Przygodzice: Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach
Numer ogłoszenia: 21030 - 2012; data zamieszczenia: 23.01.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego , ul. PTR 6, 63-421 Przygodzice, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7336131, faks 0-62 7336132.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych, ujęte w następujących częściach, zwanych dalej pakietami: - pakiet nr 1 - mięso - pakiet nr 2 - wędliny - pakiet nr 3 - ryby i konserwy rybne - pakiet nr 4 - pyzy - pakiet nr 5 - drób - pakiet nr 6 - mąka i przetwory mączne - pakiet nr 7 - mleko i przetwory mleczarskie - pakiet nr 8 - pieczywo - pakiet nr 9 - artykuły spożywcze - pakiet nr 10 - jaja - pakiet nr 11 - mrożonki warzywno - owocowe - pakiet nr 12 - warzywa i owoce Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz, na formularzu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.10.00.00-9, 15.22.00.00-6, 15.85.10.00-8, 15.50.00.00-3, 03.14.25.00-3, 15.30.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zspprzygodzice.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU, ul. PTR 6, 63-421 Przygodzice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU, ul. PTR 6, 63-421 Przygodzice, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET NR 1 - MIĘSO.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET NR 2 - WĘDLINY.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET NR 3 - RYBY I KONSERWY RYBNE.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET NR 4 - PYZY.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PAKIET NR 5 - DRÓB.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: PAKIET NR 6 - MĄKA I PRZETWORY MĄCZNE.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: PAKIET NR 7 - MLEKO I PRZETWORY MLECZARSKIE.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: PAKIET NR 8 - PIECZYWO.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: PAKIET NR 9 - ARTUKUŁY SPOŻYWCZE.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: PAKIET NR 10 - JAJA.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: PAKIET NR 11 - MROŻONKI WARZYWNO-OWOCOWE.


CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: PAKIET NR 12 - WARZYWA I OWOCE.

ZAŁĄCZNIKI

 


___________________________________________________________________________________________________________________________

Przygodzice: Dostawa artykułów spozywczych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach
Numer ogłoszenia: 244462 - 2011; data zamieszczenia: 16.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego , ul. PTR 6, 63-421 Przygodzice, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7336131, faks 0-62 7336132.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spozywczych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych, ujęte w następujących częściach, zwanych dalej pakietami: - pakiet nr 4 - pyzy - pakiet nr 5 - drób - pakiet nr 12 - warzywa i owoce Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz, na formularzu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.85.10.00-8, 15.10.00.00-9, 15.30.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zspprzygodzice.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU, ul. PTR 6, 63-421 Przygodzice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU, ul. PTR 6, 63-421 Przygodzice, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET NR 4.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET NR 5 - DRÓB.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET NR 12 WARZYWA I OWOCE.

Załączniki do SIWZ nr 1 - 4

Załącznik do SIWZ nr 2