Strona główna
Oferta edukacyjna
Informacje dla uczniów
Wydarzenia szkolne
Historia szkoły
Grono pedagogiczne
Projekty europejskie
Absolwenci
Sukcesy uczniów
Kierunki rozwoju szkoły
Gazetka szkolna
Dokumenty szkolne
Szkolenie praktyczne
SzOK
Foto
BIP
Kontakt

 

 

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH CKU W PRZYGODZICACH
- obowiązujący od 27.10.2011r. /tekst jednolity/

STATUT  SZKOŁY i uchwały RP wprowadzające zmiany z 2009 2010 roku

Ceremoniał szkolny

Program profilaktyki dzieci i młodzieży

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO2010-2011

Zasady wykorzystania zapisów monitoringu


 

 

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach

I. Podstawa prawna

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001  r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 31  grudnia 2002  r. w    sprawie    bezpieczeństwa    i higieny    w publicznych    i niepublicznych    szkołach i placówkach.

3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (z późniejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (z późniejszymi zmianami).

5. Rozporządzenie   Prezesa   Rady   Ministrów   z   dnia   26   marca   1999   r.   w   sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (z późniejszymi zmianami)

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa    osób    przebywających    w    górach,    pływających,    kąpiących    się i uprawiających sporty wodne

7. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (z późniejszymi zmianami)

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i  młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (z późniejszymi zmianami)

 

 

 

 

 

 

\II. Zasady ogólne

§1

Zorganizowane   formy   zajęć  terenowych   i   wyjazdów   grupowych   młodzieży   stanowią integralna część procesu dydaktyczno-wychowawczego i są zaplanowane oraz realizowane zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły.

§2

Działalność krajoznawczo-turystyczna powinna służyć wzbogacaniu procesu dydaktyczno-wychowawczego, poprawie stanu zdrowia oraz kształtowaniu kultury wypoczynku młodzieży.

§3.

Organizatorami działalności krajoznawczo - turystycznej dla uczniów jest szkoła. Może ona w   tym   zakresie   współdziałać   ze   stowarzyszeniami   i   innymi   podmiotami,    których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.

§4

Wycieczki i imprezy krajoznawczo – turystyczne powinny być dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczniów, wieku, stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

III. Postanowienia szczegółowe

§5.

1. Zorganizowanymi formami wyjazdów zespołów klasowych są:

1) wycieczki integracyjne

2) wycieczki krajoznawczo – turystyczne

3) wycieczki przedmiotowe

4) imprezy wyjazdowe /wymiany międzynarodowe uczniów/

5) imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne

 

2. Wycieczki integracyjne - są przeznaczone wyłącznie dla uczniów klas nowopowstałych. Wycieczki integracyjne powinny mieć charakter krajoznawczo-turystyczny.

3. Wycieczki   krajoznawczo - turystyczne   odbywają  się   w   terenie   powszechnie uczęszczanym,    nie    wymagającym    od    uczestników    specjalnego    przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego.

4. Wycieczki przedmiotowe - organizowane dla uzupełnienia obowiązkowego programu nauczania

5. Imprezy wyjazdowe - to wyjazdy w teren związane z realizacją programu nauczania /zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne/ połączone z nauką w zakresie co najmniej dwóch przedmiotów lub wymiany uczniów w ramach programów międzynarodowych zatwierdzanych .

6. Imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne - udział w nich wymaga od uczestników   przygotowania   kondycyjnego   i   umiejętności   specjalistycznych   w   tym posługiwania się specjalistycznym sprzętem.

§6.

Zajęcia   dydaktyczne   podczas   imprez   wyjazdowych   powinny   być   przeprowadzone w wymiarze 6 godzin dydaktycznych dziennie.

§7.

Wyjazdy zespołów klasowych na wycieczki krajoznawczo - turystyczne i wycieczki integracyjne mogą być zrealizowane, jeżeli udział w nich bierze co najmniej 70% uczniów danej klasy.

§8.

Uczniowie nie biorący udziału w wycieczce uczestniczą w zajęciach zorganizowanych przez szkołę.

§9.

Udział    osób    niepełnoletnich    w    wycieczkach    /imprezach/    -    oprócz    wycieczek przedmiotowych/ wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych.

 

 

§10.

Uczestnicy wycieczki /imprezy/ muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wyjazdów zagranicznych dodatkowo od kosztów leczenia.

§11.

Wszystkie   koszty   związane   z   wyjazdem,   w   tym   koszty   przejazdu,   zakwaterowania i wyżywienia opiekunów i instruktorów mogą być pokrywane z:

1) opłat młodzieży biorącej udział w wycieczce lub imprezie

2) ze środków przekazanych przez Radę Rodziców

3) ze środków przekazanych przez osoby fizyczne lub prawne

4) ze środków wypracowanych przez uczniów

 

IV. Organizacja i dokumentacja wycieczki 

§12.

Program   wycieczki   lub   imprezy   zawiera   kartę   wycieczki   stanowiącej   załącznik   do niniejszego regulaminu. Karta wycieczki zawiera informacje o:

1) celach i założeniach wycieczki /imprezy/

2) trasie wycieczki

3) terminie wycieczki

4) liczbie uczestników

5) danych personalnych kierownika wycieczki

6) liczbie opiekunów

7) środku lokomocji

 

§13.

Najpóźniej 3 dni przed datą wyjazdu Dyrektor Zespołu zatwierdza dokumentację wycieczki 'imprezy/.

§14.

Wymagana dokumentacja powinna zawierać:

1) prawidłowa wypełnioną kartę wycieczki,

2) potwierdzenie faktu rezerwacji noclegów,

3) pisemną zgodę rodziców (opiekunów) wszystkich uczniów biorących udział

w wyjeździe uwzględniającą termin i miejsce wycieczki,

4) polisy ubezpieczeniowe /jeżeli uczniowie nie mają wykupionego grupowego

ubezpieczenia w szkole/.

5) listy   uczestników   i   opiekunów  w   tylu   egzemplarzach,   ile  jest   miejsc

noclegowych,

6) tematy zajęć dydaktycznych oraz plan ich realizacji ("zielone szkoły", obozy

naukowe i sportowe).

§15.

Karta wycieczki i kopia listy uczestników pozostaje w szkole.

§16.

Lista uczestników wycieczki powinna zawierać:

1) imię i nazwisko,

2) datę i miejsce urodzenia,

3) numer legitymacji lub dowodu osobistego,

4) adres uczestnika i nr tel. rodziców lub opiekunów

5) w przypadku wyjazdu zagranicznego numer paszportu.

 

§17.

Kierownika wycieczki/imprezy/ wyznacza dyrektor szkoły

§18.

Kierownikiem może być:

1) pracownik pedagogiczny szkoły

2) inna pełnoletnia osoba, która:

a. ukończyła kurs kierowników wycieczek

b. jest instruktorem harcerskim

c. posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przewodnika lub instruktora

turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek

§19.

Opiekunem wycieczki /imprezy/ może być pracownik pedagogiczny szkoły lub, za zgodą dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba

§20.

Do obowiązków kierownika wycieczki /imprezy/ należy:

1) opracowanie programu i harmonogramu wycieczki /imprezy/.

2) zapoznanie    uczestników   z   niniejszym    regulaminem    oraz    programem i harmonogramem wycieczki /imprezy/

3) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu wycieczki /imprezy/ oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie

4) określenie zadań opiekunów

5) nadzorowanie sprawności technicznej  sprzętu  i zaopatrzenia  uczestników

w apteczkę pierwszej pomocy

6) organizacja transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników

7) dysponowanie    środkami    finansowymi    przeznaczonymi    na    organizację wycieczki /imprezy/.

8) dokonywanie podziału zadań wśród uczestników

9) dokonywanie rozliczenia finansowego wycieczki /imprezy/

§21.

Do obowiązków opiekuna należy :

1) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami

2) współdziałanie  z  kierownikiem  w  zakresie  realizacji   programu  wycieczki /imprezy/.

3) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów

4) nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom

5) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika

6) sprawdzanie stanu liczbowego uczestników przed wyruszeniem z każdego

miejsca pobytu, w trakcie trwania wycieczki /imprezy/ i po przybyciu do punktu

docelowego.

V. Zasady opieki i bezpieczeństwa

§22.

Na wycieczce /imprezie/ w obrębie Ostrowa Wielkopolskiego, bez korzystania z publicznych środków lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą 30 uczniów.

§23.

Na imprezach turystyki kwalifikowanej oraz na wycieczkach górskich /odbywających się na wysokości pow. 600m n.p.m./ opiekę sprawować powinna jedna osoba nad grupą 10 uczniów, jeśli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.

 

 

§24.

W pozostałych wyjazdach opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą 15 do 17 uczniów.

§25.

1. Wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich /powyżej 1 000 m n.p.m./ oraz na obszarach   parków   narodowych   i   rezerwatów   przyrody,   mogą   prowadzić   tylko przewodnicy turystyczni.

2. Treningi w terenach górskich,  poza trasami narciarskimi  i turystycznymi,  powinny odbywać się z udziałem górskiego przewodnika turystycznego.

§26.

W trakcie przejazdów kolejowych grupa wycieczkowa powinna zająć miejsca w jednym wagonie kolejowym. Niedopuszczalne jest wcześniejsze wskakiwanie uczestników wycieczki do jadącego pociągu w celu zajęcia miejsc siedzących.

§27.

Wcześniejszy powrót ucznia z wycieczki jest możliwy tylko w towarzystwie opiekuna lub rodziców ucznia.

§28.

Kierownik wycieczki może zezwolić na późniejsze dołączenie uczestnika do wycieczki jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców.

§29.

Każda grupa wycieczkowa  powinna  być zaopatrzona w apteczkę  pierwszej  pomocy (zawierającą środki  opatrunkowe  i   przeciwbólowe)  oraz  mapę  turystyczną,   a   każdy uczestnik wycieczki powinien posiadać odpowiednie obuwie i odzież. Za  właściwe wyposażenie  uczestników wycieczki  odpowiedzialność  ponosi  kierownik wycieczki.

§30.

W przypadku niedyspozycji ucznia może on pozostać na czas wycieczki w miejscu zakwaterowania, ale tylko w towarzystwie jednego z opiekunów.

 

§31.

Niedopuszczalne jest pozwalanie uczniom na wspinanie się na wysokie skały, drzewa, stawanie na skraju urwisk i wybieranie tras wymagających przygotowania kondycyjnego lub specjalistycznego.

§32.

Każde wyjście w góry powinno być zgłoszone gospodarzowi miejsca zakwaterowania, a w razie potrzeby (nieznajomość terenu) również z nim skonsultowane.

§33.

W trakcie imprez turystyki kwalifikowanej obowiązują dodatkowe przepisy (§42-49 regulaminu)

§34.

W każdej zaistniałej sytuacji kierownik (opiekun) wycieczki musi powodować się wyłącznie zapewnieniem młodzieży bezpieczeństwa.

§35.

W zakresie zapewnienia opieki i bezpieczeństwa, nie uregulowanych niniejszym dokumentem, obowiązują przepisy wymienione w podstawie prawnej

 

VI. Zasady zachowania się na wycieczkach /imprezach/

§36.

Każdy uczestnik wycieczki szkolnej reprezentuje swoim zachowaniem Zespół.

§37.

W momencie przybycia do obiektu noclegowego wszyscy uczestnicy wycieczki muszą podporządkować się obowiązującym tam przepisom.

 

 

 

§38.

Polecenia gospodarza powinny być bezwzględnie wykonane, a uwagi respektowane.

§39.

Wszelkie reklamacje i niezadowolenia powinny być najpierw zgłoszone kierownikowi wycieczki /imprezy/ i tylko on, jeśli okażą się one zasadne, może interweniować u gospodarza obiektu.

§40.

Na wycieczkach /imprezach/ obowiązuje regulamin ucznia, w szczególności "niedopuszczalne jest spożywanie przez uczestników jakichkolwiek napojów alkoholowych, narkotyzowanie się i palenie tytoniu.

§41.

W przypadku niesubordynacji uczestników wycieczki kierownik może ją przerwać bez względu na poniesione przez młodzież koszty.

VII. Zasady opieki na imprezach turystyki kwalifikowanej

§42.

Organizator obozu sportowego ma obowiązek zapewnić jego uczestnikom opiekę co najmniej jednego instruktora.

§43.

Instruktorem może być nauczyciel wychowania fizycznego lub osoba posiadająca uprawnienia do szkolenia młodzieży w danej dyscyplinie sportu.

§44.

Nauczyciele nie spełniający warunków wymienionych w punkcie 43 mogą sprawować opiekę nad młodzieżą podczas zajęć sportowych tylko w przypadku posiadania umiejętności pozwalających im na czynny w nich udział. Nauczyciel taki prowadzi zajęcia według wskazówek instruktora i ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonej mu grupy uczniów.

 

 

§45.

Opiekun grupy ma obowiązek natychmiastowego przerwania zajęć w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagrożeń dla zdrowia uczniów.

§46.

W przypadku stwierdzenia urazu wymagającego leczenia szpitalnego kierownik obozu jest zobowiązany zawiesić zajęcia do czasu pełnego wyjaśnienia przyczyn, a w razie stwierdzenia możliwości powtórzenia się wypadku (np. trudne warunki terenowe lub niezdyscyplinowanie i brawura młodzieży) przerwać obóz.

§47.

Kierownik obozu ma obowiązek sprawdzić stan techniczny sprzętu, którym posługuje się młodzież i nie zezwolić na jego użycie, jeśli będzie to zagrażało bezpieczeństwu użytkowników.

§48.

Każdą imprezę kwalifikowaną należy omówić na spotkaniu z rodzicami, podczas którego wychowawca ma obowiązek przedstawić wszystkie zagrożenia wynikające z uprawiania danej dyscypliny sportu.

§49.

Kierownik obozu ma obowiązek dokładnego sprawdzenia oferowanych warunków ubezpieczenia i zawarcia umowy uwzględniającej zwiększone ryzyko wynikające z uprawiania danej dyscypliny sportu.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 17-11-2006


PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

NA ROK  2010/2011

/Przedstawiony na posiedzeniu   Rady Pedagogicznej w dniu  2010r./

 

I. Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r.  (Dz. U. Nr 168 poz. 1324) w sprawie nadzoru pedagogicznego

II. Źródła planowania:

1.     Plan nadzoru pedagogicznego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,

2.     Wyniki nadzoru pedagogicznego z lat poprzednich:

·        wnioski z analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów, testu pierwszaka

·        wyniki egzaminów zewnętrznych  (maturalnego i zawodowego) oraz egzaminów  próbnych

·        ocena sytuacji wychowawczej,

·        wnioski pohospitacyjne,

·        wnioski powizytacyjne,

3.     Wnioski z posiedzeń zespołów przedmiotowych,

4.     Wnioski, postulaty rady rodziców,

5.     Dokumentacja szkolna,

6.     Wnioski z pracy szkoły,

7.     Program rozwoju szkoły.

III. Cele główne nadzoru:

1.     Wszechstronny rozwój ucznia, wspomaganie każdego wychowanka w rozwoju.

2.     Doskonalenie warunków i osiąganie efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

3.     Pozyskiwanie informacji niezbędnych do podnoszenia poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

4.     Pozyskanie informacji do oceny pracy nauczycieli i doskonalenia rozwoju zawodowego.

IV. Formy Nadzoru

1.     Ewaluacja

2.     Kontrola

3.     Wspomaganie

 

HARMONOGRAM EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ NA ROK SZKOLNY 2009/2010


Cele ewaluacji:        

1.     Doskonalenie efektów pracy szkoły

2.     Ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań innowacyjnych

3.     Promocja działań szkoły na rzecz własnego i lokalnego rozwoju.

4.     Doskonalenie sprawności zarządzania szkołą.

 

Obszar ewaluacji  

Przedmiot ewaluacji

Terminy 

 Odpowiedzialni

Działalność statutowa szkoły

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych.

Listopad 2010

Wicedyrektor T. Graczyk

Kierownik szkolenia praktycznego B. Lipiński

 Badanie wyników:

 test pierwszaka,

próbna matura,

próbny egzamin zawodowy wewnętrzny

X ; XI; III

T. Graczyk

B. Kazowska

B. Lipiński

R. Kołakowska

Bezpieczeństwo uczniów w szkole

 

XI-XII 2010

Pedagog M. Białas-Skutecka,

Doradca Zawodowy T. Guliński

J. Ligocka

T. Graczyk  

Procesy zachodzące

w szkole

Organizacja pracy internatu- jako środowiska wychowawczego

I+ 2011

dyrektor szkoły, pedagog

Realizacja podstawy programowej i oczekiwań uczniów

Czerwiec 2011

Wicedyrektor, Dyrektor szkoły,

Przewodniczący zespołu przedmiotowego

Ocena wdrożonych kierunków kształcenia

Maj 2011

Dyrektor szkoły

Funkcjonowanie szkoły
w środowisku lokalnym

Rodzice - partnerami szkoły

Maj 2011

Pedagog, wychowawcy klas, wicedyrektor

Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz edukacji

 II 2011

Dyrektor szkoły

Promocja działań i osiągnięć szkoły w środowisku

IV 2011

Dyrektor szkoły

Zarządzanie szkołą

Jakość prowadzonego nadzoru pedagogicznego służy rozwojowi szkoły

Maj 2010

Dyrektor szkoły

Stan bazy dydaktycznej szkoły

Luty 2010

Zespół oceniający - z udziałem rodziców i uczniów

Realizacja projektów edukacyjnych i ich wpływ na poprawę jakości pracy szkoły

Grudzień 2009

Czerwiec 2010

Dyrektor szkoły

 

TEMATYKA I TERMINY PRZEPROWADZANIA KONTROLI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Lp. 

Tematyka kontroli    

Terminy    

Uwagi

 1

Prowadzenie dokumentacji zajęć lekcyjnych i poza lekcyjnych.
Systematyczność dokumentowania przebiegu nauczania i oceniania.

X 2010
XII 2011
III i VI 2011

 

 2

Przestrzeganie  regulaminu internatu.

I  2011

 

 3

Pełnienie dyżurów przez nauczycieli w czasie przerw międzylekcyjnych, przed i po lekcjach, zgodnie z regulaminem i harmonogramem dyżurów.

Cały rok

 

 4

Kontrola w zakresie prawidłowości zapewniania bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży podczas zajęć wychowania fizycznego.

XII 2010
III 2011

 

 5

Zadania wynikające z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Cały rok

 

6

Zgodność realizowanych programów nauczania  dla zawodu z obowiązującą podstaw

 

 

 6

Realizacji podstawy programowej.

Cały rok

Przynajmniej 2 razy wciągu roku szkolnego

 7

Kontrola  realizacji zajęć i czynności określonych w art.42 ust. 2 pkt. 2 lit. a i ustawy Karta Nauczyciela oraz ich rejestrowania i rozliczania, zgodnie z art. 42  ust 7a, pkt. 2

Luty 2011
Czerwiec 2011 

2 razy wciągu roku

 

TEMATYKA SZKOLEŃ I NARAD DLA NAUCZYCIELI SZKOŁY/PLACÓWKI

 

Tematyka szkolenia/narady  

Forma szkolenia:

Odbiorca szkolenia:

Termin:

Osoba odpowiedzialna
za realizację:

Elektroniczne wypełnianie dokumentacji -  wykorzystanie i możliwości 

Warsztatowo

Rada pedagogiczna

Dyrektor, nauczyciele informatyki

Analiza wyników testu pierwszaka oraz próbnej matury z matematyki

Warsztatowo -podająca

Rada pedagogiczna

I

Dyrektor, wicedyrektor

Agresja, przemoc, cyberprzemoc i inne uzależnienia

Warsztatowo -podająca

Rada pedagogiczna,
rodzice

III

J. Ligocka, pedagog

Wykorzystanie nowych technologii w pracy nauczyciela w tym tablica interaktywnej

Warsztatowo

Rada pedagogiczna,
inni pracownicy

I do VI

T. Guliński

Zgodnie z zadaniami dyrektora szkoły,  wynikającymi ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego - bieżące przekazywanie informacji o aktualnych przepisach prawa i problemach oświaty

Rozmowy, dyskusje,
(tablice informacyjne, programy, segregatory tematyczne)

Rada pedagogiczna,
inni pracownicy 

Przez cały rok szkolny

dyrektor

              

OCENA PRACY I OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

 

OCENA PRACY NAUCZYCIELA

z inicjatywy dyrektora lub na wniosek

imię i nazwisko nauczyciela

termin dokonania oceny

uwagi
o realizacji

z inicjatywy dyrektora

1. M. Nowicki

2. A. Berkowski 


Marzec 2011
Maj 2011  

 

na wniosek nauczyciela 

 

 

 

na wniosek innych organów 

 

 

 

             

OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO ZA OKRES STAŻU

imię i nazwisko nauczyciela

okres stażu

termin dokonania  oceny

uwagi
o realizacji

Justyna Ligocka

01.09. 2008 –

31.05. 2011

Czerwiec 2011

 M

Andrzej Krzak

01.09. 2008 - 31.05.2011

Czerwiec 2011 

 D

Dariusz Sosiński

01.09. 2010 - 31.05.2011 

Czerwiec 2011

 K

Andrzej Sobczak

01.09. 2010 - 31.05.2011

Czerwiec 2011

 K

Mariusz Furmaniak

01.09. 2008 - 31.05.2011

Czerwiec 2011

M

Violetta Królak

01.09. 2010 - 31.05.2011

Czerwiec 2011 

K

PLAN OBSERWACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH ORAZ INNYCH ZADAŃ STATUTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2010/2011

 

Lp.

Rodzaj zajęć; tematyka

Imię i nazwisko nauczyciela/klasa

Osoba sprawująca nadzór

Terminy

Uwagi

 1

Język polski;
Realizacja podstawy programowej.

Nauczyciele języka polskiego uczący w klasach I, II i III LO i Technikum

wicedyrektor

 X-2010

 

2

Matematyka;
Realizacja podstawy programowej

Nauczyciele matematyki uczący w  klasach I II i III

Wicedyrektor, dyrektor

III 2011

 

3

Zajęcia dodatkowe w Liceum Ogólnokształcącym

Nauczyciele realizujący zajęcia edukacyjne z przysposobienia wojskowego , elementów samoobrony i zarządzania kryzysowego

Dyrektor, Wicedyrektor

XI-2010

 

 4

Zajęcia praktyczne
Realizacja podstawy programowej dla zawodu.

Nauczyciele zajęć praktycznych uczący w klasach I, II, III i IV

TR i ZSZ

Dyrektor, Kierownik Szkolenia Praktycznego

XII 2010

 

 

Teoretyczne przedmioty zawodowe
Realizacja podstawy programowej dla zawodu pod katem standardów egzaminacyjnych.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych uczący w klasach I, II, III i IV

TR i ZSZ

Dyrektor, Kierownik Szkolenia Praktycznego

XI-2010

 

 5

Historia;
Realizacja podstawy programowej

Nauczyciele historii uczący w  klasach

I, II i III

Dyrektor

X 2010

 

 6

Język obcy;
Umiejętności językowe uczniów

Nauczyciele uczący języków obcych  

Wicedyrektor

III 2011

 

 7

Zajęcia opiekuńcze w internacie

Wszyscy wychowawcy

Wicedyrektor

II 2011

 

 

Doradztwo zawodowe

Doradca zawodowy, SZOK, CKNoW

Dyrektor

III 2011

 

 5

Praca wychowawcy klasy -analiza zachowań uczniów

Wychowawcy klas

Dyrektor

I 2011

 

 6

Konkursy przedmiotowe

Zespół nauczycieli 

Dyrektor 

X 2009-III 2010

 

 7

Zebranie z rodzicami

 

Nauczyciele wychowawcy - Klasy I

Dyrektor 

IX 2009

 

 8

Zajęcia pozalekcyjne realizowane z art. 42 KN

Nauczyciele szkoły

Dyrektor i Wicedyrektor

X 2009 - VI 2010

 

 

   

DZIAŁANIA  PODEJMOWANE  W ROKU  SZKOLNYM 2011/ 2011  WYNIKAJĄCE  Z  WNIOSKÓW  ZE  SPRAWOWANIA NADZORU   DYREKTORA  SZKOŁY

Lp.

WNIOSKI

 DZIAŁANIA

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

TERMINY

 1

Tworzenie przyjaznej atmosfery w szkole
i sprawnej organizacji pracy

- Utrzymywanie porządku, ładu oraz dyscypliny organizacji zajęć i ich prowadzenia;

- Wypracowanie spójności oddziaływań wychowawczych wszystkich wychowawców i nauczycieli oraz innych pracowników, konsekwentnego przestrzegania ustalonych wymagań a także egzekwowania odpowiedzialności uczniów za ich zachowanie,

- Systematyczne organizowanie spotkań zespołów klasowych służących wymianie opinii, doświadczeń oraz wypracowaniu wspólnych rozwiązań w różnych sprawach;

- Wypracowanie sprawnej organizacji codziennych kontaktów  nauczyciela z uczniem i innymi pracownikami, powszechnego przestrzegania obowiązujących zasad.

- Jasne określenie w statucie zadań dotyczących nieobecnych wychowanków, usprawiedliwiania nieobecności w określonym terminie i formie

Dyrektor,
nauczyciele,
nauczyciele wychowawcy,
pedagog, Doradca Zawodowy

Przez cały rok szkolny

 2

Zwiększenie roli rodziców w realizację zadań szkoły

- Uwzględnienie opinii rodziców we współtworzeniu i modyfikowaniu koncepcji pracy szkoły.

- Angażowania rodziców  i absolwentów w  organizację  uroczystości, imprez w szkole

- Motywowanie uczniów  do nauki poprzez stypendia, - Podejmowanie działań na rzecz poprawy frekwencji wśród uczniów.

- Pedagogizacja rodziców

·        bhp w czasie praktyk

·        nieletni i jego status prawny

Dyrektor,
nauczyciele, nauczyciele wychowawcy, rodzice

Przez cały rok szkolny


 

REALIZACJA ZADAŃ PRIORYTETOWYCH MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ i KURATORA OŚWIATY

 

Priorytet  MEN

Sposób realizacji zadań priorytetowych 

Odpowiedzialni

Terminy

Uwagi
o realizacji

Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego

Kontrola zgodności arkusza organizacyjnego z planami nauczania
i tygodniowym rozkładem zajęć

Dyrektor

IX

 

Analiza tygodniowego planu zajęć zgodnie z przepisami prawa

Dyrektor,
Nauczyciele 

IX /XI

 

Hospitacja zajęć pod kątem realizacji podstawy programowej

Dyrektor,
Wicedyrektor

Cały rok

 

Udział szkoły w realizacji programów i projektów  w tym projektów unijnych

 

Nauczyciele

Przez cały rok

 

Stosowanie podczas zajęć różnorodnych metod , form i  środków dydaktycznych

Nauczyciele

Przez cały rok

 

Rozszerzenie  i dostosowanie oferty zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych do potrzeb i oczekiwań uczniów w korelacji ze środowiskiem

Nauczyciele

Przez cały rok

 

Realizacja zadań wychowawczych i profilaktycznych, w tym zapobieganie zagrożeniom i niepożądanym zachowaniom uczniów

Nauczyciele

Przez cały rok

 

Wykorzystywanie wyników egzaminów zewnętrznych oraz wewnętrznych analiz osiągnięć edukacyjnych uczniów w tym EWD

Nauczyciele

Przez cały rok

 

 


Szkolny program profilaktyki

 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach

 

Program został  opracowany w oparciu o wyniki przeprowadzonej w roku szkolnym 2003/2004 ewaluacji Programu Profilaktyki Uzależnień funkcjonującego w naszej placówce od 01-09-2002.

/wyniki ewaluacji i opracowanie badań ankietowych stanowią załącznik do programu/

  

 

Przygodzice 2004

 

 I.        I.       Założenia ogólne

Profilaktykę rozumie się jako proces wspierający rozwój uczniów- ich zdrowie psychiczne i fizyczne jak również  pomoc i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu doświadczeń życiowych. Profilaktyka to także zdobywanie wiedzy  o zagrożeniach, grupach podwyższonego ryzyka uzależnień oraz nabywanie umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Założeniami niniejszego programu będzie:

1.     1.     Kształtowanie i wzmacnianie postaw społecznych zgodnych z uniwersalnymi akceptowanymi społecznie wartościami, normami i zasadami.

2.     2.     Eliminowanie i uświadamianie czynników ryzyka stymulujących zachowania niebezpieczne osobniczo i społecznie.

3.      3.     Wzmacnianie mocnych stron rozwoju osobowego.

 

II.         Podstawy prawne, w oparciu o które będzie realizowany program profilaktyczny:

 

1.         Ustawa o systemie oświaty(zapis postulujący wprowadzenie programów profilaktycznych).

2.         Ustawa o przeciw działaniu narkomanii z dn. 24.04.1997r.ze zm.

3.        Rozporządzenie MENiS  w sprawie. ramowych statutów publicznych przedszkoli oraz szkół.

4.       Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego

5.       Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu z dn. 09.11.1995r.

6.      Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dn. 26.10 1982r.

7.       Akty prawne szkolne (program wychowawczy szkoły, statut, regulaminy.

 

III.      Diagnoza zagrożeń oraz wyodrębnianie grup podwyższonego ryzyka  w środowisku szkolnym.

Ocena zagrożeń i sytuacji ryzykownych oraz występujących problemów jest określana na podstawie:

-            badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów,

-            ankiet dla wychowawców klas i nauczycieli,

-            obserwacji zachowań uczniów,

-           analizy frekwencji,

-           wywiadów i rozmów z rodzicami,

-           analiz wyników nauczania.

 

ZADANIA I ZAŁOŻENIA DO PRACY SZKOŁY

W ZAKRESIE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

 

 

-         Określenie zasad wyodrębniania grup podwyższonego ryzyka –

     poznawanie przyczyn.

-         Opracowanie Szkolnego kodeksu profilaktyki uzależnień.

-         Określenie zadań wychowawczych dotyczących profilaktyki.

-         Określenie zadań i umiejętności wychowawców – tematyki szkoleń Rady Pedagogicznej.

-         Opracowanie propozycji tematów zajęć wychowawczych.

-         Określenie zasad komunikacji między nauczycielem – wychowawcą a rodzicami –wspólne działanie.

-         Opracowanie zakresu działań w ramach profilaktyki uzależnień.

-         Określenie trybu postępowania z uczniami łamiącymi szkolne zasady dotyczące zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, używania narkotyków.

 

 

1.    Zasady wyodrębniania grup podwyższonego ryzyka – 

     poznawanie  przyczyn

 

         Należy wyodrębnić tzw. zachowania sprzyjające zaliczeniu do grup podwyższonego ryzyka.

Duże znaczenie szkoła w swoim programie wychowawczym musi przypisać rozwijaniu poczucia własnej wartości wśród uczniów. Jest to szczególnie ważne, gdyż uczniowie o wysokim poczuciu wartości nie opierają się tylko na opinii otoczenia i nie muszą „udowadniać” przynależności do grupy, poprzez zachowanie sprzyjające uzależnieniu.

 

a)     zachowanie sprzyjające uzależnieniom:

·        palenie tytoniu,

·        spożywanie alkoholu,

·        nadużywanie leków psychotropowych, wąchanie chemikaliów,

·        agresja wobec otoczenia, samookaleczenia,

·        nagany, ucieczki z domu,

·        kontakty seksualne,

·        zachowania przestępcze,

·        naśladowanie zachowań, mody, szpanowanie,

·        wagary,

·        wandalizm,

·        kłopoty z nauką,

·        zaburzenia jedzenia,

b)    przyczyny uzależnień:

·        duży wpływ grupy rówieśniczej,

·        problem z przystosowaniem się w nowym otoczeniu, lęk przed odrzuceniem,

·        potrzeba akceptacji, bezpieczeństwa nie dość zaspokojona,

·        niepowodzenia w szkole,

·        brak celów  życiowych,

·        brak autorytetów,

·        poczucie bezsensu życia, pustka, nuda,

·        niska samoocena,

·        wpływ mediów,

·        problemy rodzinne, nieprawidłowa komunikacja,

·        problemy w rodzinach dysfunkcyjnych (współuzależnienie),

 

c)     Uczniów w szkole dzielimy na grupy:

 

Grupa niskiego ryzyka uzależnień

Grupa podwyższonego ryzyka uzależnień

Grupa wysokiego ryzyka uzależnień

Nie przejawiający zachowań sprzyjających uzależnieniom

U których zaobserwowano przynajmniej jedno zachowanie sprzyjające uzależnieniom

Zachowania patologiczne pogłębiają się, brak jest możliwości samodzielnego ich przełamania

 

2. Szkolny kodeks profilaktyki uzależnień

 

·        stwarzamy bezpieczną atmosferę, nie straszyć lecz wyjaśniać,

·        informować, że nie ma narkotyków miękkich lub twardych, wszystkie uzależniają,

·        każdy uczeń zagrożony lub uzależniony może liczyć na pomoc pod warunkiem, że chce ją przyjąć,

·        problem jednostki problemem szkoły,

·        działamy systemowo: uczeń – nauczyciel - rodzice

·        promujemy profilaktykę (hasło: Zdrowy rozwój i prawidłowe funkcjonowanie człowieka, to wartość społeczna)

 

3.Zadania wychowawcze dotyczące profilaktyki.

 

a)     zadania wychowawcze dla grup niskiego ryzyka:

·        promować zdrowy styl życia,

·        rozwijać umiejętność komunikacji społecznej,

·        wzmacniać poczucie własnej wartości,

·        kształtować umiejętności zachowań asertywnych,

·        integrować uczniów, rodziców, w celu wzajemnego budowania zaufania, więzi emocjonalnej,

·        ćwiczyć inteligencję emocjonalną,

·        budować autorytety,

·        wskazywać konsekwencje zażywania środków odurzających,

·        kształtować poszanowanie praw, norm, wartości,

·        pokazać różne drogi samorealizacji, w tym religijnej,

·        wzbudzać zainteresowanie nauką szkolną,

·        podkreślać, jak ważna jest pozytywna grupa rówieśnicza,

·        wskazywać różne sposoby spędzania wolnego czasu,

·        organizować zajęcia pozalekcyjne,

·        inicjować pozytywne działania, np. działalność społeczną, artystyczną, sportową,

 

b)    Zadania wychowawcze dla grup podwyższonego ryzyka:

·        przekazywać informacje, uświadamiać konsekwencje zachowań ryzykownych,

·        rozwijać istotne umiejętności życiowe (np. obrony przed presją otoczenia, nawiązywania kontaktów międzyludzkich),

·        pomagać w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów, udzielać wsparcia w sytuacjach kryzysowych,

 

c)     Zadania wychowawcze dla grup wysokiego ryzyka:

·        należy podjąć działania profilaktyczne z drugiego poziomu profilaktyki, tzn. zwrócić się o pomoc psychologiczno – pedagogiczną, terapeutyczną do specjalistów.

 

4. Zadania i umiejętności wychowawców – tematyka szkoleń Rady 

    Pedagogicznej.

 

a)     zadaniem nauczycieli jest realizowanie zadań wychowawczych wymienionych w punkcie trzecim.

b)    umiejętności wychowawcy:

·        rozpoznawanie, klasyfikowanie narkotyków,

·        świadomość czym jest uzależnienie, czym różni się uzależnienie psychiczne od fizycznego, rozpoznawanie faz uzależnień, czy uczeń zażył narkotyk,

·        znajomość ośrodków profilaktyki i terapii uzależnień,

·        znajomość przepisów dotyczących ustawy o narkomanii i przepisów prawnych w sprawach nieletnich zagrożonych demoralizacją i przestępczością,

·        właściwa komunikacja (umiejętność rozmowy, słuchania, otwartość),

·        konsekwencja w egzekwowaniu zakazu spożywania alkoholu, narkotyku, palenia papierosów na terenie szkoły,

 

c)     tematyka szkoleń Rady Pedagogicznej

·        rozpoznawanie narkotyków, diagnozowanie problemów wśród uczniów, możliwość pomocy,

5. Propozycje tematyki zajęć wychowawczych

 

·        Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii.

·        Jak radzić sobie ze stresem?

·        Jak odmawiać?

·        Na czym polega ryzyko uzależnienia?

·        Jak wzmacniać poczucie własnej wartości?

·        Skutki zażywania marihuany i amfetaminy.

·        Uzależnienie fizyczne a psychiczne.

·        Narkotyki a AIDS.

·        Ośrodki prowadzące pomoc osobom uzależnionym.

·        „Stop” przemocy.

·        Prawidłowe odżywianie nastolatka.

·        Agresja – zjawisko negatywne.

·        Konflikt pokoleń.

·        Uczucia – ich rola w życiu.

·        Ciało człowieka dziełem sztuki czy przedmiotem użycia?

·        Odpowiedzialne rodzicielstwo.

·        Niebezpieczeństwo sekt.

·        Koksy, sterydy anaboliczne – Nie!

 

6. Komunikacja między nauczycielem – wychowawcą a  

        rodzicami ,wspólne działanie.

 

Tylko wspólne działanie

może przynieść pozytywny skutek!

 

a)     często nieprawidłowe relacje nauczyciel – rodzic wynikają z :

·        odrzucania przez rodziców prawdy, że ich dziecko może mieć kontakt z narkotykami,

·        obawy rodziców, że kolejny raz wychowawca będzie jedynie skarżyć i pouczać,

·        braku czasu,

·        niespełnionych oczekiwań rodziców, którzy żądają od szkoły konkretnych rozwiązań,

b)    należy próbować, w miarę możliwości, zrozumieć relację między wychowawcą a rodzicem np.

·        nie oskarżać a sugerować prawdopodobieństwo zażywania środków odurzających przez uczniów,

·        znaleźć czas i odpowiednie miejsce na rozmowę z rodzicami,

·        podkreślać mocne strony ucznia, nie skupiać się jedynie na jego wadach i przewinieniach,

·        zachęcać do współpracy, stałego kontaktu telefonicznego lub systematycznych wizyt rodziców w szkole,

 

c)     tematyka spotkań z rodzicami:

·        Komunikacja w rodzinie,

·        Konsekwencja w egzekwowaniu wychowawczym – kary i nagrody

·        Informacja o symptomach zażywania narkotyków,

·        Rola poradni specjalistycznych,

·        Jak pomóc dziecku nie sięgać po środki uzależniające,

 

7.Zakres działania w ramach profilaktyki uzależnień.

 

Pedagoga

pielęgniarki

Ośrodka Terapii i Uzależnienia

- wzmacnianie poczucia własnej wartości ucznia,

- rozwiązywanie problemów życiowych, konfliktów w rodzinie, jak mówić „nie”

- spotkania integrujące klasę

-   profilaktyka AIDS,

-   skutki zażywania leków psychotropowych,

-   anoreksja, bulimia, nikotynizm i alkoholizm - zagrożenia

- pomoc w wychodzeniu z uzależnienia

 

8.    Tryb postępowania z uczniami łamiącymi szkolne zasady  

     dotyczące zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, używania 

      narkotyków.

 

 

1.W czasie trwania akcji ,,Szkoła z klasą’’ została opracowana przez uczniów deklaracja, którą rozpowszechniono za pośrednmictwem szkolnej gazetki ,,To’’ oraz wyeksponowano ją na szkolnym korytarzu.

 

My, uczniowie ZSP CKU w Przygodzicach, wyrażamy chęć walki z nałogiem w każdej postaci, zawsze i wszędzie.

 

1.     Jesteśmy świadomi szkodliwości nałogów dla istoty naszego społeczeństwa.

2.     Propagujemy w naszej szkole zdrowy tryb życia

3.     Pokazujemy naszej społeczności szkolnej, że wolność to nie znaczy wolny dostęp do używek.

4.     Wiemy że alkohol, narkotyki, stwarzają wyimaginowany „chory świat”.

5.     Będziemy zwalczać rozprowadzanie narkotyków w naszej szkole.

6.     Rozpowszechniamy hasło „Nie – dla alkoholu”.

7.     Nie chcemy palaczy wśród społeczności uczniowskiej.

8.     Staramy się podać rękę tym którzy popadli w uzależnienia.

9.     Uświadamiamy społeczności szkolnej, że łatwo jest w nałóg popaść, a znacznie trudniej go porzucić.

10. Uczymy się postawy asertywnej.

11. Reagujemy na agresywne zachowania w naszej szkole.

12. Szerzymy świadomość zła tkwiącego w uzależnieniach.

13. Udowodnimy, że wszelkie nałogi i uzależnienia są dowodem słabości charakteru.

14. Przekonamy wszystkich, że nałogi hamują bezpieczne dorastanie i szczęśliwą młodość.

 

 

Poprzez tą deklarację, chcemy walczyć z uzależnieniami, poczynając od naszej społeczności uczniowskiej. Pragniemy pokazać, że są wolni, młodzi ludzie, pragnący przeciwstawić się złu, które coraz częściej prowadzi do całkowitego zniszczenia życia. Zgadzamy się regularnie uczęszczać na zajęcia szkolne. Otworzyć się przed rodzicami, znaleźć przyjaciół i pracować nad sobą.

 

 

2. Uczniowie, którzy przyznają się do podejmowania prób zażywania narkotyków i poddający się terapii, mogą liczyć na wsparcie ze strony wychowawcy, pedagoga, innych nauczycieli oraz koleżanek i kolegów.

3. W przypadku przebywania na terenie szkoły pod wpływem alkoholu, narkotyków lub palenia papierosów, uczeń może być ukarany:

-         zawieszeniem w prawach ucznia na okres od 1 miesiąca do 6 miesięcy

-         zakazem uczestnictwa w imprezach szkolnych przez okres 1 miesiąca do roku (dotyczy to np. dyskotek, wycieczek, studniówki, połowinek)

-         negatywną oceną z zachowania

-         każda z dotychczasowych kar jest jednocześnie ostrzeżeniem o możliwości wydalenia ze szkoły, jeżeli nie wykazuje chęci poprawy

-         wydalenie ze szkoły

 

(o fakcie ukarania, wychowawca powiadamia rodziców na piśmie)

  

CEREMONIAŁ  SZKOLNY Z WYKORZYSTANIEM SZTANDARU W

ZSP CKU PRZYGODZICE

 

          Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzania uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i samej celebracji sztandaru.

          Jest pomocny w organizowaniu  uroczystości szkolnych. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną i harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych.

 

SZTANDAR SZKOLNY

 

  1. Sztandar szkolny jest dla społeczności szkolnej symbolem Polski oraz Małej Ojczyzny, jaką jest region, szkoła i jej najbliższe otoczenie.

  2. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły (w zamkniętej gablocie, w tej samej gablocie znajdują się insygnia pocztu sztandarowego).

  3. Poczet sztandarowy jest wytypowany spośród uczniów klas młodzieżowych wyróżniających się nienaganną postawą i wzorowym zachowaniem w następującym składzie: Chorąży (sztandarowy) i asystujący. Obok zasadniczego składu jest wybierany także skład „rezerwowy”.

  4. Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawiane przez wychowawców klas oraz samorząd szkolny radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzane.

  5. Kadencja pocztu trwa jeden rok.

  6. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego.

  7. Ubiór chorążego i asysty:

-   Uczeń – ciemne spodnie, biała koszula (ciemny garnitur)

-   Uczennica – ciemna spódnica, biała bluzka

      8.  Insygnia pocztu sztandarowego.

            -    biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym

                 w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,

            -    białe rękawiczki.

       9.  Udział sztandaru na terenie szkoły:

 

a)      uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

b)      ślubowanie klas pierwszych

c)      uroczystości wpisane w harmonogram pracy szkoły

d)      pożegnanie absolwentów

e)      uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

10. Ceremoniał uroczystości z udziałem sztandaru:

 

a)      wprowadzenie sztandaru

 

Komendy

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie

Poczet sztandarowy

proszę o powstanie

Uczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaru

przygotowanie do wejścia

„baczność” sztandar wprowadzić

Uczestnicy w postawie „zasadniczej”

- wprowadzenie sztandaru

- zatrzymanie na ustalonym miejscu

„ do hymnu”

jak wyżej

postawa zasadnicza

„ po hymnie”

uczestnicy w postawie spocznij

postawa spocznij

 

 

 

b)      wyprowadzenie sztandaru

 

proszę o powstanie

Uczestnicy powstają przed wyprowadzeniem sztandaru

spocznij

„baczność” sztandar wyprowadzić

Uczestnicy w postawie „zasadniczej”

- postawa „ zasadnicza”

- wyprowadzenie sztandaru

„spocznij”

Uczestnicy uroczystości opuszczają salę w porządku:

- zaproszeni goście i Rada Pedagogiczna,

- uczniowie

 

 

 

11.Ceremoniał ślubowania klas pierwszych

 

Komendy

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie

Poczet sztandarowy

„baczność” sztandar wprowadzić

Uczestnicy w postawie „zasadniczej”

- wprowadzenie sztandaru, zatrzymanie na ustalonym miejscu

„ do ślubowania”

Uczestnicy w postawie „zasadniczej”, ślubujący podnoszą prawą rękę do ślubowania ( palce na wysokości oczu )

postawa „zasadnicza”

„ po ślubowaniu”

Uczestnicy w postawie „spocznij”, ślubujący opuszczają rękę

postawa „spocznij”

„ baczność ”sztandar wyprowadzić

Uczestnicy postawa „zasadnicza”

postawa „zasadnicza”, wyprowadzenie sztandaru

 

 

12.Ceremoniał przekazania sztandaru.

 

Komendy

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie

Poczet sztandarowy

„baczność” sztandar wprowadzić

Uczestnicy w postawie „zasadniczej”

- wprowadzenie sztandaru, zatrzymanie na ustalonym miejscu

Poczet sztandarowy oraz nowy skład pocztu do przekazania sztandaru „wystąp”

Uczestniczy w postawie „zasadniczej”, nowy skład pocztu występuje i ustawia się z przodu sztandaru

postawa „zasadnicza”

„baczność” sztandar przekazać

Uczestnicy w postawie „zasadniczej”

Dotychczasowa asysta przekazuje insygnia i ustawia się obok nowej asysty po lewej i prawej stronie, chorąży przekazuje insygnia, a następnie sztandar nowemu chorążemu i mówi: „Przekazujemy Wam sztandar szkoły-symbol patriotyzmu i tradycji, noście go z dumą i honorem”

„baczność” ustępujący poczet odmaszerować, „spocznij”

Uczestnicy w postawie „zasadniczej”, następnie nagradzają brawami ustępujący poczet, który przechodzi na wyznaczone miejsce

postawa „zasadnicza”, postawa „spocznij”

„baczność” sztandar wyprowadzić

Uczestnicy w postawie „zasadniczej”

postawa „zasadnicza” wyprowadzenie sztandaru

 

 

 

13.Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły.

 

Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administracje samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych: mszy świętej, uroczystościach pogrzebowych i innych. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych, lub ogłoszono żałobę narodową sztandar powinien być udekorowany czarnym kirem.