej wyżej zdający otrzymuje tyle dodatkowego czasu, ile trwała przerwa w pracy (czas od zgłoszenia awarii do momentu ponownego podjęcia pracy),

j)       obowiązują ustalenia zawarte w podpunktach 5), 6),

11)                     zdający egzamin z informatyki zobowiązany jest dokumentować egzamin w następujący sposób:

a)      wszystkie swoje pliki zdający przechowuje w katalogu (folderze) EGZAMIN, znajdującym się na pulpicie oraz na nośniku o nazwie WYNIKI,

b)     jeśli rozwiązanie zadania lub jego części przedstawia algorytm lub program komputerowy, to zdający zapisuje go w tym języku programowania, który wybrał przed egzaminem,

c)     jeśli rozwiązaniem zadania lub jego części jest program komputerowy, zdający zobowiązany jest umieścić na nośniku WYNIKI wszystkie utworzone przez siebie pliki w wersji źródłowej,

d)     pliki, które zdający oddaje do oceny na nośniku WYNIKI, nazywa dokładnie tak, jak polecono w treściach zadań lub zapisuje pod nazwami (wraz z rozszerzeniem), jakie podaje w arkuszu egzaminacyjnym; pliki o innych nazwach nie będą sprawdzane przez egzaminatorów,

e)     w razie potrzeby wydrukowania zawartości utworzonego pliku zdający zapisuje plik na nośniku WYNIKI i podnosi rękę z nośnikiem do góry, sygnalizując w ten sposób potrzebę drukowania, po czym członek zespołu nadzorującego odbiera nośnik, dokonuje wydruku (osobiście lub zlecając administratorowi pracowni) wskazanego przez zdającego pliku (plików) i niezwłocznie zwraca nośnik oraz wydruk zdającemu,

f)      przed upływem czasu przeznaczonego na egzamin, zdający zapisuje na nośniku WYNIKI ostateczną wersję plików, stanowiących rozwiązania zadań.

V.   Procedury  awaryjne

 

1.             W razie zaistnienia sytuacji szczególnej (np. przerwanie egzaminu, awarie itp.) lub w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych, lub zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu przez zdającego – przewodniczący ZN niezwłocznie zawiadamia przewodniczącego SZE.  W tym celu zleca jednemu  z członków ZN przekazanie informacji członkowi SZE dyżurującemu na korytarzu, który niezwłocznie informację przekazuje przewodniczącemu SZE.

2.             W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócenia przez niego przebiegu egzaminu, w części ustnej lub pisemnej, przewodniczący PZE lub ZN niezwłocznie zawiadamia o tym przewodniczącego SZE. Przewodniczący SZE przerywa i unieważnia egzamin zdającego.

3.             W przypadku konieczności opuszczenia sali egzaminacyjnej przez przewodniczącego ZN  powierza on na określony czas swoje obowiązki członkowi ZN i  fakt ten odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu.

4.             W przypadku stwierdzenia niezgodności liczby, rodzaju lub uszkodzenia pakietów, zawierających arkusze i materiały egzaminacyjne, przewodniczący SZE niezwłocznie zawiadamia o tym dystrybutora i dyrektora OKE.

5.             W przypadku stwierdzenia naruszenia pakietów z arkuszami egzaminacyjnymi w sali egzaminacyjnej przez przewodniczącego ZN, ten zawiadamia natychmiast przewodniczącego SZE, który z kolei zawiadamia dyrektora OKE.

6.             W przypadku zaginięcia w szkole pakietu, zawierającego arkusze egzaminacyjne, przewodniczący SZE niezwłocznie zawiadamia o tym dyrektora OKE.

VI.   Ogłoszenie wyników egzaminu

1)     Przewodniczący SZE ogłasza wyniki egzaminu niezwłocznie po ich otrzymaniu z OKE.

2)     Przewodniczący SZE na tablicy informacyjnej ogłasza dokładny termin przekazania wyników egzaminu zdającym.

3)     Zdający osobiście, za okazaniem dowodu tożsamości, odbierają wyniki egzaminu w sekretariacie szkoły.

4)     Informacje telefoniczne na temat wyników egzaminu nie będą udzielane.

 
VII.  Harmonogram zadań

 

DATA

ZADANIE

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

NADZÓR

Do 20-09-2010

PRZYPOMNIENIE I POINFORMOWANIE UCZNIÓW O WYMAGANIACH EGZAMINACYJNYCH NA EGZAMIN MATURALNY Z PRZEDMIOTÓW

Nauczyciele przedmiotów objętych egzaminem maturalnym

dyrektor

PRZYPOMNIENIE I POINFORMOWANIE UCZNIÓW O  STRUKTURZE I FORMACH ZDAWANIA EGZAMINU MATURALNEGO, SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ORAZ DOKONYWANIA ZMIAN,MOŻLIWOSCI KORZYSTANIA ZE ZWOLNIEN I  INDYWIDUALNYCH WARUNKÓW ZDAWANIA EGZAMINU

Wicedyrektor, wychowawcy

dyrektor

OMÓWIENIE SPECYFIKI EGZAMINU Z JEZYKA OBCEGO

Nauczyciele języków obcych

wicedyrektor

Do 30-09-2010

INFORMACJA O WYDANYCH OPINIACH, O BADANYCH UCZNIACH PRZEZ PORADNIE PEDAG.-PSYCH.

Koordynator szkolny

M.Białas-Skutecka

Pedagog szkolny

wicedyrektor

SKŁADANIE WSTĘPNYCH DEKLARACJI DOTYCZACYCH WYBORU PRZEDMIOTÓW, POZIOMÓW I TEMATÓW Z JEZYKA POLSKIEGO

 

Wychowawcy, nauczyciele języka polskiego, wicedyrektor

dyrektor

Do 15-10-2010

SKŁADANIE WNIOSKÓW O DOSTOSOWANIE EGZAMINU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB ZDAJACEGO WRAZ Z OPINIĄ LUB ORZECZENIEM

uczniowie,

wychowawcy wicedyrektor

dyrektor

Do 25-01-2010

DOKONYWANIE OSTATECZNYCH ZMIAN W DEKLARACJI DOTYCZACYCH WYBORU PRZEDMIOTÓW, POZIOMÓW

uczniowie

dyrektor

Do 07-02-2010

PRZESŁANIE DANYCH O ZDAJĄCYCH DO OKE W POZNANIU

dyrektor

 

Do 18-12-2010

ZAPOZNANIE UCZNIÓW Z HARMONOGRAMEM PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO OGŁOSZONEGO PRZEZ CKE

wychowawcy, wicedyrektor

dyrektor

POWOŁANIE ZASTĘPCY SZKOLNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ ORAZ PRZEDMIOTOWYCH ZESPOŁÓW EGZAMINACYJNYCH

Przewodniczący szkolnej komisji egzaminacyjnej-dyrektor

 

Na dwa miesiące przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego

OGŁOSZENIE SZKOLNEGO HARMONOGRAMU CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO

Przewodniczący szkolnej komisji egzaminacyjnej-dyrektor

 

ZAPOZNANIE UCZNIÓW Z WYKAZEM POMOCY, ZKTÓRYCH MOGĄ KORZYSTAĆ W CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU.

wychowawcy, wicedyrektor

dyrektor

Na dwa miesiące przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego

POWOŁYWANIE SZKOLNYCH ZESPOŁÓW NADZORUJĄCYCH

Przewodniczący szkolnej komisji egzaminacyjnej-dyrektor

 

Najpóźniej na miesiąc przed dniem rozpoczęcia egzaminów z języka polskiego w części ustnej

PRZEKAZYWANIE PRZEZ UCZNIÓW BIBLIOGRAFII I WYKAZU SPRZETU , Z KTÓREGO BĘDZIE KORZYSTAŁ NA EGZAMINIE USTNYM Z JEZYKA POLSKIEGO

Uczniowie, nauczyciel egzaminator języka polskiego,

wicedyrektor

Przewodniczący szkolnej komisji egzaminacyjnej-dyrektor

Najpóźniej na tydzień przed dniem rozpoczęcia egzaminów z języka polskiego w części ustnej

PRZEKAZANIE PRZEZ UCZNIA RAMOWEGO PLANU PREZENTACJI Z JĘZYKA POLSKIEGO

 

 

 

 

Uczniowie , nauczyciel języka polskiego

Przewodniczący szkolnej komisji egzaminacyjnej-dyrektor

 

PRZEKAZANIE PRZEZ OKE ZESTAWOW ZADAŃ DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINÓW Z JEZYKÓW OBCYCH

egzaminatorzy z języka obcego, Przewodniczący szkolnej komisji egzaminacyjnej-dyrektor

 

Do 29-04-2011

SZKOLENIE ZESPOŁÓW NADZORUJĄCYCH

OKE ,Przewodniczący szkolnej komisji egzaminacyjnej-dyrektor

 

05-05-2011

EGZAMINY  PISEMNE WG. HARMONOGRAMU CKE

zespoły egzaminacyjne i nadzorujące

PKE-dyrektor

 


.

Zestaw podręczników

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

 

 

DO PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

obowiązujący

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU

w Przygodzicach

w roku szkolnym 2011/2012

 

 

TECHNIKUM:

 

1. Język polski:

           

kl. I

Krzysztof Mrowcewicz, Przeszłość to dziś, cz. 1, wyd. Stentor. (wydanie nowe uzupełnione)

Krzysztof Mrowcewicz, Przeszłość to dziś, cz. 2, wyd. Stentor. (wydanie nowe uzupełnione)

 

kl. II

Aleksander Nawarecki, Dorota Siwicka, Przeszłość to dziś, cz. 1, wyd. Stentor. (wydanie nowe   uzupełnione)

Ewa Paczoska, Przeszłość to dziś, cz. 2, wyd. Stentor (wydanie nowe   uzupełnione)

 

kl. III i IV

Jacek Kopciński, Przeszłość to dziś, wyd. Stentor. (wydanie nowe uzupełnione) (zakres podstawowy i rozszerzony)

 

2. Matematyka:

           

H. Pawłowski, Matematyka, wydawnictwo OPERON. (kl. I-III zakres podstawowy)

           

3. Fizyka:

 

Maria Fiałkowska, Krzysztof Fiałkowski, Barbara Sagnowska, Fizyka dla szkół         ponadgimnazjalnych.(kl. I-III zakres podstawowy)

           

4. Chemia:

           

Stanisława Hejwowska, Ryszard Marcinkowski, Justyna Staluszka, Chemia, wyd.      Operon.(zakres podstawowy)

 

5. Biologia:

           

J. Balerstet, W. Lewiński, J. Prokop, G. Skimunt, K. Sabath: „Organizm człowieka jako zintegrowana całość”, wyd. Operon

           

6. Geografia:

           

kl. I

W. Wiecki, Geografia środowiska przyrodniczego, wyd. Operon.(zakres podstawowy)

 

kl. II

J. Mordawski, W. Wiecki, Geografia i człowiek, wyd. Operon.(zakres podstawowy)

           

kl. II technikum agrobiznesu

W. Wiecki, E. Lipińska, M. Sobańska, Geografia środowiska przyrodniczego, wyd. Operon (zakres rozszerzony)

 

kl. III i IV

J. Mordawski, W. Wiecki, Geografia Polski, wyd. Operon.(zakres podstawowy)

 

7. Historia

           

kl. I

Bogumiła Burda, Bogdan Walczak, Roman Józefiak, Małgorzata Szymczak, Historia 1, cz. I i cz. II, Historia 2, Historia 3, wyd. Operon.(zakres podstawowy)

 

8. Wiedza o społeczeństwie

           

            Lech Moryksiewicz, Maria Pacholska, Wiedza o społeczeństwie, Wyd. Nowa era.

            (zakres podstawowy)

 

9. Przysposobienie obronne

           

            Bogusława Breitkopf, Mirosław Marciniak, Zbigniew Worwa, Przysposobienie          obronne.(zakres podstawowy)

 

10. Wiedza o kulturze

           

            Z. Majchrowski, K. Mrowcewicz, P. Sitarski i in., Człowiek - twórca kultury, wyd.    Stentor.

 

11. Podstawy przedsiębiorczości

           

            Jacek Musiałkiewicz, „Podstawy przedsiębiorczości”, wyd. Ekonomik

 

12. Język niemiecki

           

              kl. I :   Giorgio Motto, Beata Ćwikowska: „Direkt 1a” + „Direkt 1b”, wyd. Lektorklett

              kl. II:   Giorgio Motto, Beata Ćwikowska: „Direkt 2a”, wyd. Lektorklett

              kl. III:  Giorgio Motto, Beata Ćwikowska: „Direkt 2b”, wyd. Lektorklett

              kl. IV:  Giorgio Motto, Beata Ćwikowska: „Direkt 3a”, wyd. Lektorklett

 

13. Język angielski

           

kl. I i II: Tim Falla, Paul Davies i Małgorzata Wieruszewska: “New Matura Solutions”, wyd. Oxford University Press (nowe wydanie). Poziom: elementary

kl. III i IV:  „Repetytorium Maturalne. Poziom podstawowy”. Praca zbiorowa. Wyd. Pearson Longman.

 

14. Technologia informacyjna

           

            Grażyna Koba, Technologia informacyjna, wyd. MIGRA.

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

 

1. Język polski:

           

            kl. I

            Krzysztof Mrowcewicz, Przeszłość to dziś, cz. 1, wyd. Stentor. (wydanie nowe   uzupełnione)

            Krzysztof Mrowcewicz, Przeszłość to dziś, cz. 2, wyd. Stentor. (wydanie nowe   uzupełnione)

            kl. II

            Aleksander Nawarecki, Dorota Siwicka, Przeszłość to dziś, cz. 1, wyd. Stentor. (wydanie nowe      uzupełnione)

            Ewa Paczoska, Przeszłość to dziś, cz. 2, wyd. Stentor  (wydanie nowe   uzupełnione)

            Kl. III

            Jacek Kopciński, Przeszłość to dziś, wyd. Stentor. (wydanie nowe   uzupełnione)

                  

2. Matematyka:

 

            W. Babiański, L. Chańko, D. Ponczek, Matematyka, wydawnictwo Nowa Era

            (kl. I-III zakres podstawowy i rozszerzony)

 

3. Fizyka:

           

            Maria Fiałkowska, Krzysztof Fiałkowski, Barbara Sagnowska, Fizyka dla szkół         ponadgimnazjalnych.(zakres podstawowy)

 

4. Chemia:

           

            Stanisława Hejwowska, Ryszard Marcinkowski, Justyna Staluszka, Chemia, wyd.      Operon.(zakres podstawowy)

 

5. Biologia:

 

W. Lewiński, J. Prokop, G. Skimunt, J. Walkiewicz: „Biologia dla liceum i technikum”, wyd. Operon

 

6. Geografia:

           

            kl. I

            W. Wiecki, E. Lipińska, M. Sobańska, Geografia środowiska przyrodniczego, wyd.   Operon.(zakres rozszerzony)

            kl. II

            J. Korba, J. Mordawski, W. Wiecki, Geografia i człowiek, wyd. Operon.

            (zakres rozszerzony)

            kl. III.

            J. Mordawski, W. Wiecki, Geografia Polski, wyd. Operon.    (zakres rozszerzony)

 

7. Historia

           

            Bogumiła Burda, Bogdan Walczak, Roman Józefiak, Małgorzata Szymczak, Historia 1, cz. I i cz. II, Historia 2, Historia 3, wyd. Operon.(zakres podstawowy)

 

8. Wiedza o społeczeństwie

           

            Lech Moryksiewicz, Maria Pacholska, Wiedza o społeczeństwie, Wyd. Nowa era.

            (zakres podstawowy)

 

9. Przysposobienie obronne

           

            Bogusława Breitkopf, Mirosław Marciniak, Zbigniew Worwa, Przysposobienie          obronne.(zakres podstawowy)

 

10. Wiedza o kulturze

           

            Z. Majchrowski, K. Mrowcewicz, P. Sitarski i in., Człowiek - twórca kultury, wyd.    Stentor.

 

11. Podstawy przedsiębiorczości

           

Małgorzata Biernacka, Jarosław Korba i Zbigniew Smutek: „Podstawy     przedsiębiorczości”, wyd. Operon

 

12. Język niemiecki

           

            kl. I :   Giorgio Motto, Beata Ćwikowska: „Direkt 1a” + „Direkt 1b”,  wyd. Lektorklett

            kl. II:   Giorgio Motto, Beata Ćwikowska: „Direkt 2a” + „Direkt 2b”, wyd. Lektorklett

            kl. III:  Giorgio Motto, Beata Ćwikowska: „Direkt 3a” + „Direkt 3b”, wyd. Lektorklett

 

 

13. Język angielski

           

kl. I i II: Tim Falla, Paul Davies i Małgorzata Wieruszewska: “New Matura Solutions”, wyd. Oxford University Press (nowe wydanie). Poziomy: elementary, pre-intermediate, intermediate (w zależności od grupy)

kl. III:  „Repetytorium Maturalne. Poziom podstawowy”. Praca zbiorowa. Wyd. Pearson Longman.

 

           

14. Technologia informacyjna

 

            Grażyna Koba, Informatyka, cz. I, II, III, wyd. MIGRA.

 

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

 

1. Język polski:

            kl. I

            Anna Wołodźko, Paweł Zamiejski, My i świat, wyd. Stentor.

            kl. II-III

            Teresa Kosyra, Włodzimierz Gruszczyński, My i świat, wyd. Stentor.

 

2. Matematyka:

            Alicja Ceve, Małgorzata Krawczyk, Irena Pancer, Renata Ropela, Matematyka w  

           zasadniczej szkole zawodowej, kl. I-III, Wydawnictwo „Podkowa” Gdańsk.

           

3. Fizyka:

            kl. I-II

            Ryszard Rozenbajger, Edmund Misiaszek, Fizyka z astronomią dla zasadniczych szkół            zawodowych.

 

4. Geografia:

            kl. I-II

            Jan Mordawski, Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska,

           wyd. Operon

 

5. Historia

            kl. I-II

            Zofia T. Kozłowska, Irena Unger, Piotr Unger, Stanisław Zając, Historia i wiedza o    społeczeństwie, wyd. Stowarzyszenie Oświatowców Polskich

 

6. Język niemiecki

            kl. I

            P. Wolski, M. Sosińska, Mein Beruf 1. J. niemiecki dla ZSZ

            kl. II-III

            M. Solińska, M. Gościniak, Mein Beruf 2. J. niemiecki dla ZSZ

 

 

 


 

Wykaz podręczników do przedmiotów zawodowych obowiązujący od 01.09.2011

 

Przedmiot-klasa

Podręcznik i autor

1Mechanizacja  technikum rolnicze

Technika w rolnictwie cz.1 Andrzej Kulka Wyd.Rea

2. Mechanizacja w rolnictwie – ZSZ mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

Technika w rolnictwie. Cz.2 Andrzej Kulka wyd Rea

3Rysunek techniczny –technik inżynierii środowiska i melioracji

Zawodowy rysunek budowlany Tadeusz Maj WSiP

4. Produkcja zwierzęca-technik rolnik

Produkcja zwierzęca cz.1 Ewa Marciniak-Kulka i inni Wyd Rea

Produkcja zwierzęca cz.2 B. Biesiada-Drzazga

Produkcja zwierzęca cz.3 E.Bombik i inni

5. klasa Technikum rolniczego :

 

klasa Technikum agrobiznesu :

 

klasa Technikum agrobiznesu 

Technikum melioracji i inżynierii środowiska - Marketing

 

Ekonomika i zarz. przeds. w agr.

K.Jabłonka : "Ekonomika w rolnictwie" cz.I REA

R. Jabłonka :"Ekonomika w rolnictwie" cz.II REA

 

 

Ekonomika agrobiznesu

B. Pepliński : "Podstawy ekonomiki " , WSIP

 

 

Marketing

M. Duczkowska-Piasecka : "Marketing w agrobiznesie", Format-AB 

 

 

Podstawy prxedsiębiorczości dla LO

 

Dla Technikum

 Małgorzata Biernacka, Jarosław Korba, Zbigniew Smutek Podstawy przedsiębiorczości  Wyd . Operon

 

 

Podstawy przedsiębiorczości Jacek Musiałkiewicz wyd. Ekonomik

Zarządzanie firmą

E. Maliszewski Zarządzanie firmą wyd. Format AB

Finanse i bankowość w agrobiznesie

Ewa Jarocha Finanse przedsiębiorstw systemu bankowego i budżetowego, ubezpieczeń wyd. Difin W-wa 2004

Przedsiębiorczość

E.Niedzielski Przedsiębiorczość WSIP

Elementy rachunkowości

A.Kozuch A.Marcyniak B. Piechowicz Podstawy przedsiębiorczości cz.1 i 2

Wyd. wSIP , J.Musiałkiewicz Elementy rachunkowości cz.1 i2. wyd. Ekonomik

Produkcja

roślinna technikum rolnicze

 

Produkcja roślinna cześć 1, 2,3 praca zbiorowa

Autor

Zbigniew Czerwiński, Alicja Gawrońska-Kulesza, Stanisław Lenart, Tomasz Sosulski, Anna Wysmukłe wyd REA

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz  podręczników  z  przedmiotów zawodowych

                             

Technikum Rolnicze:

 Nr prog. 321(05)T-4 TU SPMENiS 2005.02.03.

 

Produkcja zwierzęca

 

„ Podstawy produkcji zwierzęcej” Stanisław Lewandowski, Wydawnictwo Hortpress,  klasa

 „ Technologie produkcji zwierzęcej” T. Nałęcz –Karwacka, Wydawnictwo Hortpress,  klasa II-IV

 „  Produkcja zwierzęca cz. I – wiadomości ogólne” A. Rekiel , Wydawnictwo Hortpres,s  klasa I

 „  Produkcja zwierzęca cz. II – bydło i trzoda chlewna”  T. Nałęcz – Karwacka, Wydawnictwo Hortpress 

 „  Produkcja zwierzęca cz. III – owce, kozy,  konie, pszczoły króliki  T. Nałęcz – Karwacka, Wydawnictwo Hortpress  klasa III-IV

 

Produkcja roślinna

 

 „ Produkcja roślinna tom I i II” – praca zbiorowa, Wydawnictwo PWRiL, klasa I-IV

 „ Technologie produkcji roślinnej”- praca zbiorowa, Wydawnictwo PWRiL, klasa II-IV

 „ Technologie produkcji roślinnej” M. Fotyna, K.Kryński ,J.Kuś, Wyd. Hortpress, klasa II-IV                    

 „Podstawy produkcji roślinnej-ćwiczenia” B. Arciszewski, J.Bińkowska, Wyd. Format AB,

klasa I-II   

 

Mechanizacja

 

    Mechanizacja rol  kl I II A Lisowski

 

Marketing

 

 „ Marketing w agrobiznesie”- M.Duczkowska-Piasecka, Wydawnictwo Format AB

 

Rynek rolny

 

  „ Marketing produktów rolno-żywnościowych”- A. Trębacz

   „ Ekonomika i organizacja obrotu rolnego”- A. Kozuch

        

Ekonomia i organizacja gospodarstw rolnych

 

„ Ekonomika i organizacja rolnictwa cz.1 i 2 – Z. Kowalak, Wyd. eMPi2 klasa III-IV

„ Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem a agrobiznesie”- A.Grontowska,  B.Klepacki,

Wyd.  Format AB, klasa III-IV

            

Podstawy przedsiębiorczości

 

„ Przedsiębiorczość bez tajemnic”- S. Gregorczyk, M. Romanowska, P. Wachowiak, Wyd. WSiP Klasa III-IV

„Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie”- A. Grontowska,, B.Klepacki wyd. Format AB klasa I-II

 

Technikum agrobiznesu:

 Nr prog. 2307/MRiGŻ 1977 Brwinów       

 

Finanse  bankowość w agrobiznesie

                            

„ Finanse przedsiębiorstw, systemu bankowego, budżetowego, ubezpieczeń” Ewa Jarocka,

 Wyd. CDiJ Difin, klasa II-IV

 

Przedsiębiorczość w agrobiznesie

 

 „ Przedsiębiorczość”  -  Eugeniusz Niedzielski, Wyd. WSiP klasa i-II

 

Elementy rachunkowości

 

„ Podstawy rachunkowości cz.1 i cz.2” – A. Kożuch, A. Marcysiak, B. Piechowicz, Wyd.

 WSiP, klasa I-IV

 „ Rachunkowość rolnicza”  -  L. Goraj, Wyd. Difin klasa III-IV

„  Elementy rachunkowości” – G. Borowska, Wyd. WSiP klasa I-IV

 „  Zasady rachunkowości”  -  A. Kuczyńska-Cesarz, Wyd. Difin klasa I-IV

 „  Elementy rachunkowości”- A. Komosa, Wyd Ekonomik Klasa I_IV

 „ Elementy rachunkowości”- J. Musiałkiewicz klasa I-IV, Wyd.  Ekonomik

 

Podstawy ekonomii

 

 „  Podstawy ekonomii” – K.Krzesiak

 

Ekonomika agrobiznesu

 

„  Podstawy ekonomiki agrobiznesu cz.1 i 2” – A. Grontkowska, Wyd. Format AB klasa I

 

Produkcja i pozyskiwanie surowców żywnościowych

 

 „ Produkcja i pozyskiwanie surowców żywnościowych”- A. Dzień, Wyd. Format AB klasa I

 

Podstawy przetwórstwa spożywczego

            

  „ Podstawy przetwórstwa spożywczego”- A. Zajączkowska, Wyd. Format AB klasa II

  „ Surowce i technologia żywności” – B. Bijok, F.Bijok, A. Dąbek, Wyd. WSiP klasa III

 

Marketing w agrobiznesie

 

 „ Marketing w agrobiznesie” – M. Duczkowska-Piasecka, Klasa IV Wyd. Format AB

 

Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej

 

 „ Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej”- H.Homer, J. Wołoszyn, Wyd. Format AB klasa I

 

Wybrane zagadnienia prawne

 

„Elementy prawne” – R.Seidel, Wyd. eMpi2 klasa


 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

Nr prog.613(1)ZSZSPMENiS050203

 

Mechanizacja

 

 „ Maszyny i urządzenia rolnicze” – Cz. Waszkiewicz, Wyd. WSiP klasa I

 „ Pojazdy rolnicze” – A Skrobacki, Wyd. WsiP klasa III

 „ Pojazdy rolnicze” – Z. Grzegórzki, Wyd. WSiP klasa I-II

  „ Podręcznik kierowcy” – H. Próchniewicz, Wyd. Image Klasa II

 

Produkcja zwierzęca

 

 „  Podstawy produkcji zwierzęcej” – S. Lewandowski, Wyd. Hortpress klasa I

  „ Technologie produkcji zwierzęcej” – T.Nałęcz-Tarwackiej, Wyd. Hortpress, klasa II-III

 

Produkcja roślinna

 

 „ Produkcja roślinna cz.1 i 2”, Wyd. PWRiL klasa I-III

 „ Technologie produkcji roślinnej” M. Fotyma, K.Kryński, J Kuś, Wyd. Hortpress klasa II-III

 

Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej

 

 „ Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej” – B. Klepacki, Klasa III

 

Przedsiębiorstwo w agrobiznesie

 

„Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej” – B. Klepacki, Klasa II

 

Pojazdy rolnicze

 

 „ Podstawy techniki”- D. Kozłowska, Wyd. WSiP klasa I

 „ Pojazdy silnikowe”- Z. Grzegorski, Wyd. WSiP klasa I

 „ Maszyny i urządzenia rolnicze”- Cz. Waszkiewicz, Wyd. WSiP klasa I

 

 

Przedsiębiorczość 

 

„Przedsiębiorczość”- A Mikina, Wyd. WSiP klasa II


 

 

Technikum Inżynierii środowiska i melioracji nr programu 311 [19]P5 SP MEN 29 12 1998

 

Sozjologia obszarów wiejskich

Ewa Pyłka Gutowska wyd Oświata 2006 kl I II

 

Budownictwo inżynieryjne

Materiały budowlane  E Szymańska 2003 kl I II

Wyd WSiP W -wa 2003

Budownictwo z technologią  K Tuszyński

Wyd WSiP W -wa 2002

kl I II

 

Statyka budowli  G Janik Wyd WSiP W -wa

 

Projektowanie fundamentów I Cis S Garwacka Piórowsa

Oficyna wydawnicza PWW 2010

kl I II

 

Rysunek techniczny 

 

Rysunek techniczny maszynowy T Lewandowska 

Wyd WSiP W -wa

kl I II

 

           


 

Wyciąg ze statutu ZSP CKU dotyczący usprawiedliwiania nieobecności.

§ 33

ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ I USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI.

1.Uczeń może być zwolniony z zajęć z powodu ważnych przyczyn osobistych lub rodzinnych. Zwolnienia dokonuje na pisemną prośbę rodziców wychowawca klasy w przypadku, gdy nieobecność trwa nie dłużej niż 7 dni. W pozostałych przypadkach wymagane jest zwolnienie poświadczone przez lekarza. Wszystkie zwolnienia  znajdują się w dzienniczkach usprawiedliwień, zwolnienie lekarskie, jeżeli jest na kartce lub w innej formie należy wkleić do dzienniczka.

2. W trakcie trwania zajęć uczniowie mogą opuścić szkołę po uzyskaniu zwolnienia pod opieką rodziców lub osób upoważnionych, samodzielnie tylko na pisemne żądanie rodziców przekazane wcześniej wychowawcy klasy, który w przypadkach wątpliwych może zażądać potwierdzenia telefonicznego.

3. Za wiedzą i zgodą rodziców uczeń może udać się do domu przed zakończeniem zajęć w przypadku złego samopoczucia, jeżeli udzielona w szkole pomoc jest nieskuteczna.

4. Nieobecność ucznia usprawiedliwia wychowawca na osobistą lub przekazaną na piśmie prośbę rodzica albo pełnoletniego ucznia o uzasadnionej przyczynie nieobecności. Usprawiedliwienia należy dokonać w dniu powrotu ucznia do szkoły po okresie nieobecności, w szczególnych przypadkach do siedmiu dni. Doręczenie usprawiedliwienia w tym terminie jest obowiązkiem ucznia, a nie wywiązanie się z tego obowiązku stanowi naruszenie regulaminu szkoły i ma wpływ na ocenę z zachowania. W przypadku niedostarczenia usprawiedliwienia w wymaganym terminie wychowawca klasy jest zobowiązany do wyjaśnienia przyczyn nieobecności i zwłoki w usprawiedliwieniu z rodzicami ucznia lub pełnoletnim wychowankiem.

Wyjaśnienia i informacje dotyczące zwolnień i usprawiedliwień.

Zarówno rodzice, ani pełnoletni uczeń nie mają prawa usprawiedliwiać nieobecności. Mogą tylko prosić (wnosić) o usprawiedliwienie. Decyzja o usprawiedliwieniu (bądź nie) jest czynnością administracyjną, dokonuje tego szkoła ( wychowawca klasy działając w imieniu dyrektora szkoły jako kierownika zakładu administracyjnego). Dyrektor szkoły jest z mocy ustawy uprawniony i zobowiązany do władczej kontroli uczęszczania uczniów do szkoły.
Przepisy prawa oświatowego nie precyzują, co jest, a co nie jest usprawiedliwieniem nieobecności ucznia w szkole.
W takich przypadkach decyzje podejmuje organ uprawniony do stosowania tego prawa (tu: szkoła). Oczywiście musi to być zgodne ze zdrowym rozsądkiem, doświadczeniem życiowym i pedagogicznym oraz ustawowymi celami placówki (nie wolno pozwolić uczniom na nieuzasadnioną absencję, bo regularne uczęszczanie do szkoły jest dobrem chronionym prawem do tego stopnia, że zawarowane jest przymusem administracyjnym; za niedopełnienie obowiązku uczęszczania grozi postępowanie sądowe albo grzywna w celu przymuszenia).

 

 

 

 

Przykład wzoru  wniosku o usprawiedliwienie nieobecności:

Usprawiedliwienie

 

Proszę o usprawiedliwienie nieobecności w szkole mojego syna/ córki ……………………………….………………………………………

                                                                          ( imię, nazwisko, klasa)

w dniu ………….......……… w godzinach …………………..……. Nieobecność spowodowana jest  …………………………………………………………………....… ………………………………………………………………...........

..................................                 ..............................................................

                data                                       czytelny podpis rodziców (opiekunów) ucznia

 

 

 

W interesie ucznia leży przekonać nauczyciela, że powód nieobecności jest ważny i prawdziwy, bowiem odmowa usprawiedliwienia nie jest decyzją administracyjną (jako że nie wpływa na status prawny ucznia-obywatela poza szkołą), jest tylko aktem władztwa wewnątrzszkolnego (reguluje wyłącznie funkcjonowanie ucznia-użytkownika szkoły na terenie szkoły) - i w związku z tym od tej odmowy nie przysługuje uczniowi/rodzicom droga odwoławcza (co najwyżej prośba do dyrektora o ponowne rozpatrzenie sprawy - rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne i nie podlega nawet bezpośredniej kontroli sądowej).

 

 

Podstawa prawna:

1/ Ustawa z dnia 7 IX 1991 r. (Dz.U. 2004/256/2572, 273/2703, 281/2781, 2005/17/141, 94/788, 122/1020, 131/1091, 167/1400, 249/2104, 2006/144/1043, 208/1532, 227/1658, 2007/42/273, 80/542, 115/791, 120/818) o systemie oświaty.

2/ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 V 2001 r. (Dz.U. 2001/61/624, 2002/10/96, 2003/146/1416, 2004/66/606, 2005/10/75, 2007/35/222) w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

 


 

STATUT SZKOŁY

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Statut określa cele i zasady organizacji pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach.

 

§ 2

Placówka nosi nazwę :

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach

 z siedzibą w Przygodzicach ul. PTR 6, 63-421 Przygodzice.

 

Ilekroć w statucie używa się określenia ,,Centrum” oznacza to Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach

 

§ 3

 

 1. Organem założycielskim i prowadzącym jest Powiat Ostrowski

 2. Nadzór pedagogiczny w zakresie zadań dydaktycznych i wychowawczych sprawuje Minister Edukacji Narodowej, a w jego imieniu Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

 

§ 4

W skład struktury Centrum wchodzą :

 1. Szkoły młodzieżowe:

·        Liceum Ogólnokształcące

·        Technikum Rolnicze

·        Technikum Agrobiznesu

·        Liceum Profilowane

·        Zasadnicza Szkoła Zawodowa

·        Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej.

 1. Szkoły dla dorosłych :

  • Technikum Uzupełniające dla Dorosłych na podbudowie programowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej

  • Liceum Uzupełniające dla Dorosłych na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej.

  • Policealna Szkoła dla Dorosłych na podbudowie szkoły ponadgimnazjalnej

 2. Państwowa Komisja Egzaminacyjna dla Eksternów, powołana decyzją Kuratora Oświaty

 3. Internat

 4. Stołówka

 5. Gospodarstwo Pomocnicze

 6. Państwowa Komisja  Egzaminacyjna do nadawania tytułów zawodowych.

 7. Ośrodek Szkolenia Kursowego

 8. Szkolny Ośrodek Kariery

 9. Internetowe Centrum Informacji Mulimedialnej

 10. Pracownie ćwiczeń praktycznych

 

§ 5

 

Profile prowadzonych  szkół wchodzących w skład Centrum , określone zostaną  w arkuszu organizacyjnym placówki po uzyskaniu opinii organu prowadzącego i Powiatowej Rady Zatrudnienia W Ostrowie Wielkopolskim.

 

Zadania Szkolnego Ośrodka Kariery  w CKU

 

§  6

1. Gromadzenie bazy informacyjnej o zawodach (informatory, ulotki o zawodach, baza multimedialna, literatura na temat rynku pracy i doradztwa zawodowego, poradniki)

2.  Prowadzenie cyklu zajęć z zakresu oceny swoich możliwości oraz tworzenia osobistego planu rozwoju zawodowego

3.  Redagowanie biuletynu informacyjnego SzOK.

4.  Redagowanie własnej strony internetowej.

5.  Organizowanie spotkań z pracodawcami, przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy oraz Inspekcji Pracy, przedstawicielami agencji pośrednictwa pracy, przedstawicielami regionalnych ośrodków przedsiębiorczości.

6.  Utrzymywanie kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy (Klubami Pracy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej) oraz Burami Karier na wyższych uczelniach.

7.  Organizowanie wycieczek zawodoznawczych.

8.  Pomoc przy pisaniu CV, listów motywacyjnych, podań o przyjęcie do różnego typu szkół i uczelni.

 1. Przygotowanie programów szkoleń, kursów w ramach współpracy z PUP

 

§ 7

 

Możliwe jest rozszerzenie działalności Centrum w formach szkolnych i pozaszkolnych za zgodą organu prowadzącego.

 

 

Rozdział  II

 

Cele  i  zadania Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach

 

§ 8

 

Zadaniem Centrum Kształcenia Ustawicznego jest przede wszystkim:

1.1.  Prowadzenie:

-         szkoły dla młodzieży i dorosłych

-         praktycznej nauki zawodu dla młodzieży i dorosłych

-         kursów zawodowych dokształcających i doskonalących na zlecenie urzędów pracy, zakładów pracy lub organizowanych z wolnego naboru

1.2 Współpraca z urzędami i zakładami pracy w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr oraz przekwalifikowania się osób dorosłych.

 

1.3 Realizowanie zadań związanych z przyznawaniem tytułów kwalifikacyjnych zgodnie

      z obowiązującymi przepisami.

 

1.4 Pełnienie funkcji instruktażowej i metodycznej w stosunku do szkół dla dorosłych.

1.5 Doskonalenie pracy kadry pedagogicznej zatrudnionej w placówkach oświatowych

      w zakresie kształcenia i wychowania młodzieży i dorosłych

 

1.6 Przeprowadzanie egzaminów eksternistycznych zgodnie z programem nauczania

      przedmiotów występujących w planach nauczania wszystkich typów szkół

      prowadzonych w Centrum.

 

1.7 Współdziałanie z organizatorami oświaty dorosłych w najbliższym regionie, kraju

       i zagranicą, w tym z Ośrodkiem Kształcenia Akademii Ekonomicznej z Wrocławia.

 

1.8 Opracowanie i wydawanie skryptów, podręczników i innych materiałów

      metodycznych dla potrzeb młodzieży i dorosłych.

 

1.9 Realizacja innych zadań wynikających z aktualnych potrzeb środowiska.

 

2.     Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach może organizować inne formy 

        kształcenia ustawicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 9

 

Centrum ma charakter szkoły publicznej w rozumieniu ustawy o systemie oświaty

z dnia 07 września 1991 roku wraz z późniejszymi  zmianami, zwanej dalej „ Ustawą”

 

Rozdział   III

 

Cele i zadania szkół wchodzących w skład Centrum

 

§ 10

 

1. Szkoły wchodzące w skład Centrum realizują cele i zadania określone w Ustawie

    o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności :

-         umożliwiają praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczniów niezbędne do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły

-         zapewniają uczniom i słuchaczom szkoły zasadniczej niezbędną wiedzę do kontynuacji nauki w liceum lub technikum uzupełniającym

-         umożliwiają absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia, zapewnienie wykształcenia średniego ogólnego z możliwością uzyskania świadectwa dojrzałości oraz wykształcenia zawodowego, zgodnego z programem nauczania,

-         kształtują środowisko wychowawcze sprzyjające rozwojowi pożądanych cech osobowości, postaw uczniów i słuchaczy oraz przygotowują do wypełniania obowiązków obywatelskich,

-         sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Centrum,

-         upowszechniają wiedzę ekologiczną wśród młodzieży oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska,

-         umożliwiają rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły wchodzących w skład Centrum w skróconym czasie.

 

2. W zakresie wychowania i opieki Centrum umożliwia :

-         kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego rozwojowi porządnych cech osobowości i postaw uczniów,

-         sprawowanie opieki nad uczniami z uwzględnieniem ich potrzeb oraz możliwości szkoły, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w szkole.

-         realizację programu wychowawczego i programu profilaktyki dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach.

 

3. Centrum realizuje swe zadania w toku pracy szkolnej i warsztatowej na bazie:

 

-         pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem w środki techniczne i dydaktyczne

-         pracowni informatycznej

-         sali multimedialnej do nauki języków obcych

-         biblioteki z czytelnią

-         sal wykładowych

-         warsztatów szkolnych , wybranych zakładów i gospodarstw rolnych

-         internatu

-         stołówki

-         zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych

-         pomieszczeń administracyjnych, gospodarczych i gabinetu pielęgniarskiego

-         gospodarstwa pomocniczego

 

 1. Centrum realizuje swe zadania w oparciu  o:

 

-         ramowe plany nauczania,

-         podstawy programowe kształcenia ogólnego i ogólnozawodowego

-         podstawy programowe kształcenia w poszczególnych zawodach uwzględnione w programach nauczania dla większości zawodów określonych w kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

-         zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

-         zasady udzielania uczniom i słuchaczom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

 

 1. Centrum umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej i zawodowej w wybranym zawodzie poprzez :

-         dostosowanie treści metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych ucznia,

-         umożliwienie korzystania z opieki pedagogicznej i psychologicznej oraz specjalnych form pracy dydaktycznej

-         prowadzi opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi, stwarzając im warunki do rozwijania uzdolnień.

 

 1. Wspomaga wychowawczą rolę rodziny

a/ umożliwiają uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej

    i religijnej zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami tolerancji oraz możliwości

     szkoły

b/ Centrum organizuje w ramach zajęć szkolnych naukę religii dla uczniów,

     których rodzice (opiekunowie prawni) wyrażają takie życzenie, po osiągnięciu

     pełnoletności w udziale w zajęciach decydują sami uczniowie,

c/ udziela rodzicom – w razie potrzeby – porad ułatwiających rozwiązywanie

    przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci,

d/ otacza szczególną opieką uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi poprzez

     wzmożoną opiekę medyczną, częste kontakty z rodzicami, pedagogiem,

     wychowawcami, pielęgniarką szkolną. Oraz poradnią pedagogiczno-

      psychologiczną.

 1. Utrzymuje prozdrowotne warunki życia, pracy ucznia i nauczyciela :

a/ zapewnia opiekę pielęgniarki

b/ prowadzi profilaktykę zdrowotną poprzez pogadanki, dyskusje ,spotkania i filmy

c/ realizuje program  profilaktyki i uzależnień, stanowiący załącznik do programu

    wychowawczego szkoły

 

 1. Centrum jest zobowiązane do zapewnienia troskliwej opieki uczennicy w ciąży.

Nauczyciele są  zobowiązani do udzielenia pomocy w celu uzupełnienia braków w nauce , powstałych z tego  tytułu. Centrum umożliwia uczennicy będącej w ciąży ukończenie danej klasy i szkoły w normalnym trybie.

W przypadku nieobecności, spowodowanej porodem i połogiem w okresie  przedklasyfikacyjnym umożliwia się uczennicy zdawanie egzaminu klasyfikacyjnego w ciągu  6 miesięcy od daty  porodu.

Po okresie porodu i połogu umożliwia uczennicy powrót do tej samej klasy, jej zmiany, a na życzenie rodziców do zmiany szkoły.

 

 

§ 11

 

 1. Centrum tworzy środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad stosownie  do warunków i wieku uczniów.

 

            Dyrektor Centrum powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu dalej wychowawcą.

            Organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin alkoholicznych, wielodzietnych mających problemy materialne, w ramach środków budżetowych, Rady Rodziców, pozabudżetowych – wypracowanych przez szkołę po zasięgnięciu opinii komisji socjalnej składającej się z przedstawicieli Rady Pedagogicznej, Rodziców i SU.

            Pomoc udzielana jest w formie :

-         bezpłatnych obiadów w stołówce szkolnej

-         bezpłatnego zakwaterowania

-         zwolnienia z opłat na Radę Rodziców

-         pomocy finansowej

      1.4 Otacza szczególną opieką pedagogiczną i wychowawczą uczniów klas I stwarzając

             możliwości adaptacji w nowej szkole poprzez :

-         nie stawianiu ocen niedostatecznych przez pierwsze dwa tygodnie nauki,

-         indywidualne i grupowe spotkania z pedagogiem szkolnym,

-         opiekę  uczniów starszych klas nad młodszymi kolegami

     1.5 Centrum realizuje program wychowawczy koordynujący oddziaływania

            wychowawcze szkoły, domu rodzinnego i środowiska zmierzający do określonego

            w nim ideału absolwenta.

 

2.  Sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości

      Centrum, realizowanie ich poprzez :

 

2.1 Opiekę nad uczniami  przebywającymi podczas zajęć obowiązkowych,

      nadobowiązkowych, poza lekcyjnych sprawuje nauczyciel prowadzący

      dane zajęcia zgodnie z przepisami bhp.- szczegółowe  działania zostały określone w 

       zadaniach nauczycieli w § 27.

 

2.2    Podczas przerw między lekcyjnych opiekę sprawuje nauczyciel pełniący dyżur:

-         na korytarzach

-         boisku szkolnym

-         na terenie warsztatów szkolnych

-         opiekę nad wychowankami w internacie sprawuje wychowawca dyżurujący

2.3    Podczas zajęć poza terenem szkoły i w czasie wycieczek szkolnych, opiekę sprawują nauczyciele zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp.

Stosuje się zasady :

-         stosowna liczba opiekunów do liczby uczestników zgodnie z przepisami bhp.

-         zapewnienie właściwej organizacji wycieczek

-         zapewnienie stałego bezpośredniego kontaktu z młodzieżą

-         zapewnienie możliwości udzielania pierwszej pomocy medycznej

-         szczegółowe rozstrzygnięcia określa zarządzenie dyrektora Centrum w formie Regulaminu organizacji wycieczek i imprez.

2.4    Centrum stwarza możliwości zakwaterowania w internacie. Uczniowie i słuchacze korzystający z ww. możliwości, korzystają z całodziennego wyżywienia, wnosząc opłaty pokrywające koszty surowca. Wnosząc również opłatę stałą ustaloną przez organ prowadzący Centrum na pokrycie kosztów zakwaterowania. Od mieszkańców internatu w uzasadnionych przypadkach może być pobierana zwrotna kaucja.

2.5    Zasady organizacyjno- porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich określa regulamin.

 

3.    Sposoby realizacji zadań dotyczących wychowania zawarte są w programie

        wychowawczym ,stanowiącym załącznik do Statutu.

 

4.    Udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej

-         działanie wychowawcy klasy,

-         praca pedagoga szkolnego (kontakty z wychowawcą i wychowankami klasy ),

-         kierowanie do poradni psychologiczno- pedagogicznej(kontakty z logopedą, psychologiem, pedagogiem).

5.  Organizowanie opieki nad uczniami  niepełnosprawnymi,

-         indywidualizacja pracy nauczyciela z uczniami niepełnosprawnymi

-         kontakt pielęgniarki szkolnej z lekarzem rodzinnym

6.  Umożliwienia rozwijania zainteresowań uczniów,

-         uczestnictwo w kołach zainteresowań uczniów,

-         przygotowanie uczniów do olimpiad przedmiotowych i konkursów,

-         umożliwianie uczniom uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych

 

Rozdział  IV

 

Organy  Centrum

 

§ 12

 

Organami Centrum są:

 

a/ Dyrektor Centrum

b/ Rada Pedagogiczna

c/ Rada Centrum

d/ Rada Rodziców

e/ Samorząd Uczniowski

 

§ 13

 

Do kompetencji Dyrektora Centrum należy:

 

1.      Organizowanie i kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Centrum.

 1. Reprezentowanie Centrum na zewnątrz

 2. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i  działalnością Centrum

 3. Analizowanie stanu realizacji planu dydaktyczno- wychowawczego Centrum oraz wniosków i uchwał Rady

 4. Dysponowanie środkami finansowymi Centrum określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

 5. Zapewnienie odpowiedniej opieki uczniom i słuchaczom oraz stworzenie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne oddziaływanie prozdrowotne.

 6. Organizowanie gospodarczej działalności Centrum.

 7. Powoływanie i odwoływanie Kadry Kierowniczej Centrum po zasięgnięciu opinii organu nadzorującego (dotyczy wicedyrektorów  ),

 8. Przydział zajęć w tygodniowym rozkładzie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

 9. Pełnienie roli Przewodniczącego Rady Pedagogicznej oraz zwoływanie jej posiedzeń.

 10. Kształtowanie profilu działalności szkoleniowo-kursowej w zależności od potrzeb środowiska lokalnego w porozumieniu z organem prowadzącym i Powiatowym Urzędem Pracy.

 11. Realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej w ramach  stanowiących jej kompetencje.

 12. Decydowanie o przyjmowaniu uczniów do Centrum oraz zmianie klasy. Może skreślić uczniów z listy w przypadkach określonych w Statucie, skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

 13. Uzupełnianie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny w miarę posiadanych środków finansowych.

 14. Sporządzanie statystycznych i opisowych analiz, sprawozdań i innych informacji o działalności Centrum.

 15. Przyznawanie nagród, i wymierzanie kar porządkowych pracownikom.

 16. Występowanie z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla pracowników Centrum

 17. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy z nauczycielami.

 18.  Zatrudnianie, zwalnianie oraz awansowanie pracowników administracji i obsługi.

 19. Określanie zakresu czynności i kompetencji Kadry Kierowniczej Centrum

 20. W porozumieniu z Radą dokonuje przydziału pracy i zajęć związanych bezpośrednio z organizacją procesu dydaktyczno- wychowawczego i opiekuńczego w ramach przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych odpłatnych zajęć dydaktycznych.

 21. W przypadku nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni Wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych lub inna osoba wskazana przez niego.

 22. Dyrektor Centrum wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały, dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący  Centrum oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Centrum uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami  prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczny.

 23. Dyrektor Centrum w drodze decyzji skreśla ucznia (słuchacza) z listy uczniów (słuchaczy) w przypadku rażącego nieprzestrzegania obowiązków ucznia zawartych w Statucie. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

 24. Dyrektor Centrum w porozumieniu z organem prowadzącym oraz organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz Urzędem Pracy, może zmieniać lub wprowadzać nowe zawody lub profile kształcenia.

 25.  Zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycieli pracujących w Centrum.

 26. Dyrektor Centrum przedstawia Radzie Pedagogicznej na koniec w roku szkolnego sprawozdanie i  wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności Centrum.

 27. Dyrektor Centrum zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań, umożliwia im doskonalenie zawodowe.

 28. Dyrektor wyraża, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, zgode na funkcjonowanie w szkole organizacji i stowarzyszeń

 

 

§ 14

Rada  Pedagogiczna

 

 1. Rada Pedagogiczna, nazywana dalej Radą jest najwyższym kolegialnym organem Centrum w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia i wychowywania. Rada realizuje zadania statutowe we współpracy z pozostałymi organami Centrum.

 2. W skład Rady wchodzą  wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni  w Centrum niezależnie od wymiaru pracy czasu i formy  umowy

 3. Rada powołuje swoje organy : zespoły i komisje, określa ich zadania i kompetencje.

 4. Zakres kompetencji oraz organizacja pracy  Rady określa Ustawa oraz niniejszy Statut.

 5. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Centrum, a jego zakres kompetencji i obowiązków określa Ustawa

 6. Udział w zebraniach Rady jest obowiązkowy.

 7. Dyrektor Centrum przedstawia Radzie co najmniej  raz w roku wnioski  wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, a także informacje o działalności szkoły.

 8. Rada opiniuje :

a/ organizacje pracy szkoły, a przede wszystkim, tygodniowy rozkład zajęć

    lekcyjnych i pozalekcyjnych ,

b/ wnioski Dyrektora o przyznawaniu nauczycielom odznaczeń nagród i innych

    wyróżnień,

c/ projekt planu finansowego

d/ propozycje Dyrektora Centrum w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

e/ opiniuje  wniosek stowarzyszenia lub organizacji o podjęcie działalności na terenie  szkoły

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej zgodnie z art. 41 Ustawy „ O systemie Oświaty „ należy :

a/ zatwierdzanie planów pracy

b/ zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów

c/ podejmowanie uchwał w sprawach uczniowskich, w tym również skreślanie

    z listy uczniów i innych istotnych dla prawidłowego funkcjonowania szkoły

d/ ustalanie organizacji  doskonalenia zawodowego

e/ podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów              

    pedagogicznych

f/ ustalanie regulaminu działalności Rady Pedagogicznej

g/ zatwierdzenie Szkolnego zestawu programów nauczania i Szkolnego zestaw podręczników ustala,  po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.”

 1. Posiedzenia Rady mają charakter :

a/ rad zwyczajnych: klasyfikacyjnych, plenarnych i szkoleniowych,

b/ rad nadzwyczajnych : zwoływanych w trybie ustawowym w sprawach pilnych

      11  Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co

            najmniej 2/3 jej członków.

12.W posiedzeniach Rady mogą brać udział, z głosem doradczym przedstawiciele

      Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,organizacji i stowarzyszeń ,  

      zaproszeni przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.

 1. Zebrania Rady są protokołowane

 2. Rada występuje do organu prowadzącego Centrum o odwołanie z funkcji

Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela pełniącego inne funkcje

kierownicze w Centrum. Wniosek musi być umotywowany .

Organ prowadzący rozpatruje wniosek i prowadzi postępowanie wyjaśniające.

 

 

§ 15

 

Rada Rodziców

 

 1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności w oparciu o niniejszy Statut.

 2. Radę Rodziców tworzą wybrani w wyborach tajnych przedstawiciele rad oddziałowych rodziców. Przedstawiciele  wybierani są do 15 października

       każdego roku szkolnego.

 1. Rada może występować do Dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw.

 2. Może gromadzić fundusze ze składek rodziców oraz innych źródeł.

 3. Podejmuje decyzje o wydatkowaniu funduszy.

 4. W posiedzeniach Rady może brać udział z głosem doradczym Dyrektor Centrum.

 5. Na zasadach określonych w regulaminie Rada wybiera spośród siebie prezydium, które na bieżąco współpracuje z Centrum.

 6. Zakres kompetencji prezydium określa regulamin Rady.

 7. Rada może dofinansowywać działalność Centrum.

 8. Rada Rodziców uchwala, w porozumieniu z radą pedagogiczną, program wychowawczy szkoły i program profilaktyki

 9. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub  wychowania szkoły, projekt planu finansowego szkoły, szkolny zestaw  programów nauczania, szkolny zestaw podręczników oraz wniosek stowarzyszenia lub organizacji o podjęcie działalności na terenie szkoły.

 10. Rada Rodziców opiniuje wniosek Dyrektora Centrum o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju oraz – w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku – uzgadnia z Dyrektorem wzór  tego stroju i określa w porozumieniu z Radą Pedagogiczną sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju

 

 

§ 16

 

Samorząd Uczniowski

 

 

1.      Na zasadach określonych w Ustawie w Centrum działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „ Samorządem „.

2.      Samorząd działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu.

 1. Samorząd reprezentuje interesy uczniów i słuchaczy.

 2. Kształtuje umiejętności zespołowego działania, stwarza warunki do samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów i słuchaczy.

 3. Ma prawo współdziałać z organami szkoły w sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów i w zapewnianiu należytych warunków do nauki oraz udzielania pomocy materialnej.

 4. Może przedstawiać Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących życia szkoły.

 5. Ma prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi, i wymaganiami.

 6. Organizuje działalność kulturalną, oświatową, sportową zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z Dyrektorem Centrum.

 7. Organizuje pomoc koleżeńską uczniom

 8. Wpływa na wybór nauczyciela pełniącego rolę opiekuna.

 9. Bierze udział w rozwiązywaniu problemów uczniów.

 10. Organizuje społeczność uczniowską do jak najlepszego wypełniania obowiązków szkolnych.

 11. Redaguje i wydaje gazetkę szkolną

 12. Wyraża opinię o nauczycielu z własnej inicjatywy i na prośbę Dyrektora Centrum.

 13. Opiniuje Wewnątrzszkolny System Oceniania i Program Wychowawczy.

 14. Dba o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

§ 17

 

Rada Centrum

        W Centrum może być powoływana Rada Centrum.

 

1.      Powstanie Rady pierwszej kadencji organizuje Dyrektor Centrum na wniosek Rady Pedagogicznej.

 1. Rada Centrum jest organem opiniodawczym – doradczym Dyrektora Centrum.

 2. W skład Rady wchodzą:

a)      przedstawiciel  Rady Rodziców,

b)       dwóch nauczyciele wybranych przez Radę Pedagogiczną

c)      przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim

d)      przedstawiciel organu prowadzącego

 

4.      Rada Centrum uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Centrum, a także :

a)      uchwala zmiany w Statucie Centrum

b)      opiniuje plan finansowy Centrum,

c)      może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o zbadanie lub dokonanie oceny działalności Centrum, jego Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Centrum,

d)      opiniuje plan pracy Centrum, projekt innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

e)      może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej Centrum

.

 1. Pracami Rady Centrum kieruje Dyrektor Centrum.

 2. Rada Centrum uchwala regulamin swojej działalności który musi być zgodny ze Statutem Centrum i obowiązującymi przepisami.

 3. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zaproszone przez Dyrektora Centrum za zgodą lub na wniosek Rady Centrum inne osoby z głosem doradczym.

 

§ 18

 

Zasady  Współdziałania Organów  Szkoły

 

1.         Rada Pedagogiczna deleguje jednego ze swoich członków na  opiekuna lub przedstawiciela do Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i Rady Centrum. Z zastrzeżeniem , że opiekuna Samorządu uczniowskiego wybiera młodzież w głosowaniu tajnym.

 

2. Opiekunowie ww. organów przedstawiają na posiedzeniach Rady Rodziców,    Samorządu Uczniowskiego wnioski oraz opinie Dyrektora Centrum i Rady Pedagogicznej.

 

3. Przedstawiciele organów społecznych mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej w tej części , która dotyczy spraw w ramach ich kompetencji

 

4. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców i Rady Centrum

     przedkładają na posiedzeniach Rady Pedagogicznej  wnioski i opinie  dotyczące       spraw w ramach ich kompetencji.

 

 5. Dyrektor Centrum ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Rodziców

      i Samorządu Uczniowskiego.

 

   6. Wnioski z posiedzeń Rady Rodziców, Rady Centrum i Samorządu Uczniowskiego

        przewodniczący tych organów przekazuje każdorazowo Dyrektorowi Centrum do

         wiadomości.

 

§  19

 

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Centrum

 

1.      W sytuacjach konfliktowych przewodniczący ww. organów mają prawo występować w roli rzeczników swoich  członków.

2.      Po wysłuchaniu stron  sposób rozwiązywania konfliktu podejmuje Dyrektor Szkoły.

3.      W rozstrzyganiu konfliktów mogą również uczestniczyć przedstawiciele związków zawodowych działających w Centrum.

4.      Od decyzji Dyrektora przysługuje prawo odwołania do jednostki nadrzędnej.

 

 

§ 20

 

Zespół Kierujący Centrum. Nadzór Pedagogiczny

 

Zespołem kierującym Centrum jest :

 

1.      Dyrektor Centrum

2.      Wicedyrektor do spraw dydaktyczno- wychowawczych

3.      Kierownik szkolenia praktycznego

4.      W Centrum / za zgodą organu prowadzącego/ może być tworzone stanowisko Wicedyrektora do spraw pozaszkolnych form kształcenia- koordynatora ds. oswiaty dorosłych.

 

Podstawowe obowiązki członków zespołu kierującego Centrum

 

1. Wicedyrektor do spraw dydaktyczno- wychowawczych działa w imieniu

    i z upoważnienia  Dyrektora Centrum w celu realizacji zadań i celów określonych

    w Statucie, a w szczególności odpowiada za:

§         bieżące funkcjonowanie szkoły dla młodzieży i szkół dla dorosłych,

§          sprawuje nadzór pedagogiczny wobec nauczycieli,

§         nadzoruje prowadzenie dokumentacji pedagogicznej ,

§         przygotowuje dokumentację egzaminów dojrzałości,

§         nadzoruje prace organizacji uczniowskich, Samorządu Uczniowskiego ,Rady Rodziców

 

2. Kierownik do spraw praktycznej nauki zawodu, działa w imieniu i z upoważnienia

    Dyrektora Centrum w celu realizacji zadań i celów określonych w  Statucie,

    a w szczególności odpowiada za :

§         organizację praktycznej nauki zawodu i praktyk

    zawodowych,

§         nadzoruje działalnością warsztatów szkolnych i  zatrudnionych

    nauczycieli.

§         Nadzoruje działalność ośrodka szkolenia kursowego

 

3. Wicedyrektor do spraw pozaszkolnych  form kształcenia działa w imieniu i z        upoważnienia Dyrektora Centrum w celu realizacji zadań i celów określonych w Statucie, a w szczególności odpowiada za organizację szkolenia w formach pozaszkolnych, przygotowuje ofertę i programy szkoleń, odpowiada za funkcjonowanie Centrum Aktywizacji Zawodowej  i Doradztwa Zawodowego.

 

4.W Centrum można tworzyć stanowisko kierownika administracyjno- gospodarczego

5.      Osoby wymienione w pkt. 1-4 podlegają służbowo Dyrektorowi Centrum

6.      Szczegółowy  zakres obowiązków ustala dyrektor Centrum.

 

 

Rozdział  V

 

Organizacja  Pracy  Centrum

 

§ 21

 

1.      Szczegółową organizację pracy Centrum określa coroczny arkusz organizacyjny, który wraz z planami pracy Centrum  stanowi podstawę jego  pracy .

2.      Początek i koniec roku szkolnego, terminy ferii świątecznych oraz innych dni wolnych od zajęć określają Rozporządzenia MEN .

3.      W szczególnych przypadkach Dyrektor Centrum w porozumieniu z Radą może ustalić dzień wolny od zajęć, na zasadach określonych w Ustawie i innych przepisach.

 

§ 22

 

1.      Podstawową jednostką organizacyjną Centrum jest oddział złożony z uczniów (słuchaczy ), odbywających w okresie 1 roku szkolnego zajęcia edukacyjne, określone planem nauczania dla danego profilu kształcenia (zawodu, specjalizacji) zgodnym z ramowym planem nauczania, obowiązującym w chwili rozpoczęcia cyklu kształcenia oraz z odpowiednim aktualnym, dopuszczonym do użytku szkolnego programu nauczania.

2.      Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Centrum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

3.      Podstawową formą pracy Centrum są zajęcia edukacyjne, prowadzone w systemie klasowo- lekcyjnym.

a/ godzina lekcyjna trwa 45 minut, godzina zajęć praktycznych 55 minut, w systemie

    szkół dla dorosłych do 90 minut, godzina pracy biblioteki szkolnej trwa 60 minut, godzina wychowawcza w internacie - 60 minut.

b/ zajęcia w Centrum rozpoczynają się od godziny 8 05  dla szkół młodzieżowych,

    od 13 15 dla szkół dla dorosłych w poniedziałki, środy i czwartki.

c/ przerwy od 5 do 15 minut wg odrębnych ustaleń

d/ formy pozaszkolne prowadzone są w godzinach 15 00 – 21 00 od poniedziałku do piątku, a soboty i niedziele od godz. 8,00 do 21,00.

 

4.      Zajęcia w ramach kół zainteresowań mogą się odbywać w grupach międzyklasowych w ramach posiadanych środków finansowych.

5.      Liczba uczniów kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa od 15 uczniów.

6.      Centrum może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Centrum lub za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

7.      Szkoły dla dorosłych realizują program nauczania w układzie semestralnym, stąd obowiązuje zaliczenie semestru i potwierdzenie w arkuszu ocen i indeksie.

 

§  23

 

1.      Biblioteka jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno- wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

a/ z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły,

    zgodnie z regulaminem,

b/ pomieszczenia biblioteki umożliwiają :

f)        gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

g)      korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

h)      przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów,

i)        komputerowe przygotowanie i kserograficzne powielanie materiałów na użytek szkolny przez nauczycieli.

 

2.      W uzasadnionych przypadkach z biblioteki mogą korzystać, za zgodą Dyrektora inne osoby.

3.      Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno- wychowawczych Centrum, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela i doskonalenia zawodowego.

4.      Biblioteka prowadzi księgozbiór Akademii Ekonomicznej na mocy porozumienia.

 

§ 24

 

1.      W czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych, z wychowania fizycznego oraz w czasie zawodów sportowych organizowanych przez Centrum, uczniowie nie mogą pozostać bez nadzoru osób do tego upoważnionych.

2.      Przy wyjściu z uczniami poza teren szkolny lub wyjeździe, Centrum zapewnia opiekę uczniom zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.      Urządzenia sportowe oraz sprzęt stanowiący wyposażenie sali gimnastycznej i boiska szkolnego powinny zapewniać bezpieczne korzystanie z tych urządzeń i sprzętu.

4.      W wycieczkach turystyczno- krajoznawczych nie mogą brać udział uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.

5.      Udział uczniów w pracach na rzecz Centrum i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiednie urządzenia i sprzęt oraz zapewnieniu właściwej opieki i bezpiecznych warunków pracy.

 

§ 25

 

Do realizacji zadań statutowych, Centrum  posiada następujące pomieszczenia :

 

j)        pracownie przedmiotowe, w tym multimedialną do nauki języków obcych i komputerowe,

k)      warsztaty szkolne,

l)        internat

m)    świetlicę,

n)      Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

o)      Szkolny Ośrodek Kariery

p)      bibliotekę szkolną

q)      gabinet pielęgniarki,

r)       siłownię, strzelnicę

s)       archiwum

t)        salę gimnastyczną

u)      plac manewrowy do nauki jazdy,

 

1.      Centrum może wydawać publikacje związane z jej działalnością, autorstwa nauczycieli, bądź uczniów (słuchaczy) Centrum.

2.      Publikacje o których mowa w punkcie pierwszym za zgodą zainteresowanych stron, oznacza się symbolem Centrum.

3.      Centrum może wydawać materiały informacyjne i pomocnicze.

4.      Decyzje w sprawach ujętych w pkt. 1- 3 podejmuje Dyrektor.

 

Rozdział VI

 

Pozaszkolne formy kształcenia

 

§ 26

 

1.      Podstawą prawną działalności Centrum w zakresie kształcenia, dokształcania i doskonalenia w formach pozaszkolnych jest :

§      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 VI 2003 r. (Dz.U. 2003/132/1225) w sprawie rodzajów, organizacji oraz sposobu działania publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych placówek kształcenia praktycznego, w tym publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego.

§         Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 II 2006 r. (Dz.U. 2006/31/216) w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych

 

2.       Podstawowymi formami kształcenia, dokształcania, doskonalenia w formach pozaszkolnych są kursy, szkolenia, seminaria, samokształcenia kierowane.

3.      Zespół może organizować i prowadzić pozaszkolne formy kształcenia z własnej inicjatywy, lub na zlecenie urzędów pracy, zakładów pracy, organizacji społecznych.

4.      Decyzję o zorganizowaniu i prowadzeniu kursu podejmuje dyrektor Centrum.

5.      Dyrektor z tytułu wykonywania obowiązków w zakresie działalności pozaszkolnej, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia kierownika kursu.

6.      Dyrektor Centrum powołuje kierownika kursu i ustala szczegółowy zakres jego obowiązków.

7.      Centrum zapewnia dla prowadzonej przez siebie działalności:

a)      plany i programy nauczania

b)      kadrę pedagogiczną posiadającą kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć

c)      warunki lokalowe wraz z wyposażeniem dydaktycznym, niezbędnym do realizacji zajęć

d)      wymagany nadzór wewnętrzny

8.      Centrum – jako organizator kształcenia w formach pozaszkolnych prowadzi :

a)      programy nauczania

b)      dzienniki zajęć

c)      protokóły z przebiegu egzaminów

d)      rejestry wydanych świadectw i zaświadczeń o ukończeniu danej formy kształcenia

9.      Program określonej formy pozaszkolnej powinien zawierać :

1/ założenia organizacyjno- programowe określające :

a)      nazwę formy nauczania

b)      cel edukacji

c)      zakres tematyczny

d)      zasady doboru uczestników

e)      czas trwania i sposób organizacji

f)        sposób sprawdzenia efektów nauczania

            2/ plan nauczania określający w szczególności :

a)      przedmioty nauczania i ich wymiar

b)      rozkład zajęć

            3/ program nauczania poszczególnych przedmiotów określający :

a)      treść nauczania

b)      wskaźniki metodyczne

c)      wykaz literatury

d)      wykaz niezbędnych środków dydaktycznych

            Program pozaszkolnej formy kształcenia zatwierdza Dyrektor Centrum.

 

10.  Ukończenie pozaszkolnych form kształcenia, dokształcania i doskonalenia Centrum

potwierdza odpowiednio:

a)      świadectwem

b)      zaświadczeniem

            Wzory dokumentów urzędowych określają odrębne przepisy.

 

Rozdział  VII

 

Pracownicy szkoły  i uczniowie

 

§ 27

 

1. Kadrę pedagogiczną Centrum tworzą: Dyrektor, wicedyrektorzy oraz inni

    pracownicy pedagogiczni.

2. Nauczycieli do pracy w Centrum przyjmuje Dyrektor, według przyjętych przez

    siebie i zgodnych z przepisami kryteriów. Nauczyciele muszą posiadać

    kwalifikacje zgodne z obowiązującymi przepisami.

3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą.

     Jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo

     powierzonych jego opiece uczniów.

      4 Zakres zadań nauczycieli obejmuje :

    a/ przestrzeganie zasad pełnienia dyżurów na terenie Centrum

    b/ odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych

         jego opiece uczniów w czasie każdych zajęć organizowanych przez Centrum  

        m.in. poprzez :

  • natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa,

  • zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby zwracanie się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomienie pracownika ochrony lub pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych,

  • niezwłoczne zawiadomienie Dyrektora  o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów,

  • sumienne wywiązywanie się z obowiązków określonych w Regulaminie dyżurów nauczycieli, Regulaminie wycieczek i innych regulaminach, obowiązujących w Centrum,

    c/ dbanie o warsztat pracy, środki dydaktyczne oraz sprzęt szkolny, współdziała w organizowaniu pracowni przedmiotowych a także w uzupełnianiu ich wyposażenia oraz ponosi odpowiedzialność za stan przydzielonych mu pod opiekę pomieszczeń i środków dydaktycznych,

    d/ zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego zgodnie z osiągnięciami współczesnej nauki,

    e/ stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów oraz ich zdolności

              i zainteresowań,

          f/ bezstronną i obiektywną ocenę uczniów oraz sprawiedliwe

               traktowanie wszystkich uczniów,

          g/ udzielanie pomocy w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu

               o rozpoznanie potrzeb uczniów,

          h/ doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy

              merytorycznej,

           i/ właściwą postawę etyczno-moralną

5.      Nauczyciel zobowiązany jest w szczególności do :

a/ realizowania zajęć dydaktycznych zgodnie z przydziałem czynności

b/  prawidłowego i terminowego prowadzenia dokumentacji pracy pedagogicznej,

c/ systematycznego, jawnego i obiektywnego oceniania wiedzy i umiejętności ucznia

    zgodnie z obowiązującym regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania

    uczniów,

d/ informowania rodziców o bieżących i okresowych wynikach w nauce ich dzieci,

e/ uczestniczenia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i realizowania jej uchwał,

f/ pisemnego informowania rodziców (opiekunów prawnych) na miesiąc przed

    końcem semestru (rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

    o zagrożeniu oceną niedostateczną, semestralną (końcowo roczną)/ poprzez 

    wpis w na ostatnich stronach zeszytu przedmiotowego/, informuje o przewidywanej   

  ocenie niedostatecznej zgodnie z § 43 pkt7.

g/ poinformowania ucznia na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady

    Pedagogicznej o przewidywanej dla niego ocenie semestralnej (końcowo rocznej)

h/ informuje uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych na dany rok

    szkolny w miesiącu wrześniu.

j/  pisemnie informuje rodziców ucznia o nieusprawiedliwionej absencji

    mogącej być powodem nieklasyfikowania ucznia.

k/ uzasadnienia  oceny cząstkowej lub końcowej w formie pisemnej  lub ustnej na wniosek ucznia lub jego rodziców złożony nie później niż trzy dni od jej wystawienia: /Pisemne uzasadnienie przekazane jest uczniowi w przeciągu dwóch dni nauki szkolnej od chwili złożenia wniosku, a uzasadnienie ustne niezwłocznie. Wniosek o uzasadnienie pisemne składany jest w sekretariacie w formie pisemnej/

6.      Nauczyciel ma prawo decydowania o metodach nauczania, formach organizacyjnych, o podręcznikach i środach dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu.

 

§ 28

 

1.      Nauczyciel danego przedmiotu lub nauczyciel przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe zwane Komisją Przedmiotową:

a/ przedmiotów ogólnokształcących

b/ przedmiotów zawodowych praktycznej nauki zawodu

 

2.      Pracą zespołu przedmiotowego – Komisji Przedmiotowej kieruje powołany przez Dyrektora Centrum przewodniczący zespołu – komisji.

3.      Cele i zadania zespołu – Komisji przedmiotowej obejmują :

a/ zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji

    programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,

    a także uzgodnienia decyzji w sprawie wyboru programu nauczania, zgodnego

    z podstawami programowymi,

b/ wspólne opracowanie wymogów edukacyjnych na poszczególne oceny oraz badania

    wyników nauczania

c/ organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa

     metodycznego dla rozpoczynających pracę nauczycieli,

d/ współdziałanie w organizowaniu pracowni, laboratoriów przedmiotowych, a także

     uzupełnieniu ich wyposażenia,

e/  wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych

     i eksperymentalnych programów nauczania.

 

§ 29

1.W  Centrum prowadzony jest nadzór pedagogiczny  na zasadach określonych Rozporządzeniem MEN z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz .

2.Nauczyciele podlegają ocenie na zasadach określonych w Rozporządzeniu MEN

Dla potrzeb szkolnictwa dla dorosłych kryteriami uzupełniającymi do oceny pracy są :

2.1. Poprawność diagnozowania osiągnięć szkolnych słuchaczy i umiejętność zapobiegania

    niepowodzeniom

2.2.Poprawność rzeczowa i metodyczna prowadzenia zajęć oraz stopień wykorzystania

najnowszej wiedzy pedagogicznej.

2.3.Tworzenie warunków do udziału słuchaczy w różnych formach aktywności

    społeczno- kulturalnej, samodzielności do rozwijania ich zainteresowań.

2.5..Wdrażanie słuchaczy do samodzielnej pracy, szczególnie przez korektę prac

kontrolnych i prac pisemnych na egzaminach semestralnych,

2.6. Wypełnianie obowiązków wychowawcy klasy w szkole dla dorosłych, dbanie o  

       ogólny poziom wychowawczy semestru (

2.7. Umiejętność nawiązywania kontaktów ze słuchaczami, osobisty przykład, kultura i  

       takt pedagogiczny,

2.8.Stosowanie wobec słuchaczy indywidualnego do nich podejścia, zgodnie z kryteriami oceniania, klasyfikowania i promowania, poszanowania godności każdego słuchacza.

 

§ 30

 

Oddziałem opiekuje się nauczyciel-wychowawca.

1.      Zadaniem wychowawcy jest  sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami i wychowankami, a w szczególności :

a/ wychowawca jest świadomym uczestnikiem procesu wychowawczego

    i jednocześnie opiekunem ucznia i wychowawcą, pełni zasadniczą rolę

    w systemie wychowawczym Centrum i internatu, tworząc warunki wspomagające

    rozwój, uczenie się i przygotowuje ucznia i wychowanka do pełnienia różnych ról

    w życiu dorosłych,

b/ jest animatorem życia zbiorowego oraz mediatorem i negocjatorem

    w rozstrzyganiu kwestii spornych wewnątrzzespołowych oraz między uczniami,

    wychowankami i dorosłymi.

 

2.      W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 i 2 wychowawca :

 

a/ otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków,

b/ interesuje się postępami w nauce, analizuje przyczyny ocen niedostatecznych,

    podejmuje środki zaradcze wspólnie z samorządem uczniowskim, samorządem

    internatu, słuchaczy, pedagogiem i rodzicami,

c/ dba o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, bada przyczyny opuszczania

    przez nich zajęć szkolnych,

d/ współuczestniczy w procesie pogłębiania zamiłowania uczniów

    do obranego zawodu,

e/ ustala treść i formy zajęć, godzin do dyspozycji wychowawcy,

f/ koordynuje działania nauczycieli uczących w jego oddziale wobec ogółu

    uczniów, a także ustala tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka,

g/ kształtuje wzajemne stosunki między uczniami i wychowankami na zasadach

    życzliwości i tolerancji, wytwarza atmosferę sprzyjającą rozwijaniu wśród nich

    więzów koleżeństwa i przyjaźni, serdeczności i miłości, rozwija szacunek wobec

    nauczycieli, wychowanków, rodziców oraz osób dorosłych, wychowuje w duchu

    humanizmu,

h/ rozwija społeczną aktywność uczniów na terenie klasy, Centrum i internatu,

    przyzwyczaja uczniów i wychowanków do wspólnego gospodarowania,

    wyrabia poczucie współodpowiedzialności za ład, czystość i estetykę klasy oraz

    ogólną pomieszczeń i terenu, organizuje w tym celu w porozumieniu z młodzieżą

    różne formy samoobsługi,

i/  wywiera wpływ na zachowanie się ucznia w szkole i poza szkołą, wdraża do

     świadomego postępowania zgodnego z zasadami regulaminu uczniowskiego,

j/   współuczestniczy w procesie wyrabiania u uczniów nawyków rzetelnej pracy

     w pracowniach, warsztatach i internacie,

k/  bada przyczyny niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmuje środki

     zaradcze wspólnie z zespołem uczniowskim, rodzicami, pedagogiem,

     nauczycielami, udziela szczególnej pomocy, rad i wskazówek

     uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach wychowawczych.

 

3.      Opieka nad zdrowiem uczniów:

a/ wdraża uczniów do dbania o higienę osobistą i stan higieny otoczenia oraz

    do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny w Centrum, internacie i zakładzie

    pracy,

b/ interesuje się stanem zdrowia uczniów i wychowanków i komunikuje się

    z higienistką oraz rodzicami (opiekunami) uczniów w sprawach ich zdrowia.

 

4.      Organizowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów:

a/ udziela pomocy, rad i wskazówek uczniom i wychowankom – znajdującym się

    w trudnej sytuacji życiowej,

b/ organizuje niezbędną opiekę i pomoc  materialną uczniom i wychowankom

    wspólnie z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, Samorządem Internatu,

    Radą Centrum, jak również przy pomocy powołanych do tego instytucji i organizacji,

c/ wnioskuje o udzielenie pomocy do komisji socjalnej.

 

5.      Wspólnie z rodzicami (opiekunami) uczniów oraz zakładami pracy w sprawach opieki wychowawczej nad uczniami:

a/ utrzymuje stały kontakt z rodzicami (opiekunami) w sprawach postępów w nauce i zachowaniu uczniów,

b/ w przypadku, gdy uczniowie mieszkają w internacie, utrzymuje kontakt

     z wychowawcą internatu,

c/ utrzymuje systematyczny kontakt z opieką wychowawczą uczniów z domów dziecka

    i rodzin zastępczych.

6.      Wychowawca współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi  specjalistami świadczącymi  kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, a także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów, organizując odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły, placówkach pozaszkolnych, zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

7.      Wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy zgodnie z odrębnymi przepisami:

a/ prowadzenie dokumentacji uczniów danego oddziału,

b/ kontroli wpisów w dokumentach dotyczących klasy i jej uczniów,

c/ kontroli frekwencji na lekcjach,

d/ semestralnego i rocznego zestawienia i obliczania wyników statystycznych

    (stopnie, frekwencja itp.)

e/ przygotowanie wszystkich dokumentów potrzebnych do wystawienia świadectw

    końcowych, świadectw dojrzałości,

f/ pisemnego informowania rodziców i uczniów z miesięcznym wyprzedzeniem

    o przewidywanych dla ucznia ocen niedostatecznych, końcoworocznych,

g/ czuwanie nad prawidłowymi rozliczeniami finansowymi funduszów klasowych

    (składkowych) po imprezach i wycieczkach.

 

8.      Wychowawca organizuje stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz

dyskusji na tematy wychowawcze z tym ,że spotkania takie nie powinny być organizowane rzadziej niż raz na kwartał.

9.      Na wniosek rodziców w stałych spotkaniach może uczestniczyć Dyrektor Centrum lub nauczyciel uczący w tym oddziale.

10.  Wychowawca klasy ma prawo korzystać w swej pracy ze stałej pomocy merytorycznej i metodycznej Dyrektora, wicedyrektora  i innych nauczycieli.

11.  Nauczyciel jest współgospodarzem lub jedynym gospodarzem sali przedmiotowej, w której prowadzi zajęcia z uczniami. Powinien dbać o wyposażenie swej sali w potrzebne pomoce dydaktyczne, aby sprzęt szkolny, znajdujący się w sali przedmiotowej nie był niszczony. Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku szkodliwej działalności ucznia, powinny być naprawiane na koszt rodziców winowajcy. Uszkodzenia, które nie zostały zawinione przez uczniów i nie wymagają interwencji pracownika, należy usuwać na bieżąco w ramach prac użytecznych uczniów.

12.  W przypadku niewłaściwego wywiązywania się z obowiązków wychowawcy , nauczyciel może być pozbawiony wykonywania funkcji wychowawcy.

Tok postępowania :

v)      pisemny wniosek  rodziców klasy oraz Samorządu Klasowego do Dyrektora Centrum o zmianę wychowawcy,

w)    wniosek musi zawierać argumenty przemawiające za taką decyzją,

 

Rozdział VIII

 

Sposoby komunikowania się szkoły z rodzicami .

§ 31

Rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują informacje o osiągnięciach edukacyjnych, frekwencji i zachowaniu ucznia od nauczycieli, wychowawców lub pedagoga szkolnego poprzez:
1) indywidualne spotkania z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas w dowolnym czasie na życzenie rodziców lub nauczycieli (fakt ten odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym)
2) zebrania z rodzicami (prawnymi opiekunami)

3) kontakt telefoniczny w czasie dyżuru szkolnego
4) pisemne zawiadomienia sporządzone przez wychowawcę lub nauczyciela dotyczące absencji, zachowania lub wyników nauczania.:
.

§ 32.

 Na koniec każdego semestru uczeń i rodzice otrzymują pisemna informacje zawierająca wyniki klasyfikacji.

 

§ 33

ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ I USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI.

1.Uczeń może być zwolniony z zajęć z powodu ważnych przyczyn osobistych lub rodzinnych. Zwolnienia dokonuje na pisemną prośbę rodziców wychowawca klasy w przypadku, gdy nieobecność trwa nie dłużej niż 7 dni. W pozostałych przypadkach wymagane jest zwolnienie poświadczone przez lekarza. Wszystkie zwolnienia  znajdują się w dzienniczkach usprawiedliwień, zwolnienie lekarskie, jeżeli jest na kartce lub w innej formie należy wkleić do dzienniczka.

2. W trakcie trwania zajęć uczniowie mogą opuścić szkołę po uzyskaniu zwolnienia pod opieką rodziców lub osób upoważnionych, samodzielnie tylko na pisemne żądanie rodziców przekazane wcześniej wychowawcy klasy, który w przypadkach wątpliwych może zażądać potwierdzenia telefonicznego.

3. Za wiedzą i zgodą rodziców uczeń może udać się do domu przed zakończeniem zajęć w przypadku złego samopoczucia, jeżeli udzielona w szkole pomoc jest nieskuteczna.

4. Nieobecność ucznia usprawiedliwia wychowawca na osobistą lub przekazaną na piśmie prośbę rodzica albo pełnoletniego ucznia o uzasadnionej przyczynie nieobecności. Usprawiedliwienia należy dokonać w dniu powrotu ucznia do szkoły po okresie nieobecności, w szczególnych przypadkach do siedmiu dni. Doręczenie usprawiedliwienia w tym terminie jest obowiązkiem ucznia, a nie wywiązanie się z tego obowiązku stanowi naruszenie regulaminu szkoły i ma wpływ na ocenę z zachowania. W przypadku niedostarczenia usprawiedliwienia w wymaganym terminie wychowawca klasy jest zobowiązany do wyjaśnienia przyczyn nieobecności i zwłoki w usprawiedliwieniu z rodzicami ucznia lub pełnoletnim wychowankiem.

§ 34

 

1.      Do opieki psychologiczno-pedagogicznej nad uczniami, Centrum może zatrudniać psychologa lub pedagoga – na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz w zależności od możliwości organizacyjno-finansowych. Za zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiada Dyrektor Centrum pedagog szkolny oraz wychowawca klasy lub opiekun semestru.

2.      Do zadań pedagoga szkolnego należy:

          1)rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

             niepowodzeń szkolnych;

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach;

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy;

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

3.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  jest organizowana w szczególności w formie:

1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3) zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów;

4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

5) porad dla uczniów;

            6) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

4.      Placówka może zatrudniać doradcę zawodowego na mocy  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy pedagogiczno-psychologicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach /Dz. U nr 11 poz.114 z 2003 roku.

5.      Do zadań Szkolnego Doradcy Zawodowego należy:

1)systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne
i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2)     gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3)    wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących:

a)     rynku pracy,

b)     trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,

c)     wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych

d)     instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,

e)     alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie,

f)      programów edukacyjnych Unii Europejskiej;

4)    udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;

5)    zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu;

6)     prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;

7.     koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;

8)     wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami;

9)    współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach;

10)  współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo
i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

 

§ 35

 

1. W bibliotece zatrudnieni są nauczyciele – bibliotekarze lub inni pracownicy – zgodnie z obowiązującymi przepisami i według potrzeb.

 

2. Zakres obowiązków  bibliotekarza określają przepisy o pracy nauczycieli –

    bibliotekarzy, do ich zadań należy :

            a/ rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informatycznych uczniów

            b/ przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji oraz sieci

                bibliotek i ośrodków informacji naukowej,

            c/ kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacanie kultury humanistycznej

                uczniów i słuchaczy,

            d/ wdrażanie czytelników do poszanowania książki, czasopisma i innych

                 materiałów bibliotecznych,

            e/ udzielanie pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia,

            f/ udzielanie pomocy nauczycielom w pracy dydaktyczno- wychowawczej

            g/ otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych w ich poszukiwaniach

                 czytelniczych,

            h/ okazywanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce,

            i/   uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów

 

3.Do podstawowych obowiązków nauczyciela – bibliotekarza należy :

            a/ gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

            b/ udostępnianie zbiorów,

            c/ udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych,

                rzeczowych, tekstowych i  informowanie uczniów i nauczycieli o nowych

                nabytkach,

            d/ rozmowy z czytelnikami o książkach,

            e/ prowadzenie lekcji przysposobienia czytelniczego i informacyjnego

          i kształtowanie uczniów jako użytkowników sieci internetowej zgodnie z

          „ Programem przysposobienia czytelniczego i informacyjnego w bibliotece

             szkolnej „

      f/ udostępnianie nauczycielom, wychowawcom, opiekunom, potrzebnym

          im materiałów, udzielanie pomocy w przeprowadzeniu różnych form

          zajęć dydaktyczno- wychowawczych,

      g/ współpracuje z rodzicami uczniów, bibliotekami pozaszkolnymi nad

          rozwijaniem kultury czytelniczej uczniów.

 

6.      Na pracowników biblioteki spada odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację

pracy .

§ 36

 

1. Pracownicy ekonomiczni administracji i obsługi :

            a/ zasady zatrudnienia pracowników ekonomicznych, administracyjnych

                i obsługi określa Kodeks Pracy,

            b/ zadania pracowników ekonomicznych, administracyjnych i obsługi

                zawarte są w „ indywidualnych przydziałach czynności „

1.      Pracownik administracji i obsługi zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć organizowanych przez Centrum m.in. poprzez :

a)      natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa,

b)      zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, pytanie o cel pobytu na terenie centrum, w razie potrzeby zawiadomienie  Dyrektora o fakcie przebywania osób postronnych,

c)      niezwłoczne zawiadomienie Dyrektora Centrum o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów,

sumienne wywiązywanie się z obowiązków określonych w zakresie obowiązków i odpowiedzialności pracownika.

Rozdział IX

 

Uczniowie

§ 37

 

1. O przyjęcie do szkoły zawodowej, może ubiegać się każdy kto ukończył gimnazjum  lub

    klasy przysposabiające do pracy, a nie ukończył 17 roku życia i nie ma przeciwwskazań

    lekarskich do wykonywania wybranego zawodu. Wybrany zawód powinien być zgodny

     z obowiązującą klasyfikacją zawodową.

 

2.  O przyjęcie do liceum ogólnokształcącego, technikum 4-letniego, liceum

     profilowanego może ubiegać się każdy, kto ukończył gimnazjum

 

3. O przyjęcie do liceum uzupełniającego, technikum uzupełniającego mogą ubiegać się

     absolwenci szkoły zawodowej.

4. O przyjęcie do szkoły policealnej może ubiegać się absolwent  liceum 

    ogólnokształcącego , technikum, liceum profilowanego oraz uzupełniającego aby   

    zdobyć kwalifikacje zawodowe.

 

5.Kryteria przyjmowania do poszczególnych typów szkół opracowuje dyrektor szkoły w

      uzgodnieniu z komisja rekrutacyjną  i przedstawia radzie pedagogicznej do 15 kwietnia

      każdego roku szkolnego.

 

§ 38

 

1. Uczeń ma prawo do :

            a/ właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami

                pracy umysłowej i zdrowotnej,

            b/ opieki wychowawczej i ochrony przed wszelkimi formami przemocy

                fizycznej bądź  psychicznej,

            c/ opieki stypendialnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami,

            d/ życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-

                wychowawczym,

            e/ swobody wyrażenia myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia

                szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra

                innych osób

            f/ w miarę możliwości rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

                reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych

                imprezach zgodnie ze swoimi  umiejętnościami –opieki nauczyciela

                przedmiotowego w przypadku wykazywania szczególnych zainteresowań

                i  uzdolnień,

            g/ sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów

                 kontroli postępów w nauce,

            h/ sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny ze sprawowania

            i/  uzyskania dodatkowej pomocy i oceny postępów w nauce w terminie

                 uzgodnionym z nauczycielem, zwłaszcza jeśli napotkał obiektywne trudności

                 w opanowaniu materiału,

            j/  poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego i zawodowego,

            k/ przyjmowania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy

                 wykorzystaniu możliwości szkoły, korzystania z pomieszczeń szkolnych,

                 sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbiorów, biblioteki podczas zajęć

                 szkolnych i pozalekcyjnych,

            l/  korzystanie ze szkolnej opieki lekarskiej,

            m/ korzystanie z obozów, wycieczek i innych imprez organizowanych przez

                 Centrum,

            n/  zrzeszania się w organizacjach poza szkołą za wiedzą Dyrektora Centrum,

                 wychowawcy i rodziców,

            o/  znać program nauczania na dany rok dla swojej klasy, zgłaszać problemy

                 nurtujące go,

            p/  odpoczynku od nauki w okresie przerw świątecznych i ferii,

            r/   ustalania oceny za zachowanie zgodnie z kryteriami, trybem i zasadami  

                 obowiązującymi w Centrum

2. Uczeń ma obowiązek :

 

            a/ systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych

                praktycznej nauki zawodu oraz szkolnych imprezach obowiązkowych,

            b/ przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów,

                nauczycieli i innych pracowników szkoły,

            c/ dbania o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzega się

                wszelkich szkodliwych nałogów (palenie tytoniu, picia alkoholu, używania

                narkotyków i środków odurzających),

            d/ przeciwdziałania wszelkim przejawom niesprawiedliwości, lekceważenia

                obowiązków ucznia, przestrzegania porządku szkolnego, dbania o ład

                i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły,

            e/ godnego, kulturalnego zachowania się w Centrum i poza nim, dbania

                o piękno języka polskiego,

            f/  postępowania zgodnego dobrem społeczności, dbania o honor szkoły,

                 współtworzenia jej autorytetu,

            g/  przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o estetyczny ubiór,

                 fryzurę, schludny i czysty  wygląd,

            h/  przestrzegania zasad BHP ,

            i/   przeciwstawianie  się brutalności i wulgarności,

            j/   poszanowania poglądów i przekonań innych,

            k/  naprawiania wyrządzonej przez siebie szkody,

            l/   przestrzegania ustaleń władz  szkolnych i wszelkich przepisów wydanych

                 władze państwowe,

           m) Systematycznie przygotowywać się do zajęć, wykonywać prace polecone przez 

                nauczyciela do wykonania w domu.  W czasie zajęć lekcyjnych zachowywać     

                 należytą uwagę, nie przeszkadzać nauczycielowi w prowadzeniu zajęć poprzez

                rozmowy z innymi uczniami ,

     n) Okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom Centrum oraz ludziom

          starszym,

     o) Usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach szkolnych zgodnie z paragrafem 33.

     p) Przestrzegać następujących zasad używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych : w sali lekcyjnej obowiązuje zakaż używania telefonów komórkowych i odtwarzaczy plików muzycznych, multimedialnych, itp.; przed wejściem do sali uczeń ma obowiązek wyłączyć te urządzenia i schować je w torbie uczniowskiej, te same zasady dotyczą każdych zajęć edukacyjnych realizowanych przez szkołę oraz uroczystości szkolnych

           

3.  Nagrody i kary:

 

3.1  Za wzorową i przykładową postawę, za godne reprezentowanie szkoły uczeń

                może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody :

a)      pochwałę prowadzącego zajęcia dydaktyczne i wychowawcze,

b)      pochwałę wychowawcy klasy wobec uczniów danej klasy,

c)      pochwałę Dyrektora Centrum wobec całej społeczności uczniowskiej,

d)      list pochwalny wychowawcy klasy lub Dyrektora Centrum dla rodziców,

e)      dyplom uznania

f)        nagrodę rzeczową,

 

3.2  Za nieprzestrzeganie Statutu Centrum, lekceważenie nauki i innych obowiązków

       szkolnych , za naruszenie porządku szkolnego uczeń i słuchacz może być ukarany :
               
a) upomnieniem pisemnym wychowawcy klasy lub nauczyciela,
                b) upomnieniem pisemnym dyrektora Szkoły,
                c) naganą dyrektora Szkoły,

                d)koniecznością  przepracowania i wykonania na rzecz szkoły lub internatu     

                   prac  społeczno- użytecznych w wymiarze i terminie ustalonym z 

                  rodzicami ucznia
                e) skreśleniem z listy uczniów.

                Kary odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym.


4. Kara, o której mowa w ust. 3.2 pkt e) może zostać wymierzona uczniowi (słuchaczowi) za:
a) dopuszczanie się czynów łamiących prawo, np. kradzież, wymuszenie, zastraszenie,
b) zachowywanie się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów,
c) notoryczne łamanie przepisów regulaminu szkolnego, gdy uczeń otrzymał kary przewidziane w regulaminie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów,
d) świadome zniszczenie mienia szkolnego,
e) arogancki stosunek do nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz kolegów,
f) nieusprawiedliwione opuszczenie zajęć lekcyjnych w ilości przekraczającej czterokrotną liczbę godzin wynikającą z tygodniowego planu nauczania w ciągu semestru,
g) przebywanie podczas zajęć szkolnych w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających.


5. Skreślenie ucznia z listy uczniów może nastąpić  również w skutek:

a) niedopuszczenia ucznia (słuchacza) do egzaminu klasyfikacyjnego z jednego lub więcej 

    przedmiotów przez Radę Pedagogiczną,
b) nie zgłoszenia się ucznia (słuchacza) na egzamin klasyfikacyjny bez
usprawiedliwienia


6. Skreślenia ucznia z listy uczniów dokonuje dyrektor Szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.


7. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (opiekunów) ucznia o zastosowanej         

    wobec niego karze.
8. Od kar określonych w ust.3 uczeń lub jego rodzice (opiekunowie) oraz słuchacz mogą odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 14 dni od dnia wymierzenia kary.

Dyrektor Centrum przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia Radzie Pedagogicznej zasięga opinii przedstawicieli Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Od ponownej decyzji nie przysługuje odwołanie.


9. Od decyzji dyrektora Szkoły o skreśleniu z listy uczniów lub słuchaczy ukarany lub jego     rodzice (opiekunowie) mogą w terminie 14 dni od dnia skutecznego zawiadomienia o karze odwołać się do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora Szkoły.
10. Dopuszcza się możliwość czasowego wstrzymania kary skreślenia z listy uczniów lub słuchaczy w razie poręczenia za ukaranego przez wychowawcę lub innego nauczyciela Szkoły
.

 

Rozdział X

Kryteria i zasady Ocen z zachowania w szkołach młodzieżowych

§ 39

1.      Ocena zachowania ucznia wyraża opinie Centrum o spełnieniu przez ucznia szkoły młodzieżowej obowiązku szkolnego, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób. W szkołach dla dorosłych zachowania nie ocenia się.

2.      Ocena zachowania nie może mieć wpływu na :

a/ stopnie z przedmiotów  nauczania

b/Dwukrotne otrzymanie oceny nagannej z zachowania może być podstawą do niepromowania ucznia przez Rade pedagogiczną.

3.      Zachowanie ucznia ocenia się wg skali ocen :

Wzorowe

Bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne

 

4.      Ocena zachowania jest elementem systemu wychowawczego szkoły, służącym podejmowaniu indywidualnych działań pedagogicznych wywoływaniu w uczniach potrzeby doskonalenia własnego postępowania, sprzyjającym samowychowaniu

(samokontroli, samoocenie).

5.      Przy ustalaniu oceny zachowania uwzględnia się następujące elementy zawarte w szczegółowych kryteriach :

a/ stosunek do nauki- wywiązywanie się z obowiązków ucznia

b/ frekwencja

c/ rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań,

d/ takt i kultura w stosunkach z ludźmi, okazywanie szacunku dla osób starszych i  

    innych uczniów

e/ sumienność, poczucie odpowiedzialności,

f/ postawa moralna i społeczna ucznia, przeciwstawianie  się przejawom agresji,

g/dbałość o piękno mowy ojczystej,

h/ dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych uczniów,

i/godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

6.      Ocena zachowania ustalona zgodnie z regulaminem przez wychowawcę klasy, nie może być uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną.

7.      Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy podczas narady wychowawczej, w czasie której należy uwzględnić :

a/ samoocenę ucznia,

b/ ocenę zespołu uczniowskiego,

c/ opinię o uczniu wyrażoną przez członków Rady Pedagogicznej

8.      Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, wychowawcy klas są zobowiązani do poinformowania ucznia o przewidywanej dla niego ocenie z zachowania.

9.      Szczegółowe kryteria oceny zachowania oraz tryb odwoławczy od oceny oraz warunki i tryb uzyskiwania wyższej oceny od przewidywane określa

10.   Kryteria ocen za zachowanie  w szkołach młodzieżowych

10.1 Zachowanie wzorowe

 

 Uczeń musi spełniać przynajmniej 12 z 14 punktów.

 

 

a)      Dba o honor i dobre imię szkoły, jego postawa w szkole i poza szkołą może być wzorem dla innych,

b)      Jest prawdomówny, pilny, systematyczny, zdyscyplinowany,

c)      Troszczy się o mienie szkoły, własność społeczną i indywidualną,

d)      Reprezentuje szkołę, klasę w olimpiadach, konkursach, uroczystościach, zawodach sportowych,

e)      Aktywnie działa społecznie w klasie, szkole, internacie , poza szkołą,

f)        Aktywnie, bezinteresownie pełni funkcje w klasie, szkole, organizacjach, internacie,

g)      Inicjuje dodatkowe działania na terenie klasy, szkoły, internatu,

h)      Udziela pomocy koleżankom, kolegom i innym,

i)        Dba o bezpieczeństwo  i zdrowie własne oraz innych osób,

j)        Dba o kulturę słowa w szkole i poza szkołą,

k)      Zwalcza szkodliwe nałogi  i umie współżyć   w grupie rówieśniczej,

l)        Właściwie zachowuje  się w stosunku do wszystkich pracowników szkoły, osób dorosłych, koleżanek i kolegów,

m)    Twórczo rozwija swoje zainteresowania,

n)      Angażuje się  podczas wykonywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych,

 

10.2 Zachowanie  bardzo dobre. Uczeń  może otrzymać ocenę bardzo dobrą, jeśli  

        spełnia 9 – 11 warunków określonych w pkt.10.1.

 

10.3 Zachowanie  dobre. Uczeń  może otrzymać ocenę dobrą, jeśli  spełnia 6 – 8 z  

        warunków określonych w pkt.10.1.

 

10.4  Zachowanie poprawne. Uczeń może otrzymać ocenę poprawną, jeśli spełnia do 5   warunków określonych w pkt.10.1.

 

10.5 Zachowanie  nieodpowiednie. Uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią, w  

       przypadku, gdy zachodzi przynajmniej jedna z okolicznosci :

 

a)      opuści bez usprawiedliwienia 20 – 30 godzin w semestrze.

b)      spóźni się na lekcje 10 - 15 razy w semestrze bez usprawiedliwienia

c)      opuści do 2-ch pojedynczych godzin (włącznie) w semestrze - w środku lekcji - bez usprawiedliwienia

d)      ma arogancki stosunek do nauczycieli i pracowników szkoły

e)      Ocenę RP zatwierdza, jeżeli nie wniesie zastrzeżeń co do trybu jej ustalenia przez wychowawcę powyżej 6 członków RP.

f)        Zastrzeżenia muszą być umotywowane.

 

10.6 Zachowanie  naganne . Uczeń otrzymuje zachowanie naganne, jeżeli zachodzi 

       minimum jedna z przesłanek.

 

a)      opuści bez usprawiedliwienia więcej niż 30 godzin w semestrze

b)      pali papierosy na terenie szkoły, przebywa na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub  narkotyków.

c)      niszczy sprzęt szkolny i pomoce naukowe

d)      dopuścił się kradzieży lub wszedł w kolizję z prawem

e)      wykazuje wyraźnie negatywną postawę wobec młodszych uczniów, a szczególnie z klas pierwszych.

 

10.7 Ocenę  zatwierdza rada pedagogiczna , jeżeli nie wniesie zastrzeżeń co do    

        trybu jej ustalenia przez wychowawcę powyżej 6 jej  członków .

   Zastrzeżenia muszą być umotywowane.

10.8  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia  zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

W skład komisji wchodzą:

a)      Dyrektor szkoły lub zastępca – jako przewodniczący komisji

b)      Wychowawca klasy

c)      Wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie

d)      Pedagog

e)      Przedstawiciel samorządu uczniowskiego

f)        Przedstawiciel rady rodziców

Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji.

 

11. Tryb i warunki uzyskiwania oceny wyższej niż przewidywana

11.1 Uczeń ma prawo uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny  

        zachowania.

11.2 Tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena z zachowania.

1) uczeń w terminie do 1 dnia po otrzymaniu informacji o przewidywanej rocznej ocenie  zgłasza ustnie chęć poprawy oceny  wychowawcy klasy, 

2) na 1 dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca klasy, wpisuje do dziennika ostateczną ocenę, informując o niej ucznia,

3) od wystawionej, zgodnie z procedurą, oceny po poprawie nie ma odwołania, 

 

11.3 Uczeń zgłaszający chęć poprawy rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania powinien  

         spełnić dwa spośród czterech następujących warunków:

1) wykazać się udokumentowaną działalnością charytatywną (np. wolontariat),

2) przepracować, w uzgodnieniu z wychowawcą klasy, społecznie na rzecz szkoły 10 godzin,

3) reprezentować szkołę w konkursach przedmiotowych i artystycznych,

4) wykazać się dłuższym zaangażowaniem w koleżeńską pomoc w nauce (potwierdzenie wychowawcy klasy).

5) Nie może być ukarany wcześniej uwagami i naganami pisemnymi .

12. Uwagi końcowe:

 

12.1 W przypadku, gdy uczeń w danym roku otrzymał zarówno uwagi pisemne jak i 

           pochwały należy uznać,  iż uwaga pisemna i pochwała równoważą się.

1.2.2  Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w toku narady z uczniami, w czasie  

           której winna wystąpić :

a/ samoocena ucznia rozumiana jako prawo  do wyrażania opinii o własnym

    zachowaniu i postępowaniu

b/ ocena zespołu uczniowskiego rozumiana jako opinia zespołu uczniów danej klasy

c/ ocena wychowawcy klasowego, uwzględniająca pisemne opinie o uczniu pozostałego

    zespołu nauczycielskiego

12.3 Dopuszcza się uchybienia ucznia w zakresie jednego punktu regulaminu, jeżeli wychowawca wnioskuje o ocenę wyższą, a Rada Pedagogiczna przychyli się do wniosku wychowawcy.

12.4 Rodzice uczniów mają prawo do uzyskania informacji o bieżącym zachowaniu i ocenie okresowej zachowania.

12.5Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawcy są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanej dla niego ocenie zachowania

12.6 Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna / semestralna/ ocena z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W piśmie podają uzasadnienie z którego wynika naruszenie trybu wystawienia oceny.

12.6.1 . W przypadku stwierdzenia przez dyrektora, że  złożone zastrzeżenie jest  

    uzasadnione , dyrektor szkoły powołuje komisję, która: ustala roczną ocenę z

    zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku 

     równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

12.6.2  W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły lub wicedyrektor - jako przewodniczący komisji,

c) wychowawca klasy,

d) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

e) pedagog,

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g) przedstawiciel rady rodziców.

12.6.3. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena z zachowania nie może być 

             niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

13. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

Rozdział XI

 

Wewnątrzszkolny  System  Oceniania

 

P r e a m b u ł a

 

„ Zbyt rzadko zdajemy sobie sprawę ,że ocena odnosi się nie tylko do sfery intelektualnej ucznia, ale w równym stopniu do sfery wartości emocjonalnych, moralnych, motywacyjnych.

Pomijając przypadki złej woli i niskich pobydek, nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak bardzo od naszego oceniania zależy podjęcie przez ucznia trudu samowychowania i wartościowej społecznie autokreacji „.

§ 40

Postanowienia ogólne

 

1.      Centrum Kształcenia Ustawicznego wprowadza Wewnątrzszkolny System Oceniania z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu Centrum.

2.      WSO jest zgodny z rozporządzeniem MEN  w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

3.      Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.

 

§ 41

Cele  Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

 

1.      Monitorowanie postępów ucznia w nauce.

2.      Jak najwcześniejsze wychwytywanie braków edukacyjnych ucznia.

3.      Informowanie ucznia, rodziców (prawnych opiekunów ) i nauczyciela o poziomie, postępach i brakach edukacyjnych.

4.      Klasyfikowanie  uczniów i słuchaczy

5.      Zachęcanie młodzieży do podnoszenia efektywności pracy.

6.      Kształcenie samodzielności ucznia w zakresie :

 

a/ korzystania z dostępnych źródeł informacji

b/ selekcji informacji

c/ rozwiązywania postawionych problemów

d/ zdobywania wiadomości

e/ rozwijania systematyczności

f/ samooceniania

g/ wytyczania celów życiowych

 

7.      Wspieranie i rozwijanie szczególnych uzdolnień ucznia.

8.      Motywowanie do aktywnego udziału w życiu publicznym

9.      Monitorowanie osiągnięć ucznia i nauczyciela

10.  Dostarczanie nauczycielom informacji o skuteczności metod nauczania

11.  Samodoskonalenie nauczycieli.

§ 42

 

Zasady Wewnatrzszkolnego Systemu Oceniania w szkole młodziezowej

 

1.      W ciągu roku szkolnego uczeń otrzymuje z każdego przedmiotu jedną ocenę klasyfikacyjną na koniec I semestru zwaną śródroczną i jedną ocenę na koniec roku szkolnego zwaną końcoworoczną. I semestr kończy się 31-01  każdego roku lub z chwilą rozpoczęcia ferii zimowych, jeżeli ich rozpoczęcie przypada przed tym terminem.

2.      Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne są zgodne ze skalą ocen zamieszczoną w rozporządzeniu MEN z dnia 07-09-2004 roku.

Brzmią one następująco :

1. niedostateczny                           ndst

2. dopuszczający                           dp

3. dostateczny                               dst

4. dobry                                        db

5. bardzo dobry                            bdb

6. celujący                                     cel

Dopuszcza się stosowanie „ + „ i „ – „  do każdej oceny z wybaczeniem ocen rocznych.

 

3. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący zajęcia   

    edukacyjne w danym oddziale.

4. Oceny osiągnięte przez ucznia są jawne dla niego i rodziców (opiekunów prawnych )

    (nauczyciel informuje ucznia na bieżąco o otrzymanych ocenach, rodziców poprzez

     uczniów lub na żądanie rodzica indywidualnie ).Uzasadnienie oceny odbywa się

     zgodnie z §27 pkt.5 ust.k.

5      Wychowawca informuje rodziców (opiekunów prawnych ) o zasadach WSO

 na pierwszym w roku szkolnym  spotkaniu z rodzicami, a uczniów na pierwszych

w danym roku godzinach do dyspozycji wychowawców.

6.Nauczyciel każdego przedmiotu zapoznaje uczniów, a za ich pośrednictwem rodziców

z wymaganiami edukacyjnymi na pierwszych godzinach z danego przedmiotu.   

7.      Uczeń, a za jego pośrednictwem rodzice (prawni opiekunowie ), są informowani

 o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych nie później niż siedem dni przed

posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Nauczyciele wpisują przewidywane oceny do 

dzienniczka ucznia przedstawionego przez ucznia.

Dla ocen niedostatecznych termin ten wynosi czternaście dni – o czym rodziców

(opiekunów prawnych ) wychowawca informuje w formie pisemnej za pośrednictwem 

sekretariatu.

8.      Klasyfikowanie śródroczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia

raz na semestr, w terminie do 31 stycznia każdego roku i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych wg skali określonej w § 43, punkcie 2, oraz oceny z zachowania określonej w §43, pkt. 4

Klasyfikowanie roczne  polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia, w danym roku szkolnym i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania  wg skali, o których mowa w § 43, pkt. 2

Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który osiągnął średnią ocen co najmniej  4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę za zachowanie.

W szkole dla dorosłych oceny klasyfikacyjne ustala się po każdym semestrze,

 a zachowania nie ocenia się.

9.      Ocenianie z poszczególnych przedmiotów określają PSO.

§43

Obszary podlegające ocenianiu

 

1.      Każdy uczeń i słuchacz powinien być oceniany w SSO z następujących, wspólnych obszarów aktywności z zakresu:

a/ wiedzy

b/ umiejętności zastosowania wiedzy w rozwiązywaniu zadań i problemów typowych i 

   nietypowych,

c/ umiejętności praktycznych

Dopuszcza się możliwość ich rozszerzenia w PSO.

2.      W obszarach aktywności ocenianiu podlegają :

a/ rodzaj pracy

-         prace pisemne : wypracowanie, referat, test, sprawdzian, kartkówka, dyktando,

        praca domowa, praca klasowa, samodzielna praca, projekt.

            -    wypowiedzi ustne :      odpowiedź ustna, referat, omówienie zadania domowego,

                                           dyskusja na lekcji, aktywność, czytanie, wymowa, obserwacja

                                           i interpretacja zjawisk, wyciąganie wniosków, recytacja,

                                           posługiwanie się językiem fachowym, oryginalne sposoby

                                           przedstawiania zdobytej wiedzy, analiza doświadczeń.

-         ćwiczenia praktyczne  i doświadczenia:

- wykonywanie zadań zgodnie z zasadami BHP

                                   - umiejętność wykonywania zadania

                             - ocenianie rzetelności i wykonywania zadań

                                   - zaangażowanie

                                   - zdolność ekonomicznego myślenia i działania

                                   - wykonywanie zadań z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej

                                   - wybór różnych technik przy realizacji zadania

                                   - wykonywanie prac dyplomowych

                                   - korelacja działów

                                   - organizacja zajęć

            -    ćwiczenia sprawnościowe :

                                   - stosunek do przedmiotu (postawa)

                                   - testy na motorykę

                                   - testy na umiejętności

                                   - wiadomości (przepisy gier, wpływ ćwiczeń na zdrowie itp.

 

3.      Szczegółowe zapisy nauczyciele zamieszczają w PSO.

 

4.Formy, metody, narzędzia oceniania

a/ Każdy uczeń powinien zostać poddany zróżnicowanym formom oceniania. W tym celu

nauczyciele w PSO określają szczegółowo, jakie formy , metody i narzędzia będą stosowali.

b/ Uczeń dokonuje samooceny na zasadach określonych przez  nauczyciela w PSO.

c/ Każdy uczeń powinien w ciągu semestru mieć  z każdego przedmiotu o jedną ocenę więcej niż wynosi tygodniowa liczba godzin. przedmiotu

 

5. Kryteria oceniania wymagania edukacyjne

a/ Ocenie podlegają wszystkie obszary aktywności ucznia .

b/  Wymagania edukacyjne stopniuje się na :

 1. wymagania podstawowe    – osiągnięcia niezbędne by korzystać z nauczania

w wyższej klasie lub na wyższym szczeblu

                                                           edukacyjnym. Najniższy zadawalający poziom

                                                           osiągnięć ucznia

 1. wymagania ponadpodstawowe /rozszerzone/– samodzielne zastosowanie zdobytych  wiadomości do rozwiązywania zagadnień problemowych

c/ Skala ocen punktowych dla wszystkich typów szkół i oddziałów.

0 %                 40 %               ndst

41 %               55 %               dp

56 %               70 %               dst

71 %               85 %               db

86 %               100 %             bdb

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów  dla danych typów szkół zawiera załącznik nr 1 do Statutu   

Dla uczniów z zaleceniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nauczyciele stosują indywidualne obniżone kryteria.

 

§ 43

Zasady wewnątrzszkolnego  oceniania w szkole dla dorosłych

1.      Nauczyciel na początku roku szkolnego (semestru) informuje słuchaczy o wymaganiach edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu :

a/ określa zakres wiedzy do opanowania przez słuchaczy w danym semestrze,

b/ podaje źródła wiedzy (literaturę, zeszyty, słowniki ),

c/ w szkole zaocznej określa tematykę prac kontrolnych i podaje terminy ich realizacji

    na podstawie planu pracy dydaktycznej szkoły,

d/ informuje słuchaczy o obowiązujących formach sprawdzania wiedzy i umiejętności,

e/ zapoznaje z kryteriami oceniania z przedmiotu.

 

2.      W szkole prowadzonej w formie wieczorowej obowiązują następujące formy sprawdzania wiedzy :

a/ odpowiedzi ustne,

b/ sprawdziany pisemne (testy, sprawdziany, prace klasowe)

c/ zadania domowe,

d/ różne formy aktywności (pracy) na lekcjach.

3.      W szkole prowadzonej w formie zaocznej obowiązują następujące formy sprawdzania wiedzy :

a/ pisemne : prace kontrolne, ćwiczenia i prace egzaminacyjne,

b/ ustne : egzaminy semestralne, poprawkowe i wypowiedzi słuchaczy.

4.      Ocenianie z poszczególnych obowiązkowych przedmiotów nauczania dokonywane jest na podstawie systematycznego sprawdzania i analizowania przez nauczycieli tych przedmiotów osiąganych przez słuchacza wiadomości  i umiejętności określonych w podstawie programowej i programach nauczania.

5.      Każdy semestr kończy się wystawieniem przez nauczycieli ocen semestralnych z przedmiotów obowiązkowych objętych planem nauczania.

6.      Oceny semestralne są ocenami klasyfikacyjnymi i stanowią podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego szkoły.

7.      Liczba semestralnych prac kontrolnych przypadających na jednego słuchacza nie może przekroczyć liczby przedmiotów określonych w planie nauczania szkoły dla odpowiedniego semestru.

8.      Wszystkie oceny słuchacza są ocenami jawnymi, nauczyciel jest zobowiązany uzasadnić ocenę na wniosek słuchacza na takich samych zasadach jak w szkole młodzieżowej zgodnie z §27 ust.4 pkt.

9.      Ocena ustalona przez nauczyciela przedmiotu z postanowieniami rozporządzenia nie może być uchylona, ani zmieniona decyzją administracyjną.

10.  Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na :

a/ cząstkowe, określające poziom wiadomości lub umiejętności słuchacza ze zrealizowanej części programu nauczania,

b/ semestralne, określające ogólny poziom wiadomości lub umiejętności słuchacza,

    przewidywanych w programie nauczania na dany semestr.

 

§ 44

1.      Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia klasyfikacji semestralnej, informują słuchaczy szkoły dla dorosłych o proponowanych przez siebie ocenach semestralnych .

2.       Słuchacz w przypadku zastrzeżeń co do wystawienia oceny zgodnie z przepisami prawa ma prawo wnieść pisemne odwołanie w terminie 7 dni od zakończenia zajęć dydaktycznych w danym semestrze. W odwołaniu musi być wskazane uzasadnienie, z którego wynika zarzut uchybień w trybie wystawienia oceny.

3.      W przypadku stwierdzenia przez dyrektora, że  złożone zastrzeżenie jest  

uzasadnione , dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

4.      W skład komisji wchodzą:

1)      dyrektor szkoły lub wicedyrektor - jako przewodniczący komisji,

2)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

3)      dwóch nauczycieli z  placówki lub innej szkoły, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

 

5.      Nauczyciel uczący danego słuchacza może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6.      Ustalona przez komisję semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej  semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

7.       Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a)      skład komisji,

b)      termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,

c)      zadania (pytania) sprawdzające,

d)      wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

8.      Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9.      Do protokołu, dołącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą informację o 

      ustnych odpowiedziach ucznia.

10.  Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, może przystąpić w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.

11.  Słuchaczowi, który w okresie 3 lat przed podjęciem nauki w szkole zdał egzamin eksternistyczny z programu nauczania przedmiotu występującego w planie nauczania, zalicza się ten przedmiot i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na zajęcia z tego przedmiotu.

1.      Zwolnienie może dotyczyć semestru, roku szkolnego, kilku lat nauki lub całego cyklu kształcenia, odpowiednio do zakresu programu nauczania przedmiotu zdanego na egzaminie eksternistycznym.

2.      W przypadku zwolnienia w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „ zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia „ ze wskazaniem podstawy prawnej zwolnienia.

3.      Zwolnienie jest równoważne z otrzymaniem przez słuchacza oceny semestralnej lub końcowej z danego przedmiotu, zgodnej z oceną uzyskaną w wyniku egzaminu eksternistycznego.

§ 45

Terminy realizacji

1.      Nauczyciel zobowiązany jest poinformować uczniów o każdej pracy klasowej

i sprawdzianie oraz ich zaliczeniu nie później niż 7 dni przed ich odbyciem.

2.      Każda praca klasowa, sprawdzian są obowiązkowe.

W przypadku nieobecności uczeń zobowiązany jest do ich zaliczenia w ciągu 7 dni

      od ustalenia przyczyny nieobecności.

3.      W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej, uczeń ma prawo do jej poprawy w terminie 14 dni.

Formy poprawy określa nauczyciel w PSO.

4.      Nauczyciel zobowiązany  jest niezwłocznie, a nie później niż w ciągu 14 dni, poprawić

i oddać uczniom prace klasowe

5.      Jeżeli uczeń celowo opuszcza prace klasowe z danego przedmiotu, nauczyciel może przy najbliższej obecności ucznia narzucić termin wykonania pracy (sprawdzianu ).

6.      W danym dniu można zaplanować jedną pisemną pracę klasową.

7.      Terminy zaliczenia opuszczonych przez uczniów zajęć praktycznych i praktyk ustala nauczyciel w porozumieniu z kierownikiem szkolenia praktycznego..

§ 46

Dokumentacja

Ocenianie dokumentujemy w następujących formach :

a/ zapis w dzienniku lekcyjnym

b/ prace pisemne (obowiązek przechowywania prac przez 1 rok )

c/ arkusze ocen

d/ indeksy

Dokumentacja może być udostępniana rodzicom (prawnym opiekunom) na ich prośby, w obecności wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu.

§ 47

 

Tryb odwoławczy od oceny

 

1.      Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 07 września 2004 roku dopuszcza się możliwość odwołania od oceny wystawionej niezgodnie z procedurą.

2.   Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) oraz słuchacze  mogą zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W piśmie podają uzasadnienie z którego wynika naruszenie trybu wystawienia oceny.

3. W przypadku stwierdzenia przez dyrektora, że  złożone zastrzeżenie jest  

    uzasadnione , dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian 

    wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną

    (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

 

4. Termin sprawdzianu, o którym mowa w  pkt.3, ustala dyrektor w  uzgodnieniu    

    z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) .

5. W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły lub wicedyrektor - jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z  placówki lub innej szkoły, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

 

6. Nauczyciel uczący danego ucznia może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8.      Do protokołu, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych

      odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu komisyjnego, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10. Przepisy ust. 5-13 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 48

Egzamin poprawkowy

1.    Egzaminy poprawkowe w szkołach  młodzieżowych i dla dorosłych przeprowadza się    

zgodnie z rozporządzeniem MEN.

2.      Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Uczeń może zdawać egzamin poprawkowy także po klasie programowo najwyższej.

3.       Egzamin poprawkowy organizowany jest najpóźniej, na jeden dzień przed planowanym posiedzeniem rady pedagogicznej, rozpoczynającym nowy rok szkolny.

4.      Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają podanie z prośbą o wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowego. Podanie o egzamin poprawkowy składa uczeń lub jego rodzic do dyrektora szkoły najpóźniej do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych.

5.       Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, poza przedmiotami wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka i informatyka, z których egzamin ma formę praktyczną.

6.       Czas egzaminu poprawkowego – część pisemna do dwóch godzin lekcyjnych (w zależności od zakresu materiału), do 20 minut część ustna i do dwóch godzin lekcyjnych część praktyczna.

7.       Egzamin poprawkowy w szkole młodzieżowej przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie

8.      przewodniczący - dyrektor lub jego zastępca

9.      egzaminator - nauczyciel uczący

10.  członek - nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu

11.  Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora, ale do 31 sierpnia. 

12.   Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

13.   Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zgodnie z opracowanym w szkole wzorem. Do protokółu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach.

§ 49

Egzamin klasyfikacyjny

 

1.      Dopuszcza się do egzaminu klasyfikacyjnego zgodnie z rozporządzeniem MEN ., a przeprowadza go nauczyciel przedmiotu w obecności drugiego nauczyciela takiego samego lub pokrewnego przedmiotu wskazanego przez dyrektora szkoły.

2.      Podanie o egzamin klasyfikacyjny składa uczeń lub jego rodzice na dzień przed radą klasyfikacyjną.

3.      Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, poza przedmiotami: wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka i informatyka, z których egzamin przeprowadza się w formie praktycznej.

4.      Czas egzaminu - do dwóch godzin lekcyjnych część pisemna, do 20 minut część ustna, do dwóch godzin lekcyjnych część praktyczna.

5.        Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:

- egzaminator - nauczyciel uczący przedmiotu

- członek - nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu

W przypadku egzaminu ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą w skład komisji wchodzi jako przewodniczący - dyrektor lub wicedyrektor szkoły.

6.       Z egzaminu sporządza się protokół , w którym wpisuje się datę egzaminu , jego czas, skład komisji oraz informacje o odpowiedziach ucznia wraz z wystawiona ocenę z uzasadnieniem. Do protokółu dołącza się prace pisemne.

7.      Egzamin klasyfikacyjny w przypadku nieklasyfikowania śródrocznego musi się odbyć w terminie dwóch miesięcy od daty rady klasyfikacyjnej semestralnej, a w przypadku nieklasyfikowania na koniec roku, najpóźniej w ostatnim tygodniu przed planowanym posiedzeniem rady pedagogicznej rozpoczynającej nowy rok szkolny.

8.       Uczeń, który w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego na koniec roku otrzymał jedną ocenę niedostateczną może zdawać egzamin poprawkowy.

9.       Uczeń, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

 

§ 50

Tryb i warunki uzyskiwania wyższej oceny niż przewidywana.

1.      Uczeń może poprawić otrzymaną cząstkową ocenę niedostateczną z zadania

     klasowego w terminie wyznaczonym przez nauczyciela i przez niego wskazanej 

    formie oraz zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi na konkretną ocenę.

2. Uczeń ma prawo uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z

    obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania.

Tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z 

     obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania.

a) uczeń w terminie do 1 dnia po otrzymaniu informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania, zgłasza ustnie chęć poprawy oceny nauczycielowi przedmiotu lub wychowawcy klasy w przypadku oceny zachowania,

b) uczeń do 6 dni od zgłoszenia chęci poprawy przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania, ma możliwość poprawy oceny w formie pisemnej lub praktycznej, zależnie od rodzaju zajęć,

c) na 1 dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel przedmiotu lub wychowawca klasy w przypadku oceny zachowania, wpisuje do dziennika ostateczną ocenę, informując o niej ucznia,

d) od wystawionej, zgodnie z procedurą, oceny po poprawie nie ma odwołania,

e) w przypadku nieuzyskania w tym trybie , wyższej od przewidywanej oceny niedostatecznej, uczeń może przystąpić do egzaminu poprawkowego .

Uczeń zgłaszający chęć poprawy rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i 

       dodatkowych zajęć edukacyjnych powinien spełnić następujące warunki:

a) jeżeli ocena z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych za I okres jest taka sama o jaką ubiega się uczeń, zalicza materiał obejmujący II półrocze,

b) jeżeli ocena z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych za I okres jest niższa niż ta, o którą ubiega się uczeń, zalicza materiał obejmujący cały rok szkolny,

c) może mieć tylko jedną godzinę nieusprawiedliwioną na zajęciach z poprawianego przedmiotu,

d) wykazywał na bieżąco chęć poprawy ocen,

e) musi przedstawić prowadzony na bieżąco przez siebie zeszyt przedmiotowy,

f) musi uzyskać 90 % poprawnych odpowiedzi, aby otrzymać pożądaną przez siebie ocenę,

g) ocenę można poprawić tylko o jeden stopień.

5.Ustalona przez nauczyciela – zgodnie z procedurą - niedostateczna roczna ocena 

      klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

 

Rozdział XI

 

Działalność finansowa Centrum

 

§ 51

 

Centrum jest szkołą publiczną, finansowaną na zasadzie jednostki budżetowej w rozumieniu art. 15 Ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych

 (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi  zmianami).

 

§ 52

Pozaszkolne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia prowadzone przez Centrum są finansowane ze środków podmiotów je zlecających w ramach działalności  pozabudżetowej (rachunku dochodów własnych)

 

§ 53

 

Źródła finansowania Centrum to :

 

1.      Środki budżetowe

2.      Środki pozabudżetowe (rachunek dochodów własnych)

3.      Inne źródła finansowania

 

§ 54

 

Preliminarz dochodów i wydatków budżetowych – roczny plan finansowy centrum jest opiniowany przez Radę Pedagogiczną Centrum i Radę Rodziców, a zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę.

 

§ 55

 

1.      Rachunek dochodów własnych tworzy się z opłat za działalność kursową, egzaminy eksternistyczne, działalność gospodarczą oraz wpłat słuchaczy i osób fizycznych na fundusz pomocy szkole.

2.      Gospodarstwo  Pomocnicze prowadzi gospodarkę finansową wg odrębnych przepisów.

 

 

§ 56

 

Za prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej odpowiada główny księgowy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 maja 1991 roku w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budżetów, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych (Dz. U. Nr 40,poz.174 oraz z 1997 r.

Nr 67, poz. 423 i Nr 143, poz. 952) ze zmianami.

 

§  57

 

Dyrektor Centrum jest odpowiedzialny za racjonalne wykorzystanie środków finansowych Centrum.

 

§ 58

 

Dyrektor Centrum zatwierdza wydatki ze wszystkich źródeł finansowania.

 

Rozdział  XII

 

Postanowienia  końcowe

 

§ 59

Centrum używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 60

 

Centrum prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 61

 

Centrum prowadzi dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z Rozporządzeniem MEN

  w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

 

§ 62

 

Centrum wydaje słuchaczom świadectwa  , dyplomy, indeksy, legitymacje szkolne

 i zaświadczenia wg wzorów i symboliki ustalonej  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także  zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz odpłatności  za wykonywanie tych czynności ,

 

§ 63

 

Centrum prowadzi rejestry wydanych świadectw i dyplomów ukończenia szkoły, legalizacji dokumentów szkolnych i indeksów. Dokumenty wymienione są drukami ścisłego zarachowania.

 

§ 64

 

Centrum prowadzi archiwum.

§ 65

 

Centrum używa pieczęci zawierającej w nazwie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Przygodzicach.

 

§ 66

Zmian w statucie dokonuje się uchwałą Rady Pedagogicznej zwykłą większością  głosów ,na wniosek jednego z organów Centrum

 

Statut uchwalono uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 30-08  -2004

Statut wchodzi w życie  od 01-09-2004 roku

dokonano zmian  uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 07-10-2004

dokonano zmian  uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 12-10-2004

dokonano zmian  uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 15-02-2005

dokonano zmian uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 17-11-2006

dokonano zmian uchwałą Rady  Pedagogicznej z dnia .......

dokonano zmian uchwałą Rady  Pedagogicznej z dnia  09-10-2007. Wprowadzono tekst jednolity

Załączniki do Statutu CKU :

 

1.      Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne.

    

Uchwała  nr 01/10/2009

Rady Pedagogicznej

ZSP CKU w Przygodzicach

z dnia 06-10 - 2009 r.

w sprawie zmian w statucie

Działając na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o

systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)  uchwala się co następuje:

§ 1

W statucie  wprowadza się następujące zmiany

Uaktualniono podstawę prawną uwzględniająca zmiany rozporządzeniu o ramowych statutach szkół z 21 -05-2001 roku zawarte w  / Dz. U 54 poz.442 z 2009 roku/

Ponadto :

1.W paragrafie 4  uchyla się pkt 3 dotyczący PKE dla eksternów

2.W paragrafie 5 dodaje się:

Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza Starosta Powiatu Ostrowskiego- organ prowadzący na mocy art. 31 ust. 6a ustawy o systemie oświaty

3. W paragrafie 8 uchyla się puknt.1.6 dotyczący egzaminów eksternistycznych

4. W paragrafie 11 pkt. 2.3 dodaje się ……….i szkolnym regulaminem organizacji wycieczek”

 5. W paragrafie 13 dodaje się pkt. 30

Dyrektor  dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela programu nauczania do

użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej

6. W paragrafie 14 dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

Rada opiniuje przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji dwóch

godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania

fizycznego (Dz. U. Nr 136 poz. 1116)

7. W paragrafie 15 dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

Rada Rodziców opiniuje przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

8. W paragrafie 22 ust. 3b otrzymuje brzmienie…

zajęcia w Centrum rozpoczynają się od godziny 8 05  dla szkół młodzieżowych,

    od 13 15 dla szkół dla dorosłych w poniedziałki, środy i czwartki – w trybie stacjonarnym oraz w piątki od godz,. 14 do 21 i w soboty od godz. 8 do 16 w trybie zaocznym.

9. W paragrafie 26 pkt.1 Podstawą prawną działalności Centrum w zakresie kształcenia, dokształcania i doskonalenia w formach pozaszkolnych jest:

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca

2009 r. w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego,

publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych

ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U.

Nr 99 poz. 828)

W dalszej części punkt pozostaje  nie zmieniony

10. Paragrafie 27 w ust 5 b dodaje się …. oraz przygotowania corocznie dla każdego oddziału planu pracy dydaktycznej/ rozkładu zajęć wg, zasad określonych przez dyrektora w uzgodnieniu z przedmiotowymi zespołami nauczycieli/

11. W paragrafie 27 dodaje się pkt 7 w brzmieniu

Nauczyciel jest zobowiązany realizować zajęcia opiekuńcze i wychowawcze

Uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Nauczyciele realizujący niepełny wymiar jajec realizują wymiar zajęć proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. Propozycję zajęć , które zamierza realizować nauczyciel przedkłada dyrektorowi szkoły najpóźniej w pierwszym tygodniu nauki. Dyrektor  akceptuje propozycje nauczyciela jeżeli są one zgodne z potrzebami szkoły.

12. W paragrafie 28 dodaje się ust. 3 f w brzmieniu

Opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole zgodnie z § 4 ust. 2 i 3, § 5 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89 poz. 730).

13. W paragrafie 29  pkt 2 otrzymuje brzmienie

Nauczyciele podlegają ocenie na zasadach określonych w Rozporządzeniu MEN w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz regulamin kryteriów  oceny pracy nauczyciela w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach

Dla potrzeb szkolnictwa dla dorosłych kryteriami uzupełniającymi do oceny pracy są :

14.W paragrafie 38 ust.2 dodaje się pkt r/

Od roku szkolnego 2009/2010 uczniowie klas I , a od roku szkolnego 2010/2011 również uczniowie klas II Liceum Ogólnokształcącego maja obowiązek noszenia stroju szkolnego- munduru szkolnego zgodnie z regulaminem określającym jego wzór i zasady noszenia - stanowiącym załącznik do statutu.

15.W paragrafie 43 ust. 2 wyraz wieczorowej zastępuje się słowem stacjonarnej

W ust. 3 b wyrazy wypowiedzi słuchaczy zastępuje się słowami aktywnością słuchaczy na zajęciach

16. Wprowadza się paragraf 43a w brzmieniu:

Tryb przeprowadzania egzaminów semestralnych w szkole zaocznej

1.                             Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza w szkołach dla dorosłych prowadzonych w formie zaocznej są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania.

2.                             Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje oraz uzyskał z prac kontrolnych oceny uznane za pozytywne zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela, drugą pracę kontrolną.

3.                             Do egzaminu semestralnego może być również dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z przyczyn usprawiedliwionych na obowiązkowe konsultacje, jeżeli z wymaganych prac kontrolnych uzyskał oceny uznane za pozytywne zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

4.                             Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminów semestralnych w wyznaczonym terminie, zdaje te egzaminy w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

5.                             Termin dodatkowy, o którym mowa w ust. 4, powinien być wyznaczony po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 15 września.

6.                             Egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej oraz ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się ustnie.

7.                             Słuchacz szkół dla dorosłych prowadzonych  w formie zaocznej jest zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę klasyfikacyjną co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach, a z prac kontrolnych uzyskał  ocenę co najmniej dobrą. 

8.                             Zwolnienie, o którym mowa w ust. 7, jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego i uzyskaniem co najmniej bardzo dobrej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych.

17 . W paragrafie 48 dodaje się pkt 14 i kolejne.. w brzmieniu

14.  Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej z jednych zajęć edukacyjnych.

15.  Egzaminy poprawkowe mogą być przeprowadzane po każdym semestrze.

16.  Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.

17.  Egzamin poprawkowy przeprowadza się po zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego w terminie do dnia 15 września.

18.  Egzamin poprawkowy z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej oraz ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzamin zdaje się ustnie.

18. W paragrafie 49 dodaje się pkt 10 i kolejne w brzmieniu

10.  Słuchacz szkoły zaocznej może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli w czasie sesji egzaminacyjnej zaistniały uzasadnione powody do przesunięcia sesji (choroba, wyjazd służbowy, nadzwyczajne sytuacje rodzinne).

11.  Słuchacz nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności podczas sesji egzaminacyjnej może zdawać egzamin klasyfikacyjny po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.

12.  Egzamin klasyfikacyjny z różnic programowych zdaje słuchacz, który został przyjęty na semestr programowo wyższy lub zmieniający typ szkoły.

13.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z danego przedmiotu.

14.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się:
- z języka polskiego, matematyki, języka obcego w formie pisemnej i ustnej,
- informatyki w formie ćwiczeń praktycznych,
- z pozostałych przedmiotów w formie ustnej.

15.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: nazwisko i imię egzaminatora i słuchacza, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu i ocenę. Do protokołu załącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o odpowiedzi ustnej.

16.  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

17.  Do egzaminu klasyfikacyjnego pytania ustala egzaminator.

18.  Termin egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor szkoły ustala ze słuchaczem.

19.  Ocena uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna i nie może być zmieniona w trybie egzaminu poprawkowego.

20.  Słuchacz niezwłocznie po otrzymaniu informacji o obowiązujących go egzaminach ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela uczącego danych zajęć edukacyjnych w semestrze w celu uzyskania informacji o zakresie wymagań do egzaminu (dotyczy pkt.16).

19 . Obecny paragraf 66 staje się paragrafem 68 , a dodaje się paragraf 66 w brzmieniu:

W szkole obowiązują zasady ceremoniału szkolnego przyjęte przez Radę Pedagogiczną.

Po nim następuje paragraf 67 w brzmieniu:

W szkole obowiązują zasady postępowania określone w Szkolnych procedurach postępowania nauczycieli i metodach współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją.

§ 2

1.                              Uchwalę przyjęto w jednogłośnie

2.                              Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi ZSP CKU w Przygodzicach.

 

Uchwała nr 01/11/2010

 

Rady Pedagogicznej ZSP CKU w Przygodzicach

z dnia 18-11-2010r.

w sprawie  zmian w  Statucie Szkoły

 

Działając na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy o systemie oświaty
z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2571 ze zm.)

oraz Rozporządzenia MEN w sprawie ramowych statutów publicznych szkół uchwala się co następuje:

 

§ 1

W Statucie wprowadza się zmiany następującej treści:

 

-                               W § 4 punkt 6  słowa Gospodarstwo Pomocnicze zastępują się – Gospodarstwo Szkolne pełniące funkcje warsztatów szkolnych.

-                                W §8 dodaje się punkt 3 Gospodarstwo szkolne pełniąc funkcje warsztatów szkolnych  prowadzi działalność usługową  i rolniczą, gospodarując na oddanych trwały zarząd gruntach rolnych.

-                               § 11 punkt 2.2 – dopisuje się: „teren przed szkołą.”   

                            dodaje się pkt. 2.5 o treści :

 

Teren szkolny, budynek dydaktyczny i budynek internatu objęty jest  nadzorem kamer CCTV, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

 

Monitoring wizyjny obejmuje:

Teren parkingu uczniowskiego przy gimnazjum /1 kamera/

Teren przed budynkiem szkoły / 2 kamery: 1  teren przed szkołą, 1 od strony boiska/

Budynek szkolny: wejście główne i wejście boczne, korytarz górny, dolny, wejście do stołówki i szatni, wejście przy sali gimnastycznej 8 kamer.

 

Internat szkolny: 2 kamery zewnętrzne  i 3 kamery wewnętrzne.

Monitoring ma na celu zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, poprawić bezpieczeństwo uczniów mi pracowników oraz bezpieczeństwo mieszkańców internatu.

Zasady  wykorzystywania zapisów monitoringu zostały określone zostaną w  załączniku do programu wychowawczego.

-                                W § 13 punkt 24 dodaje się dyrektor centrum skreśla z listy słuchaczy i nie dopuszcza i  do egzaminów semestralnych, słuchaczy w szkoły dla dorosłych, którzy opuścili ponad 50% obowiązkowych zajęć  trybie stacjonarnym lub ponad 50% obowiązkowych  konsultacji w trybie zaocznym.

-                                W § 13 punkt 27 otrzymuje brzmienie dyrektor centrum przedstawia radzie pedagogicznej do 31 sierpnia  sprawozdanie i wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności centrum,

-                                W §13 dodaje się punkt 31 o treści.. dyrektor szkoły ustala  biorąc pod uwagę warunki lokalowe i środowiskowe oraz organizacje,  zgodnie z rozporządzeniem o organizacji roku szkolnego, dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

-                               W §14 punkt 7 dodaje się ust f o treści Rada Pedagogiczna opiniuje biorąc pod uwagę warunki lokalowe i środowiskowe oraz organizacje pracy szkoły ustalone przez dyrektora, zgodnie z rozporządzeniem o organizacji roku szkolnego, dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

-                               W §14 pkt8 c dodaje się podejmowanie uchwały o promowaniu ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu, pod warunkiem, że ten przedmiot zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowany jest w klasie programowo wyższej.

-                               W §15 dodaje się punkt 13 o treści rada rodziców opiniuje biorąc pod uwagę warunki lokalowe i środowiskowe oraz organizacje pracy szkoły ustalone przez dyrektora, zgodnie z rozporządzeniem o organizacji roku szkolnego, dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

-                               W § 16 dodaje się punkt 17 o treści samorząd uczniowski opiniuje biorąc pod uwagę warunki lokalowe i środowiskowe oraz organizacje pracy szkoły ustalone przez dyrektora, zgodnie z rozporządzeniem o organizacji roku szkolnego, dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

-                               W § 20 punkt 1 egzamin dojrzałości zastępuje się egzaminem maturalnym

-                               W §21 ust. 2 dodaje się: Dyrektor centrum po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i środowiskowe oraz organizacje pracy szkoły ustala , zgodnie z rozporządzeniem o organizacji roku szkolnego, dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wymiar dni wolnych nie może przekraczać w roku szkolnym 10 dni w liceum, liceum uzupełniającym, technikum oraz 6 dni w zasadniczej szkole zawodowej. Ustalone przez dyrektora dni wolne podawane są do wiadomości uczniów i rodziców do 30 września każdego roku szkolnego. Na wniosek niepełnoletnich uczniów i ich rodziców szkoła jest zobligowania do organizacji w tych dniach zajęć opiekuńczych.

-                               W §22 w ust. 1 dodaje się. Liczba uczniów przyjętych do klasy I w liceum ogólnokształcącym nie może być mniejsza niż 25, a klasach zasadniczych zawodowych i technikum nie może być mniejsza niż 12 osób kształcących się jednym zawodzie w /przypadku klas wielozawodowych/ i 24 w przypadku klas jednozawodowych. Liczba słuchaczy szkól dla dorosłych nie może przekraczać 40 osób w oddziale.  

-                               § 27 punkt 5f – skreśla się „zgodnie z § 43 punkt 7”

-                               § 29 – początek powinien brzmieć: „W Centrum prowadzony jest nadzór pedagogiczny na zasadach określonych Rozporządzeniem MEN z dnia 07 października 2009r. (Dz. U. nr 168, poz. 1324).”

-                               § 30 punkt 2 powinno być „ W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. a i b wychowawca:”

-                               W §37 ust 5 otrzymuje brzmienie: Kryteria przyjmowania uczniów do poszczególnych typów szkół opracowuje dyrektor szkoły ze szkolną komisją rekrutacyjną do 31 stycznia każdego roku. W kryteriach zostają określone corocznie konkursy artystyczne i przedmiotowe, olimpiady sportowe punktowane w procesie rekrutacji dla danego oddziału

-                               § 38 punkt 20 powinno być: „zgodnie z §34”

-                               § 39 punkt 2b otrzymuje brzmienie: „Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania”

-                               Skreśla się § 39 punkt 9. Punkt 10 staje się punktem 9.

-                               §42 punkt 2 otrzymuje brzmienie: „Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcowe są zgodne ze skalą ocen zamieszczoną w Rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. (Dz. U. nr 83, poz. 562).

Brzmią one następująco:

niedostateczny                   ndst        1

dopuszczający                   dop         2

dostateczny                        dst          3

dobry                                   db           4

bardzo dobry                     bdb         5

celujący                                               cel          6

-                               Dopuszcza się stosowanie „+” lub „-”   do każdej oceny z wyłączeniem oceń końcoworocznych.

-                               § 42 punkt 8 otrzymuje brzmienie: „Klasyfikowanie śródroczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia raz na semestr, w terminie do 31 stycznia każdego roku i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych wg skali określonej w § 42, punkt 2 oraz oceny z zachowania określonej w § 39 punkt 3.

Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który osiągnął średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

-                               § 42 punkt 14c otrzymuje brzmienie: „Poszczególnym ocenom we wszystkich typach szkół i oddziałów odpowiadają poniższe przedziały określające stopień wiadomości i umiejętności ucznia:

0% - 29%              niedostateczny

30% - 49%           dopuszczający

50% - 74%           dostateczny

75% - 89%           dobry

90% - 97%           bardzo dobry

98% - 100%         celujący

Podczas ustalania ocen śródrocznych i rocznych nie należy brać średniej z ocen uzyskiwanych przez ucznia w trakcie roku szkolnego, a brać pod uwagę stopień opanowania danych treści lub umiejętności posługiwania się językiem przedmiotu. Ocena powinna uwzględniać indywidualne możliwości ucznia, jego zdolność oraz zaangażowanie.

-                               W § 42 dodaje się punkt 15, który brzmi: „Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu całego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu, pod warunkiem, że ten przedmiot zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowany jest w klasie programowo wyższej.”

-                               § 43 otrzymuje brzmienie:

 

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

1.                 Podstawą klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania.

2.                 Nauczyciel na pierwszych zajęciach w każdym semestrze informuje słuchaczy o wymaganiach edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu:

a)                                                                                                                                                                             określa zakres wiedzy do opanowania przez słuchaczy w danym semestrze;

b)                                                                                                                                                                             podaje źródła wiedzy (podręczniki, lektury, słowniki itp.);

c)                                                     informuje słuchaczy o obowiązujących formach sprawdzania wiedzy i umiejętności;

d)                                                     zapoznaje z kryteriami oceniania z przedmiotu

e)                                                     w szkole zaocznej podaje tematy prac kontrolnych i terminy ich składania na podstawie planu pracy dydaktycznej szkoły.

3.                 Prace kontrolne słuchacze składają w sekretariacie szkoły. Sekretariat prowadzi książkę prac kontrolnych.

4.                 W szkole dla dorosłych prowadzonej w formie stacjonarnej obowiązują następujące formy sprawdzania wiedzy:

a)                                                     wypowiedzi ustne, egzaminy semestralne;

b)                                                     pisemne (testy, sprawdziany, prace klasowe, referaty itp.), prace egzaminacyjne;

c)                                                     zadania domowe;

d)                                                     różne formy aktywności na lekcjach.

5.                 W szkole prowadzonej w formie zaocznej obowiązują następujące formy sprawdzania wiedzy:

a)                                         ustne: wypowiedzi słuchaczy, egzaminy semestralne;

b)                                         pisemne: prace kontrolne, prace egzaminacyjne;

c)                                         różne formy aktywności na zajęciach.

6.                                                                              

a)                                         Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie stacjonarnej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia oraz uzyskał z tych zajęć ocenę co najmniej dopuszczający.

b)                                         Informację o ocenach wystawionych na koniec semestru słuchacz otrzymuje od nauczyciela przedmiotu co najmniej dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

c)                                         W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę niedostateczną z przedmiotu jest obowiązany wykonać pracę kontrolną z tego przedmiotu w terminie przed rozpoczęciem ostatniego tygodnia przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej.

d)                                         Temat pracy kontrolnej podaje nauczyciel przedmiotu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny co najmniej dopuszczającej.

 

 

7.                  

a)                 Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te konsultacje oraz wykonał wszystkie prace kontrolne i uzyskał z każdej z nich ocenę co najmniej dopuszczający.

b)                                         Z każdego przedmiotu słuchacz pisze jedną pracę kontrolną w semestrze.

c)                                         W przypadku, gdy słuchacz otrzymał z pracy kontrolnej ocenę niedostateczny, obowiązany jest zgłosić się do nauczyciela przedmiotu i wykonać drugą pracę kontrolną w terminie do ostatniego dnia zajęć – konsultacji w danym semestrze.

                               Warunkiem dopuszczenia słuchacza do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z kolejnej pracy kontrolnej oceny co najmniej dopuszczający.

d)                                         Terminy prac kontrolnych z poszczególnych przedmiotów podane są do wiadomości nauczycieli w terminie do rozpoczęcia pierwszego zjazdu w każdym semestrze, a słuchaczom na pierwszych zajęciach edukacyjnych z danego przedmiotu.

e)                                         Nauczyciele poszczególnych przedmiotów odbierają prace kontrolne w sekretariacie szkoły za pokwitowaniem, w ciągu tygodnia po terminie złożenia prac kontrolnych, w ciągu następnego tygodnia poprawiają i wpisują w sekretariacie do książki prac kontrolnych ocenę. Ocenę z pracy kontrolnej nauczyciele wpisują również do dziennika.

f)                                          Nauczyciel danego przedmiotu informuje uczniów o ocenie z pracy kontrolnej.

                               Uczeń informację o ocenie z pracy kontrolnej może uzyskać również w sekretariacie szkoły.

g)                                         Poprawione prace kontrolne nauczyciele rozdają słuchaczom i omawiają z nimi popełnione błędy.

h)                                         Nauczyciel jest rozliczany z poprawionych prac kontrolnych wtedy, gdy oceny z nich są wpisane do dziennika.

    - dodaje się § 43a o treści:

   Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza z obowiązku odbywania zajęć praktycznych w całości po przedłożeniu zaświadczenia potwierdzającego przepracowanie w gospodarstwie rolnym okresu min 3 lat przed rozpoczęciem nauki w szkole lub przedstawieniu świadectwa potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego zawodzie rolnik lub pokrewnym.

 

-                               § 44 otrzymuje brzmienie:

Tryb przeprowadzania egzaminów semestralnych w szkołach dla dorosłych

1.                             Szkoły dla dorosłych prowadzone w formie stacjonarnej:

a)                                                     Egzaminy semestralne odbywają się w ostatnim tygodniu przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.

b)                                                     Harmonogram egzaminów pisemnych podaję się do wiadomości nauczycieli i słuchaczy na miesiąc przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.

c)                                                     Słuchacz szkoły stacjonarnej dla dorosłych w ciągu jednego dnia może zdawać jeden egzamin pisemny.

d)                                                     Terminy egzaminów ustnych ustalają słuchacze z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

e)                                                     Egzaminy semestralne należy zakończyć dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej

f)                                                      Dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej uczniowie składają indeksy w sekretariacie szkoły.

2.                             Szkoły dla dorosłych prowadzone w formie zaocznej:

a)                                                     Egzaminy semestralne odbywają się po zakończeniu zajęć – konsultacji w danym semestrze.

b)                                                     Harmonogram egzaminów pisemnych podaje się do wiadomości nauczycieli i słuchaczy na miesiąc przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.

c)                                                     Słuchacz szkoły zaocznej w ciągu jednego dnia może zdawać jeden egzamin pisemny.

d)                                                     Terminy egzaminów ustnych ustalają słuchacze z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

e)                                                     Egzaminy semestralne należy zakończyć najpóźniej dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

f)                                                      Po zakończonych egzaminach słuchacze oddają indeksy w sekretariacie szkoły. Ostateczny termin oddania indeksów, to dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

3.                 Nauczyciele uczący w szkołach dla dorosłych do 15 grudnia każdego roku w semestrze jesiennym i do 15 maja każdego roku w semestrze wiosennym składają w sekretariacie szkoły zestawy pytań na ustne i pisemne egzaminy semestralne.

4.                 Przed egzaminem każdy nauczyciel zgłasza się do sekretariatu szkoły i tam odbiera: opieczętowany papier na egzamin pisemny, protokół egzaminu semestralnego i zestawy pytań dla danego semestru.

5.                 Nauczyciel szkoły dla dorosłych jest rozliczany z egzaminów semestralnych wtedy, gdy zdał do sekretariatu prace egzaminacyjne uczniów, wypełnione protokoły egzaminu semestralnego, wpisał oceny semestralne do indeksu ucznia i dziennika.

6.                 Słuchacz szkoły dla dorosłych może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, jeżeli z części pisemnej egzaminu z tego przedmiotu otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobry, oraz w ciągu semestru nie opuścił żadnych zajęć i był aktywny na zajęciach. Otrzymuje wtedy ocenę semestralną taką, jak z egzaminu pisemnego.

7.                 Słuchacz w szkole dla dorosłych, który z przyczyn usprawiedliwionych  nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak, niż do końca lutego w semestrze jesiennym i do 31 sierpnia w semestrze wiosennym.

8.                 W szkołach dla dorosłych egzaminy z języka polskiego, języka obcego i matematyki przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Ponadto w technikum w semestrach
I – IV egzamin w formie pisemnej i ustnej przeprowadza się z jednego przedmiotu zawodowego, a w semestrach V – VI z dwóch przedmiotów zawodowych. W szkole policealnej w każdym semestrze przeprowadza się egzamin pisemny i ustny z dwóch przedmiotów zawodowych.

9.                 Wyboru przedmiotów zawodowych na dany rok szkolny dokonuje Rada Pedagogiczna każdego roku we wrześniu.

10.              Oceny z części pisemnej i części ustnej egzaminów semestralnych ustala się wg skali o której mowa w § 42 punkt 14c

11.              Słuchacz szkoły dla dorosłych otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, gdy ze wszystkich zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania otrzymał oceny co najmniej dopuszczające.

12.              Słuchacz szkoły dla dorosłych, który z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych otrzymał oceny niedostateczne może zdawać egzamin poprawkowy.

13.              Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.

14.              Egzamin poprawkowy po zakończeniu semestru jesiennego przeprowadza się w terminie do końca lutego, a po zakończeniu semestru wiosennego do 31 sierpnia.

15.              Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi wyznaczono dodatkowy termin egzaminu semestralnego.

16.              Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy.

17.              Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny, uzasadniony wniosek słuchacza złożony na piśmie w terminie 7 dni od zakończenia zajęć dydaktycznych w danym semestrze.

18.              Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. W wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi w okresie kształcenia w danej szkole.

19.              Słuchaczowi, który w okresie 3 lat przed podjęciem nauki w szkole zdał egzamin eksternistyczny z programu nauczania przedmiotu występującego w planie nauczania, zalicza się ten przedmiot i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na zajęcia z tego przedmiotu. Zwolnienie może dotyczyć semestru, kilku semestrów lub całego cyklu kształcenia, odpowiednio do zakresu programu nauczania przedmiotu zdanego na egzaminie eksternistycznym

        W przypadku zwolnienia, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się: „zwolniony(a) z obowiązku uczęszczania na zajęcia” oraz podstawę zwolnienia.

        Zwolnienie jest równoważne z otrzymaniem przez słuchacza oceny semestralnej lub końcowej z danego przedmiotu zgodnie z oceną uzyskaną w wyniku egzaminu eksternistycznego.

20.              Prace z egzaminów semestralnych przechowuje się w szkole do czasu zakończenia nauki przez słuchacza.

21.              Słuchacz kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się semestralne oceny klasyfikacyjne uzyskane w semestrze programowo najwyższym oraz oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

 

-                               § 46 – dodaje się podpunkt:

e) protokoły egzaminów semestralnych.

 

W § 11 dodaje się punkt 2.5

 

 

 

 

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

2. Za podjęciem uchwały głosowało……., przy ….. głosów wstrzymujących się i …….. głosach przeciwnych.

§ 3

Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi ZSP CKU w przygodzicach

 

 

       

 ZAŁĄCZNIK nr 2 do Szkolnego Programu Wychowawczego

Zasady wykorzystania zapisów monitoringu

dla realizacji misji wychowawczej ZSP CKU w Przygodzicach

 

1) System monitoringu wizyjnego ma służyć profilaktyce bezpieczeństwa w Szkole.

 

2) System monitoringu wizyjnego ma na celu zwiększenie zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, a także pracownikom i wszystkim pozostałym osobom przebywającym na terenie szkoły.

 

3) System monitoringu wizyjnego ma służyć podejmowaniu działań interwencyjnych, jest środkiem wspomagającym w wykrywaniu zagrożeń wynikających z patologicznych zachowań uczniów i innych osób przebywających na terenie szkoły.

 

4) System monitoringu wizyjnego może służyć do wykorzystania wybranych materiałów dla prezentowania dobrej praktyki zachowania uczniów.

 

5) Zapis w systemie monitoringu może być wykorzystany do ponoszenia konsekwencji i udzielania kar przewidzianych w Statucie Szkoły.

 

6) System monitoringu umożliwia wykrycie takich zagrożeń jak: włamania, kradzieże, dewastacja mienia szkoły, zastraszanie, przejawy agresji fizycznej, wejście na teren szkoły osób niepowołanych z zewnątrz, zagrożenia związane z używkami, dopalaczami, narkotykami itp.

 

7) W sytuacji ,gdy zapis z monitoringu i zawarte w nim treści może być wykorzystywany jako  

    przedmiot postępowania karnego z tytułu:

 • narażenia życia i zdrowia uczniów i pracowników szkoły;

 • dotyczącego przywłaszczenia mienia szkoły, kradzieży (rzeczy osobistych

 • uczniów, pracowników szkoły);

 • dotyczącego niszczenia mienia szkoły, rzeczy osobistych uczniów, pracowników

 • szkoły;

 • w sprawie stosowania przemocy fizycznej uczniów, pracowników szkoły;

 •  dotyczącego posiadania niebezpiecznych przedmiotów (ostre narzędzia, noże,

 • scyzoryki), substancji i materiałów pirotechnicznych (petardy);

 • dotyczącego posiadania, dystrybucji substancji psychoaktywnych (dopalacze,

narkotyki, leki), alkoholu, tytoniu.

 Zapis w systemie monitoringu zostaje  zapisany na nośniku elektronicznym , zabezpieczony, a następnie zostanie wykorzystany do podjęcia odpowiednich działań przez Dyrekcję szkoły, wychowawców i nauczycieli, funkcjonariuszy Policji itp..

 

8) Materiał monitoringu wizyjnego może być wykorzystany po poddaniu go zabiegom technicznym tak, aby osoby w nich się pojawiające były anonimowe. Nie dotyczy to przypadku uzyskania zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub innych osób pojawiających się w w/w materiałach.

 

9) Zapis monitoringu przechowywany jest na dysku twardym rejestratora do 30 dni. Najstarsze zdarzenia są automatycznie kasowane po nagraniu kolejnych zdarzeń.

 

10) Treści z zapisu monitoringu przedstawione powinny być osobą będącym stronami

sporu, konfliktu, wobec których mamy podejrzenia złamania regulaminu szkoły w

obecności dyrektora szkoły lub jego zastępcy albo upoważnionego przez dyrektora pracownika lub nauczyciela..

11)Treści z zapisu monitoringu nie mogą być udostępniane osobą trzecim.

12) Zapis z monitoringu nie powinien być podstawowym i jedynym dowodem

rozstrzygania spraw wewnątrzszkolnych.

 

 

 

Przyjęty przez Radę Pedagogiczna jako załącznik do przyjętego Programu Wychowawczego na posiedzeniu w dniu 27-01-2011

 

 

 

 

 

 

Przyjęty uchwałą Rady rodziców w dniu 28-01-2011