Strona g堯wna
Oferta edukacyjna
Informacje dla uczni闚
Wydarzenia szkolne
Historia szko造
Grono pedagogiczne
Projekty europejskie
Absolwenci
Sukcesy uczni闚
Kierunki rozwoju szko造
Gazetka szkolna
Dokumenty szkolne
Szkolenie praktyczne
SzOK
Foto
BIP
Kontakt

Oferta edukacyjna

szko造 m這dziezowe 

szko造 dla doros造ch

Zesp馧 Szk馧 Ponadgimnazjalnych  Centrum Kszta販enia Ustawicznego w Przygodzicach jest znanym orodkiem z ponad 60-letni tradycj, w kt鏎ym z r騜nych form kszta販enia skorzysta這 kilka tysi璚y absolwent闚.

W obecnym czasie przemian spo貫cznych i gospodarczych wyst瘼uje konieczno dostosowania szkolnictwa zawodowego do potrzeb i warunk闚 gospodarki rynkowej. Szko豉 nasza podj窸a takie wyzwanie, czego dowodem s profile kszta販enia oferowane zar闚no absolwentom gimnazj闚 jak i osobom doros造m.

Wybieraj鉍 jeden z kierunk闚 kszta販enia w naszej plac闚ce, wybiera si szko喚 otwart, dobrze wyposa穎n, z wysoko wykwalifikowan kadr pedagog闚 i instruktor闚 przygotowuj鉍ych do przysz貫go 篡cia zawodowego.

 

NAUKA BEZPxTNA !!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOΧ MΜDZIE烙WE

 

W bie蕨cym roku szkolnym szko豉 prowadzi nab鏎 uczni闚 w nast瘼uj鉍ych kierunkach kszta販enia:

W liceum og鏊nokszta販鉍ym realizowane s dodatkowe zaj璚ia z przysposobienia wojskowego oraz samoobrony (w tzw. klasie wojskowej). Dodatkowe zaj璚ia z zarz鉅zania kryzysowego z elementami bezpiecze雟twa publicznego i samoobrony realizowane s w drugim oddziale (tzw. klasa "zarz鉅zanie kryzysowe"). Uczniowie obu klas chodz do szko造 w umundurowaniu szkolnym. Wz鏎 okrela regulamin. Dodatkowo uczniowie uczestnicz dwa razy w roku w obozach szkoleniowych.


    Szko豉 posiada upowa積ienie OKE do prowadzenia egzamin闚 zawodowych dla zawod闚 kszta販onych w plac闚ce.

    Szko豉 dodatkowo zapewnia:
- mo磧iwo mieszkania w internacie i 篡wienia w sto堯wce,
- pomoc materialn,
- mo磧iwo praktyk zagranicznych,
- mo磧iwo szkolenia na prawo jazdy w ramach obowi頊kowych zaj耩,
- mo磧iwo dodatkowych szkole we w豉snym orodku kursowym i Szkolnym Orodku
Kariery np. ekoturystyki, kombajnisty, komputerowy, rachunkowoci /subiekt GT,
rachmistrz/.


Szko豉 prowadzi:
- sekcj paintbolla, strzelnic broni pneumatycznej
- zaj璚ia j. obcych w nowoczesnych pracowniach j瞛ykowych,
- realizacj projekt闚 wymiany mi璠zynarodowej uczni闚
- zaj璚ia 獞iczeniowe w pracowni fizycznej i laboratorium chemicznym
- ko豉 zainteresowa geograficzne, teatralne, j瞛ykowe
- zaj璚ia sportowe (posiada doskona章 baz w tym si這wni),
- zaj璚ia praktyczne w nowoczesnej pracowni produkcji zwierz璚ej oraz pracowni
mechanizacji
- technologi informatyczn w nowoczenie wyposa穎nych trzech pracowniach z dost瘼em do Internetu.
Oferujemy szko喚 bezpieczn przyjazn dla ucznia, woln od przemocy.
W szko豉ch dla doros造ch nauka bezp豉tna. Szko豉 policealna dla doros造ch prowadzona jest w trybie zaocznym.

 

 

Liceum og鏊nokszta販鉍e:

-klasa wojskowa
Zaj璚ia w umundurowaniu! Dodatkowe przedmioty: przysposobienie obronne, przysposobienie wojskowe, elementy samoobrony, wi瘯sza liczba godzin j瞛yk闚 obcych wzbogaconych o s這wnictwo i terminologi wojskow, techniki walki wr璚z, paintball, obozy specjalistyczne ze szkolenia wojskowego i zarz鉅zania kryzysowego, zaj璚ia w strzelnicy. Szko豉 umo磧iwia absolwentom studiowanie na uczelniach wojskowych i cywilnych.

-klasa zarz鉅zanie kryzysowe
Zaj璚ia w umundurowaniu, przygotowanie do pracy w jednostkach paramilitarnych, policji, stra篡 po瘸rnej i innych s逝瘺ach mundurowych (np. ochrona mienia), zaj璚ia w strzelnicy, paintball, techniki walki wr璚z, wyjazdy na obozy specjalistyczne z zarz鉅zania kryzysowego.

Klasy te maj przygotowywa do s逝瘺y wojskowej, pracy w policji, stra篡 po瘸rnej i innych s逝瘺ach mundurowych /ochrona mienia/, zapozna z zasadami pe軟ienia s逝瘺y w jednostkach zmilitaryzowanych,
- podnosi sprawno fizyczn uczni闚,
- przygotowa do zachowania si w sytuacjach ekstremalnych,
- uczy strzelania z broni sportowej,
- uczy udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Przedmioty rozszerzone: matematyka, j瞛yk obcy, geografia.

 

Technikum Agrobiznesu

Uczniowie 4-letniego Technikum Agrobiznesu zdobywaj kompleksow wiedz w zakresie ekonomii, rachunkowoci, zagadnie prawnych, techniki biurowej i komputerowej, marketingu, zarz鉅zania firm, ekonomiki agrobiznesu, finans闚 i bankowoci, wybranych zagadnie psychologii spo貫cznej oraz j瞛yka angielskiego w agrobiznesie.

Absolwent otrzymuje dyplom potwierdzaj鉍y kwalifikacje zawodowe, ma mo磧iwo zdania egzaminu dojrza這ci, jest przygotowany do pracy w nast瘼uj鉍ych dziedzinach gospodarki:
-gie責y rolno-ogrodnicze,
-gospodarstwa produkcyjne,
-urz璠y terenowe,
-przedsi瑿iorstwa zwi頊ane z produkcj i handlem,
-agendy zajmuj鉍e si dystrybucj funduszy unijnych,
-obr鏒 rodkami produkcji dla rolnictwa
Mo磧iwo uzyskania prawa jazdy kategorii B - bezp豉tnie!!!!!!!!Technikum Rolnicze, zaw鏚: technik rolnik o specjalizacji marketing i rynek rolny

Kszta販enie w tym zawodzie umo磧iwia zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu nowych technik i technologii, poszerzonych o aspekty ochrony rodowiska i rolnictwa ekologicznego. Zaj璚ia praktyczne odbywaj si w szkolnym gospodarstwie i pracowniach 獞icze praktycznych. Mamy nowoczesn pracowni produkcji zwierz璚ej.

W klasie II uczniowie realizuj przedmiot Przepisy ruchu drogowego" z nauk jazdy ci鉚nikiem rolniczym. Po zdobyciu powy窺zych uprawnie ch這pcy mog ubiega si o uprawnienia operator闚 kombajn闚 zbo穎wych.

Uczniowie rozpoczynaj praktyki w klasie II, po zdobyciu podstawowych umiej皻noci i kwalifikacji. Odbywaj si one w najlepszych wybranych gospodarstwach rolnych, fermach drobiu, zak豉dach przetw鏎czych i innych zwi頊anych z obs逝g rolnictwa. Istnieje r闚nie mo磧iwo wyjazdu na praktyki zagraniczne.
Mo磧iwo uzyskania prawa jazdy kategorii T - bezp豉tnie!!!!!!!!


Technik in篡nierii rodowiska i melioracji /nowy kierunek/

Uczniowie 4-letniego Technikum zdobywaj kompleksow wiedz w zakresie:
-nadzorowanie, wykonywanie i eksploatacja system闚 wodno-melioracyjnych,
-okrelanie r鏚e zagro瞠 rodowiska naturalnego,
-prowadzenie rob鏒 in篡nieryjno-budowlanych,
-sporz鉅zanie dokumentacji projektowej obiekt闚 melioracyjnych, wykonywanie obiekt闚 przeciwpowodziowych, nadzorowanie lub wykonywanie sieci wodoci鉚owo-kanalizacyjnej,

Absolwent otrzymuje dyplom potwierdzaj鉍y kwalifikacje zawodowe, ma mo磧iwo zdania egzaminu dojrza這ci, jest przygotowany do pracy w przedsi瑿iorstwach zwi頊anych
z nadzorowaniem, wykonywaniem i eksploatacj sieci melioracyjnych, obiekt闚 przeciwpowodziowych, sieci wewn皻rznych instalacji sanitarny.
Mo磧iwo uzyskania prawa jazdy kategorii B - bezp豉tnie!!!!!!!!

Absolwent ka盥ego typu technikum otrzymuje dyplom technika niezb璠ny do prowadzenia gospodarstwa zgodnie z wymogami Unii Europejskiej co daje mu mo磧iwo przej璚ia gospodarstwa i uzyskiwani rodk闚 pomocowych.


W technikach istnieje mo磧iwo bezp豉tnego kursu na prawo jazdy kategorii B i T (w technikum rolniczym kategoria T, w technikum agrobiznesu kategoria B, a w technikum in篡nierii rodowiska i melioracji kategoria T)

 

Zasadnicza Szko豉 Zawodowa

zaw鏚: mechanik operator pojazd闚 i maszyn rolniczych
Nauka w tej szkole trwa 3 lata. Absolwent otrzymuje wiadectwo potwierdzaj鉍e kwalifikacje zawodowe. Ma mo磧iwo dalszego kszta販enia w liceum lub technikum uzupe軟iaj鉍ym.
Mo瞠 znale zatrudnienie w:
-mechanicznych zak豉dach naprawczych
-warsztatach serwisowych
-gospodarstwach produkcyjnych,
-obrocie rodkami produkcji dla rolnictwa,
-obrocie produktami rolniczymi,

Kszta販enie praktyczne realizowane jest nast瘼uj鉍ych formach:
-zaj璚ia praktyczne w warsztatach szkolnych,
-praktyki zawodowe w wybranych stacjach obs逝gi pojazd闚 i gospodarstwach rolnych,
-nauka jazdy ci鉚nikiem,
-nauka pracy agregatami rolniczymi
W ramach kszta販enia praktycznego realizowana jest r闚nie nauka u篡tkowania kombajn闚 samobie積ych: zbo穎wych.

Uczniowie opanowuj umiej皻noci w zakresie:
-obr鏏ki r璚znej i mechanicznej metali i drewna
-pomiar闚 warsztatowych
-spawania gazowego i elektrycznego
-demonta簑, weryfikacji i monta簑 narz璠zi, maszyn rolniczych i pojazd闚 silnikowych
-regulacji narz璠zi i maszyn
-obs逝gi silnik闚 spalinowych i pojazd闚
-kierowania ci鉚nikiem rolniczym i maszyn samobie積
-obs逝gi i drobnych napraw urz鉅ze elektrycznych w gospodarstwie
Praktyki zawodowe w klasach II i III trwaj po cztery tygodnie.
Uczniowie maj mo磧iwo kursu na prawo jazdy kategorii B i T -bezp豉tnie!!!zaw鏚: rolnik
Nauka w tej szkole trwa 3 lata. Absolwent otrzymuje wiadectwo potwierdzaj鉍e kwalifikacje zawodowe. Ma mo磧iwo dalszego kszta販enia w liceum lub technikum uzupe軟iaj鉍ym.
Mo瞠 znale zatrudnienie w:
-rolniczych przedsi瑿iorstwach produkcyjnych i us逝gowych,
-samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa produkuj鉍ego 篡wno ekologiczn, przetw鏎stwo spo篡wcze, hodowla zwierz靖, itp.
Uczniowie maj mo磧iwo kursu na prawo jazdy kategorii T -bezp豉tnie!!!

Nauka odbywa si w cyklu dwa dni zaj耩 praktycznych i trzy dni nauki w szkole. Uczniowie odbywaj te dy簑ry hodowlane.


 • SZKOΧ DLA DOROSΧCH

 

Szko造 dla Doros造ch, w bie蕨cym roku oferujemy:

 

- technikum uzupe軟iaj鉍e  na podbudowie zsz - zaw鏚 technik rolnik nauka w trybie wieczorowym

Absolwent zdaj鉍y egzamin zawodowy otrzymuje suplement w j瞛yku angielskim potwierdzaj鉍y kwalifikacje zawodowe. Otrzymuje dyplom technika niezb璠ny do prowadzenia gospodarstwa rolnego zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. Kwalifikacje wymagane przez ARiMR.

 

 

- szkole policealnej:

    technik rolnik

Absolwent zdaj鉍y egzamin zawodowy otrzymuje suplement w j瞛yku angielskim potwierdzaj鉍y kwalifikacje zawodowe. Otrzymuje dyplom technika niezb璠ny do prowadzenia gospodarstwa rolnego zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. Kwalifikacje wymagane przez ARiMR.

 

    technik obs逝gi turystycznej

Nauka w trybie zaocznym w systemie wekendowym / 2 razy w miesi鉍u/

Absolwent zdaj鉍y egzamin zawodowy otrzymuje suplement w j瞛yku angielskim potwierdzaj鉍y kwalifikacje zawodowe. Uko鎍zenie szko造 daje mo磧iwo znalezienia pracy w biurach podr騜y, orodkach informacji turystycznej oraz w domach wczasowych. Przygotowuje do prowadzenia w豉snej dzia豉lnoci gospodarczej.

 

-liceum uzupe軟iaj鉍e na podbudowie zsz - nauka w trybie  

 zaocznym w systemie wekendowym / 2 razy w miesi鉍u/

 

 

KWALIFIKACJE ROLNICZE.

 

W  Ministerstwie  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  utworzono  list  zawod闚  przydatnych  do prowadzenia  dzia豉lnoci  rolniczej,  a  tym  samym  potwierdzaj鉍ych  posiadanie  kwalifikacji rolniczych.    Wskanikiem    oceny    przydatnoci    jest    przede    wszystkim    liczba    godzin przeznaczonych  na  realizacj  zagadnie  z  zakresu  produkcji  rolinnej,  zwierz璚ej,  techniki rolnej oraz ekonomiki.

W  zwi頊ku  z  powy窺zym  nie  wszystkie  zawody,  dla  kt鏎ych  w  klasyfikacji  zawod闚 szkolnictwa zawodowego, w豉ciwym jest minister do spraw rolnictwa, rynk闚 rolnych oraz rozwoju wsi spe軟iaj te kryteria.

Wed逝g  za章cznika  do  rozporz鉅zenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  19 czerwca 2007 r., w sprawie szczeg馧owych warunk闚 i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach dzia豉nia Renty strukturalne" obj皻ego Programem Rozwoju Obszar闚 Wiejskich na  lata  2007-2013,  dokumentami  potwierdzaj鉍ymi  posiadania  kwalifikacji  zawodowych przydatnych do prowadzenia dzia豉lnoci rolniczej s:

1. Dokumentem potwierdzaj鉍ym posiadanie wykszta販enia rolniczego:
a)   redniego   -   jest   wiadectwo   lub   dyplom   uko鎍zenia   szko造   z   uzyskanym   tytu貫m zawodowym  albo  dyplom  uzyskania  tytu逝  zawodowego  lub  dyplom  potwierdzaj鉍y kwalifikacje zawodowe w zawodach wymienionych w pkt 3;
b)  zasadniczego  zawodowego  -  jest  wiadectwo  uko鎍zenia  szko造  z  uzyskanym  tytu貫m wykwalifikowanego     robotnika     lub     dyplom     uko鎍zenia     szko造     z     tytu貫m wykwalifikowanego  robotnika,  albo  dyplom  uzyskania  tytu逝  zawodowego  lub  dyplom potwierdzaj鉍y kwalifikacje zawodowe, w zawodach wymienionych w pkt 4.

2. Dokumentem   potwierdzaj鉍ym   posiadanie   tytu逝   kwalifikacyjnego   w   zawodzie przydatnym     do     prowadzenia     dzia豉lnoci     rolniczej     jest     wiadectwo     z     tytu貫m wykwalifikowanego  robotnika  lub  dyplom  z  tytu貫m  mistrza,  w  zawodzie  wymienionym  w ust. 9, wydane przez pa雟twow komisj egzaminacyjn, lub wiadectwo albo zawiadczenie uko鎍zenia  trzech  stopni  zespo逝  przysposobienia  rolniczego,  albo  wiadectwo  uko鎍zenia szko造 przysposobienia rolniczego.

3. Wykaz zawod闚 i specjalnoci wykszta販enia redniego zawodowego:
1)  technik rolnik;
2)  technik ogrodnik;
3)  technik architektury krajobrazu;
4)  technik hodowca o specjalnoci:
a)  hodowla drobiu,
b) hodowla zwierz靖;
5)  technik hodowca koni;
6)  technik pszczelarz;
7)  technik  rybactwa  r鏚l鉅owego  -  w  przypadku  gdy  w  gospodarstwie  jest  prowadzony ch闚 lub hodowla ryb;
8)  technik  weterynarii  -  w  przypadku  gdy  w  gospodarstwie  jest  prowadzony  ch闚  lub hodowla zwierz靖;
9)  technik ekonomista o specjalnoci:
a)  ekonomika i rachunkowo przedsi瑿iorstw rolniczych,

 

 

W szko豉ch dla doros造ch nauka bezp豉tna !!!

 


W naszej szkole prowadzi si nauczanie dw鏂h j瞛yk闚 obcych: angielskiego i niemieckiego. Poza kszta販eniem m這dzie篡, szko豉 zajmuje si r闚nie kszta販eniem doros造ch na kursach specjalistycznych.

Ponadto uczestniczymy w programach edukacyjnych:

 • Fundacji im. Stefana Batorego

 • M這dzi Przedsi瑿iorcy i Przedsi瑿iorczo

 • Szko豉 z klas

 • Socrates Comenius

ZSP CKU aktywnie nawi頊uje wsp馧prac z innymi szko豉mi w Europie. Zorganizowalimy dwa projekty wymian mi璠zynarodowych uczni闚:

 1. Projekt  j瞛ykowy z francuskim liceum: de l'Aulne z nadmorskiej miejscowoci Chateaulin w Bretanii w roku szkolnym 2006/07 w ramach programu Socrates Comenius. Zaowocowa on  2-tygodniowymi wymianami uczni闚 pomi璠zy obiema szko豉mi.

 2. Projekt wymiany uczni闚 ze szko章 w Alpach francuskich w miejscowoci Saint-Bonnet w 2003 r.

Organizacje dzia豉j鉍e w szkole:

 • Samorz鉅 Uczniowski

 • szkolna gazetka

 • Klub Europejski

 • Ko這 Ligi Obrony Kraju

 • uczniowski klub sportowy "Sok馧"

 • k馧ko teatralne

 • kabaret "Op'ciach"

 • kawiarenka internetowa

 • k馧ko j. niemieckiego

 • k馧ko j. angielskiego

 • k馧ko geograficzne

Szko豉 dysponuje:

 • internatem

 • sto堯wk

 • doskonale wyposa穎nymi pracowniami przedmiotowymi

 • trzema nowoczesnymi pracowniami komputerowymi z dost瘼em do Internetu

 • stadionem lekkoatletycznym

 • hal sportow

 • si這wni kulturystyczn

 • strzelnic sportow

 • trzema nowoczesnymi pracowniami j瞛ykowymi audio-video

 • pomoc materialn w formie stypendi闚 i bezp豉tnych posi趾闚

Na terenie funkcjonuje Orodek Kszta販enia Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego z Wroc豉wia, gdzie mo積a podj寞 studia wy窺ze w systemie zaocznym.  

Oferujemy dodatkowo :

-    pe軟 obs逝g i organizacj kursokonferencji, zaj耩 typu "Zielona Szk馧ka" dla uczni闚 szk馧 podstawowych i gimnazj闚,

-     us逝gi gastronomiczne : obiady, wy篡wienie ca這dzienne, imprezy

-     okolicznociowe (komunie, imieniny, stypy)

-     us逝gi noclegowe w internacie

-     us逝gi rolnicze i transportowe

-     us逝gi w stacji badania opryskiwaczy

 !!! ceny konkurencyjne !!!

Oferujemy szkolenia kursowe :

-       operator闚 kombajn闚 zbo穎wych

-       dla wykonuj鉍ych zabiegi ochrony rolin

-       uprawniaj鉍e do zakupu rodk闚 ochrony rolin I i II klasy toksycznoci

-       z rachunkowoci rolnej wg Zunifikowanego Systemu Rachunkowoci Gospodarstw Rolnych

oraz wiele innych. Aby uzyska wi璚ej informacji prosimy o kontakt zspcku@poczta.onet.pl

W ramach  wszystkich us逝g wystawiamy  faktury  VAT.

Zesp馧 Szk馧 Ponadgimnazjalnych  Centrum Kszta販enia Ustawicznego w Przygodzicach jest znanym orodkiem z 60-letni tradycj, w kt鏎ym z r騜nych form kszta販enia skorzysta這 kilka tysi璚y absolwent闚.

W obecnym czasie przemian spo貫cznych i gospodarczych wyst瘼uje konieczno dostosowania szkolnictwa zawodowego do potrzeb i warunk闚 gospodarki rynkowej. Szko豉 nasza podj窸a takie wyzwanie, czego dowodem s profile kszta販enia oferowane zar闚no absolwentom gimnazj闚 jak i zasadniczych i ponadgimnazjalnych.

Wybieraj鉍 jeden z kierunk闚 kszta販enia w naszej plac闚ce, wybiera si szko喚 otwart, dobrze wyposa穎n, z wysoko wykwalifikowan kadr pedagog闚 i instruktor闚 przygotowuj鉍ych do przysz貫go 篡cia zawodowego.