Strona g堯wna
Oferta edukacyjna
Informacje dla uczni闚
Wydarzenia szkolne
Historia szko造
Grono pedagogiczne
Projekty europejskie
Absolwenci
Sukcesy uczni闚
Kierunki rozwoju szko造
Gazetka szkolna
Dokumenty szkolne
Szkolenie praktyczne
SzOK
Foto
Kontakt
BIP

Kierunki rozwoju szko造

 

Plan rozwoju

ZESPOΣ SZK茛 PONADGIMNAZJALNYCH

 CENTRUM KSZTAzENIA USTAWICZNEGO

W PRZYGODZICACH
na lata 2010 - 2015.

 

Misja szko造

        Jestemy szko章 przyjazn i bezpieczna dla ucznia, wspomagaj鉍  rodzic闚 w wychowaniu,  kt鏎e opiera si w pracy  z m這dzie蕨 na uniwersalnych wartociach og鏊noludzkich.

        Szanujemy prawo ka盥ego cz這wieka do odmiennoci myli, pogl鉅闚, wyboru dr鏬 篡ciowych.

        Zapewniamy r闚no szans i sprawiedliwo w ocenianiu.

        Prowadzimy szeroki zakres dzia豉 lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzi瘯i kt鏎ym nasi uczniowie zdobywaj wiedz oraz umiej皻noci pozwalaj鉍e sprosta wyzwaniom doros貫go 篡cia, uczymy kreatywnoci i rozwijamy postawy aktywnoci i przedsi瑿iorczoci..

        Wspieramy pogl鉅, 瞠 kszta販enie jest procesem trwaj鉍ym ca貫 篡cie. 

Wizja szko造

Praca nauczycieli i wychowawc闚 naszej szko造 skupia si b璠zie na stworzeniu warunk闚 do wszechstronnego rozwoju ucznia, dbaj鉍 o to, aby:

        rozwija on samodzielno i odpowiedzialno,

        umiej皻nie korzysta ze swych talent闚 i zdolnoci,

        by odpowiedzialny za swe post瘼owanie,

        umia korzysta z czasu wolnego ,

        by wra磧iwy na potrzeby innych,

        umia korzysta z dobrodziejstw rodowiska naturalnego,

        skutecznie komunikowa si w r騜nych sytuacjach,

        umia planowa, organizowa i ocenia proces w豉snego uczenia si,

        efektywnie wsp馧dzia豉 w zespole,

        tw鏎czo rozwi頊ywa problemy,

         sprawnie pos逝giwa si technologi informacyjn, potrafi korzysta r騜nych r鏚e informacji.

 

 

Zdania szko造:

 

W dziedzinie kszta販enia:

 

1.     Przygotowanie uczni闚 do korzystania z r騜nych r鏚e informacji.

2.     Zwi瘯szenie zastosowania komputera i  Internetu w prowadzeniu r騜nych zaj耩 edukacyjnych.

3.     Aktywizowanie uczni闚 w procesie dydaktycznym poprzez stosowanie aktywizuj鉍ych metod nauczania, wykorzystywania poza podr璚znikowych r鏚e wiedzy.

4.     Opracowanie wymaga edukacyjnych i dostosowanie ich do indywidualnych mo磧iwoci i predyspozycji uczni闚 oraz wypracowanie sposobu informowania uczni闚 i rodzic闚 o wymaganiach edukacyjnych.

5.     Dostosowanie  procesu dydaktycznego do opinii i orzecze poradni psychologiczno - pedagogicznej w celu realizacji indywidualnego rozwoju ka盥ego ucznia..

6.     Opracowanie systemu pomocy uczniom maj鉍ym problemy w nauce.

7.     Dokonanie ewaluacji szkolnego systemu oceniania w roku 2012

8.     Analiza, opracowanie wniosk闚 i wdro瞠nie program闚 naprawczych w oparciu o wewn靖rzszkolne  badanie kompetencji i wynik闚 nauczania, wyniki egzamin闚 zewn皻rznych / maturalnego i zawodowego./

9.     Realizacji projekt闚 edukacyjnych jako formy realizacji integracji miedzyprzedmiotowej i aktywizacji uczni闚 w procesie kszta販enia/ przynajmniej trzy projekty ka盥ego roku szkolnego/

10. Realizacja projekt闚 wymiany mi璠zynarodowej.

11.  Modyfikacja program闚 nauczania przez zespo造 nauczycielskie w celu dostosowania ich do mo磧iwoci ucznia i pe軟ej realizacji podstaw programowych i standard闚 egzaminacyjnych.

12. Przygotowanie ofert zaj耩 pozalekcyjnych odpowiadaj鉍ych oczekiwaniom uczni闚 ramach godzin do dyspozycji dyrektora z art. 42 KN.

13. Ewaluacja wewn皻rznych procedur przeprowadzania egzaminu maturalnego i zawodowego.

14. Odnowienie i uaktualnienie przez plac闚k akredytacji  orodka egzamin闚 zewn皻rznych prowadzonych przez OKE.

15. Uzyskanie przez nauczycieli statusu egzaminator闚 ze wszystkich przedmiot闚 i zawod闚 obj皻ych nauczaniem i egzaminem w plac闚ce

16. Systematyczne podnoszenie wynik闚 kszta販enia  w oparciu o analiz test闚 kompetencji i zewn皻rznych egzamin闚. Uzyskanie wynik闚 egzamin闚 zewn皻rznych na poziomie redniej wojew鏚zkiej.

 

 

 

W dziedzinie opieki i wychowania:

 

1.     Tworzenie warunk闚 do rozwoju postaw aktywnoci zawodowej , przedsi瑿iorczoci i kreatywnoci poprzez udzia m這dzie篡 w realizacji grant闚 i projekt闚, tworzenie miniprzedsiebiorstw,

2.     Poszerzenie dzia豉lnoci szkolnego orodka kariery zawodowej, wykorzystanie CKNnW, sta豉 wsp馧praca z Powiatowym Urz璠em Pracy, realizacja kurs闚 zawodowych.

3.     Dokonanie ewaluacji szkolnego programu profilaktyki i uzale積ie. Wypracowanie zasad  monitorowania zagro瞠 np. poprzez wyodrebianie tzw. grup podwy窺zonego ryzyka uzale積ie wr鏚 uczni闚 Wypracowanie skutecznych form przeciwdzia豉nia agresji i uzale積ieniom. W章czenie specjalist闚 do realizacji szkolnego programu profilaktycznego Bie蕨ce analizowanie i ocenianie efekt闚 pracy wychowawczej, profilaktycznej i opieku鎍zej.

4.     Prowadzenie dzia豉 adaptacyjnych dla uczni闚 rozpoczynaj鉍ych nauk w szkole i mieszkaj鉍ych w internacie.

5.     Zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Zapewnienie uczniom sta貫go kontaktu z pedagogiem .Opracowanie zada pedagoga, form pracy i planu dzia豉 socjoterapeutycznych. .

6.     Rozwijanie samorz鉅noci uczniowskiej , dalszy rozw鎩 gazetki szkolnej, klubu europejskiego, kabaretu szkolnego i ko豉 teatralnego.

7.     Obj璚ie uczni闚 wymagaj鉍ych opieki odpowiednimi, dost瘼nymi formami pomocy. Diagnozowanie sytuacji materialnej uczni闚. w miar mo磧iwoci w ci鉚u ca貫go roku szkolnego. Pedagog szkolny, Wychowawcy klas, Komisja Stypendialna.  Utworzenie funduszu stypendialnego. Udzielanie pomocy materialnej w formie bezp豉tnych obiad闚 sto堯wce szkolnej, dop豉t do zakwaterowania w internacie itp. Poszukiwanie  pomocy poprzez wsp馧prac MGOPS w celu dofinansowania pobytu i wy篡wienia.

8.     Zbieranie, analiza, przyznawanie pomocy materialnej w ramach stypendialnego funduszu europejskiego i funduszy Agencji Rolnej Skarbu Pa雟twa oraz podmiot闚 zewn皻rznych np. Stowarzyszenia Absolwent闚, Rady Rodzic闚, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Ostrowskiego.

9.     Udzia Uczniowskiego Klubu Sportowego "Sok馧" w organizacji 篡cia szkolnego, imprez sportowych i organizacji czasu wolnego np. zaj璚ia na si這wni szkolnej, zaj璚ia sportowe/ ubieganie  si o granty, dofinansowanie na szczeblu  centralnym, powiatowym /.

10. Organizowanie imprez na rzecz rodowiska., rozw鎩 wolontariatu, rozw鎩 postawy wra磧iwoci na drugiego cz這wieka, aktywnoci spo貫cznej. /organizacja Spartakiady Os鏏 Niepe軟osprawnych,

11. Podejmowanie dzia豉 promocyjnych , tworzenie wizerunku szko造 w rodowisku, wsp馧praca z innymi partnerami spo貫cznymi, absolwentami, aktywny udzia m這dzie篡 w Targach Edukacyjnych, Targach Rolno-Ogrodniczych, Warsztatach Ekologicznych itp./

12. Systematyczny rozw鎩 i monitorowanie dzia豉 promocyjnych szko造, analiza treci i aktualizacja stron internetowych szko造 i organizacji szkolnych.

13. Ewaluacja i modyfikacja systemu kar i nagr鏚 w Statucie Szkolnym. Opracowanie regulaminu nagradzania.

 

W dziedzinie organizacji i zarz鉅zania plac闚k.

 

1.     Stosowanie bie蕨cej i etapowej oceny w豉snej pracy nauczycieli  poprzez: samoocen, autorefleksj i hospitacje diagnozuj鉍 Nauczyciele anga簑j si w proces wewn皻rznego mierzenia jakoci pracy szko造..

2.     Ukierunkowanie rozwoju zawodowego nauczycieli na jakociowy rozw鎩 szko造.- bie蕨ca analiza plan闚 rozwoju zawodowego

3.     Badanie zainteresowania kandydat闚 ofert edukacyjn szko造.

4.     Systematyczne diagnozowanie osi鉚ni耩 uczni闚.

5.      Prowadzenie promocji plac闚ki w rodowisku i dba這 o potencjalnych uczni闚- organizacja imprez dla rodowiska lokalnego, wsp馧praca ze Stowarzyszeniami i organizacjami pozarz鉅owymi, samorz鉅em rolniczym, Policj, organizacja imprez dla gimnazjalist闚, konkurs闚, zawod闚 sportowych itp..

6.     Udost瘼nianie nauczycielom i uczniom nowoczesnych rodk闚 medialnych podczas zaj耩 i w czasie pozalekcyjnym- organizacja nowych klasopracowni, zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych ze sponsoringu.

7.     Opracowanie projektu rozwoju bazy informatycznej, organizacja nowej pracowni multimedialnej.

8.     Zintensyfikowanie pracy zespo堯w przedmiotowych, w章czenie ich w przygotowanie i zbieranie danych do ewaluacji wewn皻rznej wybranych dziedzin pracy szko造.

9.     Tworzenie i realizacja projekt闚 edukacyjnych  we wsp馧pracy i pod patronatem organizacji i instytucji pozarz鉅owych.

10. Ewaluacja programu Wewn靖rzskolnego Doskonalenia Zawodowego- monitoring doskonalenia zawodowego nauczycieli. Osi鉚niecie 60% wskanika nauczycieli posiadaj鉍ych kwalifikacje do nauczania minimum dw鏂h przedmiot闚.

11. Rozwijanie oferty kurs闚 doskonal鉍ych i kwalifikacyjnych organizowanych w ramach Centrum Kszta販enia Ustawicznego.

12. Opracowanie oferty edukacyjnej w ramach szko造 policealnej dla doros造ch. Wyb鏎 nowych kierunk闚 kszta販enia poprzez analiz zainteresowa uczni闚 i s逝chaczy i wskanik闚 lokalnego rynku pracy. .

13.  Systematyczne analizowanie  stanu zatrudnienia , systematyczne monitorowanie potrzeb w zakresie zatrudnienia nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

 

W dziedzinie rozwoju bazy plac闚ki:

 

1.     Wymiana instalacji CO i modernizacja kot這wni szkolnej.

2.     Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkolnym.

3.     Budowa pe軟owymiarowego boiska pi趾arskiego z bie積ia przy szkole.

4.     Modernizacja strzelnicy szkolnej.

5.     Modernizacja internatu szkolnego. Zwi瘯szenie liczby miejsc w internacie. Adaptacja na potrzeby nauki w豉snej pomieszcze w budynku przy ul. Powsta鎍闚 Wielkopolskich.

6.     Utworzenie sieci komputerowej szkolnej oraz udost瘼nienie sta貫go 章cza na potrzeby internatu.

7.     Wykonanie parkingu przed budynkiem szkolnym .

8.     Adaptacja na potrzeby pracowni multimedialnej pomieszcze dawnej suszarni.

9.     Adaptacja na potrzeby szatni dla klas mundurowych pomieszcze po dawnym mieszkaniu przy ul. PTR 6.

10. Organizacja klasopracowni dla technikum in篡nierii rodowiska i melioracji.

11. Organizacja izby tradycji rolniczej i gospodarstwa domowego.

12. Remont sanitariat闚 szkolnych.

13. Zagospodarowanie teren闚 zielonych wok馧 szko造 i internatu.

 

 

 

 

        Plan rozwoju zosta przyj皻y podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu................. r.

 

 


 

Reforma szkolnictwa ponadgimnazjalnego wymusza na szkole dostosowanie swojej struktury w za這瞠niu projektu restrukturyzacji szkolnictwa w Powiecie Ostrowskim.

Od wrzenia br roku w naszej szkole otwarte b璠   nast瘼uj鉍e oddzia造:

 • Liceum og鏊nokszta販鉍e:

  -    klasa wojskowa
  Zaj璚ia w umundurowaniu! Dodatkowe przedmioty: przysposobienie obronne, przysposobienie wojskowe, elementy samoobrony, wi瘯sza liczba godzin j瞛yk闚 obcych wzbogaconych o s這wnictwo i terminologi wojskow, techniki walki wr璚z, paintball, obozy specjalistyczne ze szkolenia wojskowego i zarz鉅zania kryzysowego, zaj璚ia w strzelnicy. Szko豉 umo磧iwia absolwentom studiowanie na uczelniach wojskowych i cywilnych.

  -klasa zarz鉅zanie kryzysowe
  Zaj璚ia w umundurowaniu, przygotowanie do pracy w jednostkach paramilitarnych, policji, stra篡 po瘸rnej i innych s逝瘺ach mundurowych (np. ochrona mienia), zaj璚ia w strzelnicy, paintball, techniki walki wr璚z, wyjazdy na obozy specjalistyczne z zarz鉅zania kryzysowego.

  Klasy te maj przygotowywa do s逝瘺y wojskowej, pracy w policji, stra篡 po瘸rnej i innych s逝瘺ach mundurowych /ochrona mienia/, zapozna z zasadami pe軟ienia s逝瘺y w jednostkach zmilitaryzowanych,
  - podnosi sprawno fizyczn uczni闚,
  - przygotowa do zachowania si w sytuacjach ekstremalnych,
  - uczy strzelania z broni sportowej,
  - uczy udzielania pierwszej pomocy medycznej.

  Przedmioty rozszerzone: matematyka, j瞛yk obcy, geografia.

 

Technikum Agrobiznesu

Uczniowie 4-letniego Technikum Agrobiznesu zdobywaj kompleksow wiedz w zakresie ekonomii, rachunkowoci, zagadnie prawnych, techniki biurowej i komputerowej, marketingu, zarz鉅zania firm, ekonomiki agrobiznesu, finans闚 i bankowoci, wybranych zagadnie psychologii spo貫cznej oraz j瞛yka angielskiego w agrobiznesie.

Absolwent otrzymuje dyplom potwierdzaj鉍y kwalifikacje zawodowe, ma mo磧iwo zdania egzaminu dojrza這ci, jest przygotowany do pracy w nast瘼uj鉍ych dziedzinach gospodarki:
-gie責y rolno-ogrodnicze,
-gospodarstwa produkcyjne,
-urz璠y terenowe,
-przedsi瑿iorstwa zwi頊ane z produkcj i handlem,
-agendy zajmuj鉍e si dystrybucj funduszy unijnych,
-obr鏒 rodkami produkcji dla rolnictwa
Mo磧iwo uzyskania prawa jazdy kategorii B - bezp豉tnie!!!!!!!!Technikum Rolnicze, zaw鏚: technik rolnik o specjalizacji marketing i rynek rolny

Kszta販enie w tym zawodzie umo磧iwia zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu nowych technik i technologii, poszerzonych o aspekty ochrony rodowiska i rolnictwa ekologicznego. Zaj璚ia praktyczne odbywaj si w szkolnym gospodarstwie i pracowniach 獞icze praktycznych. Mamy nowoczesn pracowni produkcji zwierz璚ej.

W klasie II uczniowie realizuj przedmiot Przepisy ruchu drogowego" z nauk jazdy ci鉚nikiem rolniczym. Po zdobyciu powy窺zych uprawnie ch這pcy mog ubiega si o uprawnienia operator闚 kombajn闚 zbo穎wych.

Uczniowie rozpoczynaj praktyki w klasie II, po zdobyciu podstawowych umiej皻noci i kwalifikacji. Odbywaj si one w najlepszych wybranych gospodarstwach rolnych, fermach drobiu, zak豉dach przetw鏎czych i innych zwi頊anych z obs逝g rolnictwa. Istnieje r闚nie mo磧iwo wyjazdu na praktyki zagraniczne.
Mo磧iwo uzyskania prawa jazdy kategorii T - bezp豉tnie!!!!!!!!


Technik in篡nierii rodowiska i melioracji /nowy kierunek/

Uczniowie 4-letniego Technikum zdobywaj kompleksow wiedz w zakresie:
-nadzorowanie, wykonywanie i eksploatacja system闚 wodno-melioracyjnych,
-okrelanie r鏚e zagro瞠 rodowiska naturalnego,
-prowadzenie rob鏒 in篡nieryjno-budowlanych,
-sporz鉅zanie dokumentacji projektowej obiekt闚 melioracyjnych, wykonywanie obiekt闚 przeciwpowodziowych, nadzorowanie lub wykonywanie sieci wodoci鉚owo-kanalizacyjnej,

Absolwent otrzymuje dyplom potwierdzaj鉍y kwalifikacje zawodowe, ma mo磧iwo zdania egzaminu dojrza這ci, jest przygotowany do pracy w przedsi瑿iorstwach zwi頊anych
z nadzorowaniem, wykonywaniem i eksploatacj sieci melioracyjnych, obiekt闚 przeciwpowodziowych, sieci wewn皻rznych instalacji sanitarny.
Mo磧iwo uzyskania prawa jazdy kategorii B - bezp豉tnie!!!!!!!!

Absolwent ka盥ego typu technikum otrzymuje dyplom technika niezb璠ny do prowadzenia gospodarstwa zgodnie z wymogami Unii Europejskiej co daje mu mo磧iwo przej璚ia gospodarstwa i uzyskiwani rodk闚 pomocowych.


W technikach istnieje mo磧iwo bezp豉tnego kursu na prawo jazdy kategorii B i T (w technikum rolniczym kategoria T, w technikum agrobiznesu kategoria B, a w technikum in篡nierii rodowiska i melioracji kategoria T)

 

Zasadnicza Szko豉 Zawodowa

zaw鏚: mechanik operator pojazd闚 i maszyn rolniczych
Nauka w tej szkole trwa 3 lata. Absolwent otrzymuje wiadectwo potwierdzaj鉍e kwalifikacje zawodowe. Ma mo磧iwo dalszego kszta販enia w liceum lub technikum uzupe軟iaj鉍ym.
Mo瞠 znale zatrudnienie w:
-mechanicznych zak豉dach naprawczych
-warsztatach serwisowych
-gospodarstwach produkcyjnych,
-obrocie rodkami produkcji dla rolnictwa,
-obrocie produktami rolniczymi,

Kszta販enie praktyczne realizowane jest nast瘼uj鉍ych formach:
-zaj璚ia praktyczne w warsztatach szkolnych,
-praktyki zawodowe w wybranych stacjach obs逝gi pojazd闚 i gospodarstwach rolnych,
-nauka jazdy ci鉚nikiem,
-nauka pracy agregatami rolniczymi
W ramach kszta販enia praktycznego realizowana jest r闚nie nauka u篡tkowania kombajn闚 samobie積ych: zbo穎wych.

Uczniowie opanowuj umiej皻noci w zakresie:
-obr鏏ki r璚znej i mechanicznej metali i drewna
-pomiar闚 warsztatowych
-spawania gazowego i elektrycznego
-demonta簑, weryfikacji i monta簑 narz璠zi, maszyn rolniczych i pojazd闚 silnikowych
-regulacji narz璠zi i maszyn
-obs逝gi silnik闚 spalinowych i pojazd闚
-kierowania ci鉚nikiem rolniczym i maszyn samobie積
-obs逝gi i drobnych napraw urz鉅ze elektrycznych w gospodarstwie
Praktyki zawodowe w klasach II i III trwaj po cztery tygodnie.
Uczniowie maj mo磧iwo kursu na prawo jazdy kategorii B i T -bezp豉tnie!!!

zaw鏚: rolnik
Nauka w tej szkole trwa 3 lata. Absolwent otrzymuje wiadectwo potwierdzaj鉍e kwalifikacje zawodowe. Ma mo磧iwo dalszego kszta販enia w liceum lub technikum uzupe軟iaj鉍ym.
Mo瞠 znale zatrudnienie w:
-rolniczych przedsi瑿iorstwach produkcyjnych i us逝gowych,
-samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa produkuj鉍ego 篡wno ekologiczn, przetw鏎stwo spo篡wcze, hodowla zwierz靖, itp.
Uczniowie maj mo磧iwo kursu na prawo jazdy kategorii T -bezp豉tnie!!!

Nauka odbywa si w cyklu dwa dni zaj耩 praktycznych i trzy dni nauki w szkole. Uczniowie odbywaj te dy簑ry hodowlane.


 • SZKOΧ DLA DOROSΧCH

 

Szko造 dla Doros造ch, w bie蕨cym roku oferujemy:

 

- technikum uzupe軟iaj鉍e  na podbudowie zsz - zaw鏚 technik rolnik nauka w trybie wieczorowym

Absolwent zdaj鉍y egzamin zawodowy otrzymuje suplement w j瞛yku angielskim potwierdzaj鉍y kwalifikacje zawodowe. Otrzymuje dyplom technika niezb璠ny do prowadzenia gospodarstwa rolnego zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. Kwalifikacje wymagane przez ARiMR.

 

 

- szkole policealnej:

    technik rolnik

Absolwent zdaj鉍y egzamin zawodowy otrzymuje suplement w j瞛yku angielskim potwierdzaj鉍y kwalifikacje zawodowe. Otrzymuje dyplom technika niezb璠ny do prowadzenia gospodarstwa rolnego zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. Kwalifikacje wymagane przez ARiMR.

 

    technik obs逝gi turystycznej

Nauka w trybie zaocznym w systemie wekendowym / 2 razy w miesi鉍u/

Absolwent zdaj鉍y egzamin zawodowy otrzymuje suplement w j瞛yku angielskim potwierdzaj鉍y kwalifikacje zawodowe. Uko鎍zenie szko造 daje mo磧iwo znalezienia pracy w biurach podr騜y, orodkach informacji turystycznej oraz w domach wczasowych. Przygotowuje do prowadzenia w豉snej dzia豉lnoci gospodarczej.

 

-liceum uzupe軟iaj鉍e na podbudowie zsz - nauka w trybie  

 zaocznym w systemie wekendowym / 2 razy w miesi鉍u/

 

 • Szko豉 zachowa豉 struktur  ZESPOΣ , kt鏎y obejmuje tak瞠 : trzyletni szko喚 zawodow, technikum, wieczorowe technikum i studium policealne. Podejmowane s dzia豉nia w ramach kszta販enia ustawicznego - w formie r騜nego rodzaju kurs闚 dla doros造ch.

Chc鉍 sprosta wymaganiom nowoczesnej szko造, podejmujemy dzia豉nia s逝蕨ce rozwojowi:

 • bazy noclegowo- 篡wieniowej  (zako鎍zylimy remont pionu     kuchennego oraz sto堯wki, systematycznie poprawiana jest baza noclegowa w internacie).

 • bazy dydaktycznej ( utworzenie i systematyczne unowoczenianie pracowni przedmiotowych)

 

 • Dzia豉lno wychowawcza szko造 :

          Du篡 nacisk k豉dziemy na rozwijanie poczucia samorz鉅noci wr鏚 uczni闚, pragniemy stworzy uczniom atmosfer, w kt鏎ej b璠 czuli si prawdziwymi wsp馧gospodarzami szko造. We wsp馧pracy z Samorz鉅em Uczniowskim uda這 si  zorganizowa kawiarenk uczniowsk , reaktywowa gazetk uczniowsk „ KLEJNOCIK „ a GRAFITI  wykonane przez samych uczni闚 budzi  „ uczucie zazdroci  „ wr鏚 uczni闚 odwiedzaj鉍ych mury naszej szko造. 

Zainteresowanie m這dzie篡  problematyk europejsk zaowocowa這 powstaniem „ KLUBU  EUROPEJSKIEGO „. Opiekunem klubu zosta豉 mgr  Ma貪orzata Szwabi雟ka.

ZSP CKU w Przygodzicach w por闚naniu z innymi szko豉mi ponadgimnazjalnymi jest plac闚k , w kt鏎ej liczba problem闚 wychowawczych jest zdecydowanie mniejsza.

Dostrzegaj鉍 jednak zagro瞠nie oraz wykorzystuj鉍 udzia m這dzie篡 w warsztatach , powi璚onych przeciwdzia豉niu agresji, uczniowie – uczestnicy tych warsztat闚 prowadz podobne dla swoich kole瘸nek i koleg闚.

     Staraniem nauczycieli  szko豉 posiada w豉sn stron internetow na kt鏎ej mo積a znale informacje dotycz鉍e oferty kszta販enia, mo磧iwoci wynajmowania bazy hotelowo- 篡wieniowej, kadry i absolwent闚 szko造, czy te historii szko造 i Przygodzic.

      W  marcu 2001rozpocz瘭imy prowadzenie  3 dniowych turnus闚 edukacyjno-turystycznych, przeznaczonych dla uczni闚 szk馧 podstawowych i gimnazjalnych.          

  G堯wnym ich celem jest :

 • prezentacja walor闚 Parku Krajobrazowego „PRADOLINA  BARYCZY„

 • wyrabianie postaw przyjaznych rodowiska